Son Sayı

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Journal Of Modern Turkish History Studies

Cilt / Volume: XVII         Sayı / Issue: 34           Yıl / Year: 2017

İç Kapak

İçindekiler_Contents  
Editörden / Editor’s Note

1

MAKALELER
Durmuş AKALIN, Kamuran ŞİMŞEK Yemen Valisi Ahmed Muhtar Paşa Dönemi ve Yemen’de Osmanlı İdaresi (1868-1909)
The Governorate Of Yemen Of Ahmed Muhtar Pasha And The Establishment Of The Ottoman Administration In Yemen

5

Bayram BAYRAKDAR, Bülent KUCAK,
Irmak KARABULUT, İzzet EGE, Murat ÖCAL
Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığında Bergama Zeus Sunağı’nın Berlin’e Götürülüşü Hakkında Bazı Düşünceler
In The Light Of The Ottoman Archive Records Some Reviews Why And How Zeus Altar Of Bergama Conveyed To Berlin
43
Hasan TÜRKER Tevfik Paşa Hükümeti’nin Anadolu ile Uzlaşma Arayışı ve Bilecik Buluşmasının Basındaki Yansımaları (1920)
Tevfik Pasha Government’s Reconcilition Quents With Anatolia And Reflections Of Bilecik Meeting On Press (1920)
69
 Emine Tutku VARDAĞLI Doğu-Batı Ekseninde Türk-Yunan Diplomasisi: Lozan Barış Görüşmeleri ve Nansen–Venizelos Mektuplaşmaları
Turkish-Greek Diplomacy On The East-West Axis: Lausanne Peace Negotiations And Nansen-Venizelos Letters
 97
 Fatih DAMLIBAĞ Development of Beet Sugar Industries in The World and The Example of Alpullu Sugar Factory
Pancar Şekeri Sanayilerinin Dünyadaki Gelişimi ve Alpullu Şeker Fabrikası Örneği
 133
 Nadir YURTOĞLU Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de İpek Böcekçiliği (1923-1950)
Sericulture Activities In Turkey In The Republic Period (1923-1950)
 159
 Özgür MERT Harf İnkılâbının Gerçekleştiği Süreçte Atatürk’ün Tekirdağ’ı Ziyaretinin Basındaki Yansımaları
The Reflections Of Atatürk’s Visit To Tekirdağ On Media During To Process Of Letter Revolution
 191
 Serap TAŞDEMİR Halkevlerinin Taşradaki Yansımalarına Bir Örnek: Ayvalık Halkevi
An Example Of Public Houses Reflections In Rural Areas: Ayvalik Public House
 215
 Nurullah KIRKPINAR II. Dünya Savaşı’nda Stalin ve Sovyet Diplomasisi Karşısında Türk Basının Tutumu (1939-1945)
Approachment Of Turkish Press Against Soviet Diplomacy And Stalin In The Second World War Period (1939-1945)
 239
 Yeter MENGEŞ İkinci Dünya Savaşı’nda Menteşe (Rodos, 12 Ada ve Meis) Adaları
Menteşe (Rhodes, Dodecanese And Meis) Islands
In The Period Of Second World War
 279
 Fevzi ÇAKMAK Çok Partili Siyasi Hayata Geçiş Sürecinde CHP Kurultay Görüşmeleri ve Müfettiş Raporlarına Göre Parti Teşkilatının Karşılaştığı Sorunlar
The Congress Negotiations Within The People’s Republican Party (CHP)And The Issues Confronted By Their Organization During
The Transition Process Into The Multi-Party Political System (1945-1950)
 319
 Ergenekon SAVRUN, Melih TINAL Soğuk Savaş Döneminde İngiltere ve Türkiye’nin Kıbrıs Politikaları (1955-1964)
Cyprus Policies Of The Uk And Turkey
During The Cold War (1955-1964)
 349
 Alpaslan ÖZTÜRKCİ Soğuk Savaş’ın 1950’li Yıllarda Orta Doğu’da Yaşanan Askeri Darbelere Etkileri

The Effects Of Cold War To Middle East Military Coups In 1950s

 373
 İltaç ASLIM,

Ulvi KESER

Etkili Bir Propaganda Aracı Olarak Kıbrıs Türk Mücadele Tarihinde Anamur ve Anamur’un Sesi Radyosu

Anamur And Anamur’s Voice Radio As An Effective Propaganda WayIn Turkish Cypriot Struggle History

 395
 Süleyman AŞIK Turgut Özal’ın Cumhurbaşkanı Seçilmesi Sürecinde ve Sonrasında Yaşanan Bazı Gelişmeler

Various Developments at the Time of Turgut Özal’s Election to the Presidency and Afterwards

 431
 KİTABİYAT
 Mustafa ÖZDEMİR General G.S. Patton, Gelibolu Savunması-Bir Karargâh Çalışması,Çev: İsmail Hakkı Yılmaz, (1.Basım), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2017, 172 sy.  467
 Yayın ve Yazım Kuralları / Publication Guidelines