AÇMER

 

ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ


 

 

GÜNCEL DUYURULAR

 

 

 

 

 

 

 


MİSYONUMUZ

 Dokuz Eylül Üniversitesi Anlaşmazlık Çözümü Araştırma ve Uygulama
 Merkezi (AÇMER)'in misyonu aşağıdaki konuları kapsar:

 • Uluslar arası, ulusal, toplumsal, kültürel, örgütler arası, şirketler arası, gruplar arası ve kişiler arası düzeyde yaşanan anlaşmazlıkların yapıcı çözümü için kuramsal ve uygulama düzeyinde çalışmalar yapılması,

 • Anlaşmazlıkların şiddet kullanmaksızın yapıcı çözümüne ilişkin kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgilerin üretilmesi, öğretilmesi ve yayılması,

 • Kurum ve kuruluşlarda (okul, üniversite, işyerleri, hastane, sivil toplum örgütleri, mahkemeler) kişiler arasında yaşanan çatışmaların ve anlaşmazlıkların yapıcı çözümü için ‘‘Problem Çözme ve Arabuluculuk’’ programlarının geliştirilmesi,

 • Kurum ve kuruluşlarda (okul, üniversite, işyerleri, hastane, sivil toplum örgütleri, mahkemeler) barış yapıcı davranışların kazanılması için "Sosyal Beceri’’ eğitim programlarının hazırlanması,

 • Kültürler arası ve kültürler içi şiddet öğelerinin azaltılması ve barış kategorilerin bilişsel, duyuşsal ve davranışsal olarak yaygınlaşması için yaygın eğitim programlarının hazırlanması,

 • İnsanların, kişiler arası anlaşmazlık ve çatışmalarına ilişkin deneyimlerini, kişiler arası barışı ve diğer insanları anlamak için bir deneyim ve olumlu enerji olarak görmelerine ilişkin dönüşümlerine katkıda bulunulması,

 • Kişilerin bulundukları ortamlarda yaşadıkları kişiler arası anlaşmazlık ve çatışmalarını barış yapıcı deneyimlerle çözmelerini sağlayarak toplumda barış kültürünün, hoşgörünün ve sosyal adalet fikrinin yaygınlaşmasının sağlanması,

 • Kişiler arası anlaşmazlık ve çatışma çözüm teorilerinin geliştirilmesi, araştırılması ve toplumun değişik kesimlerinde uygulanması,
  Üretilen bilgilerin toplumun farklı kesimleri ile konferans, seminer, çalışmalar, internet ve medya yoluyla paylaşılmasının sağlanması. • Çalışma Alanları:
  Merkez kuruluş amacı çerçevesinde aşağıda belirtilen alanlarda çalışmalar yapar:


  Ulusal ve uluslar arası boyutta doğrudan ve dolaylı olarak ilgili konulara yönelik araştırma ve incelemelerde bulunmak, proje ve eğitim çalışmaları gerçekleştirmek ve bu yönde gelecek istekleri değerlendirerek karşılamak,

  Eğitim, araştırma, çalışma ve yayın faaliyetlerinin yürütülmesinde yerli, yabancı, resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak bu kuruluşların bilgi ve insan kaynaklarından yararlanmak, merkezde çalışacak ekibi oluşturarak geliştirmek,

  Merkezin ilgi alanına giren her türlü eğitim, araştırma, inceleme ve yayınlar yapmak, süreli yayınlar çıkarmak ve bu tür çalışmalara destek sağlamak,

  ‘‘Anlaşmazlık Çözüm Sürecinde Problem Çözme ve Arabuluculuk’’ seminerleri ve çalışmaları hazırlamak isteyen kurumlarda uygulamak,
  Ulusal ve uluslar arası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum ve buna benzer bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara katılmak,

  Yurt içi ve yurt dışında istem ve gereksinimler doğrultusunda hizmet içi eğitim, seminer, kurs, yaz okulu ve çalışmalar yapmak ve gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek; danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek.

    

 

     © 2011