Türkçe metni rahat izleyebilmeniz için, "browser" ınızın "document encoding" ini "Turkish" olarak değiştirdiniz mi ? ...

Stabilizasyon Havuzları - 10...

Stabilizasyon havuzları, genelde, anaerobik, fakültatif ve aerobik ( olgunlaştırma ) havuzlarından oluşur. Atıksuyun organik madde ve askıda katı madde içeriği düşükse, anaerobik lagünler çoğu zaman uygulanmaz. Bu durumda, fakültatif lagünlerin tasarımında, tabanda birikecek çamur dikkate alınmalıdır.

Arıtılacak atıksuyun kalitesi sadece lagün sisteminin yükünü ve dolayısı ile yüzey alanını etkilemez, aynı zamanda anaerobik lagünlerin kullanılıp kullanılmayacağını da belirler. Ayrıca, uygulanabilecek ön arıtım sistemlerini de saptar.

Çıkış suyunun sağlaması gereken standart değerler olgunlaştırma havuzlarının alıkonma süresini de etkiler. Özellikle çıkış suyunun bakteri konsantrasyonu olgunlaştırma havuzlarının tasarımında en önemli faktördür. Çıkış suyundaki algler bunların giderilmesini zorunlu kılabilir.

Bünyesinde biyolojik arıtımı inhibe edebilecek toksik endüstriyel atıksu içermeyen ve BOİ değeri 600 mg / L'den daha az olan atıksuların arıtımında anaerobik lagünler tesis edilmeyebilir. 60 mg / L'lik çıkış BOİ konsantrasyonu eldesi için 1.50 m derinliğe sahip fakültatif lagünlere, iklimsel özelliklere bağlı olarak 100 ila 350 kg BOİ / ha . gün arasında değişen yükleme hızı uygulanabilir. Alıkonma süresi 24 ila 48 gün arasındadır.

Arıtılacak su kısmen veya tamamen endüstriyel nitelikli ise, organik madde içeriği yüksek olmasa bile, fakültatif lagünlerde daha uzun alıkonma süreleri uygulanmalıdır. Birçok endüstriyel nitelikli atıksu bakteri metabolizmasını inhibe edebilecek toksik madde ( Hg, Zn, Cu, Cd, fenoller, siyanürler, sülfürler, yağlar ) içerebilir. Özellikle yağlar havuz yüzeyini kaplarlar ve güneş ışınlarının geçmesini ve oksijen transferini engeller. Bu tür atıksuların arıtımı için yüzey alanı, dolayısı ile alıkonma süresi arttırılmalıdır.

Ön Arıtım...

Alışılagelen biyolojik atıksu arıtma sistemlerinde, atıksu önce ön arıtma ünitelerinden geçirilir. Bu üniteler ; ızgara, kum tutucu ve ön çökeltme havuzlarından ibarettir. Ön arıtım ünitelerinin uygulanıp uygulanmayacağını aşağıdaki faktörler belirler :

- Atıksuyun özellikleri
- Tasarım ve inşaat kademelerinde mevcut mali olanaklar
- Bakım ve onarım faaliyetleri
- Anaerobik lagünün varlığı

Lagün sistemleri ön arıtım üniteleri olmaksızın uygulanabilir. Ancak, uzun vadede değişik işletme sorunları ortaya çıkacaktır. Izgara ve kum tutucunun uygulanmaması durumunda, açık kanallarda ve borularda çökelmeler oluşacak ve sonuçta tıkanmalar meydana gelecektir. Atıksuyu dağıtan sistem verimli çalışmayacak ve havuzlara eşit debi girdisi sağlanamayacaktır. Havuzların temizlenme sıklığı azalacak, yüzücü maddeler nedeni ile sinek sorunu ve kötü bir görünüm ortaya çıkacaktır.

Uygulanacak ızgara, yatayla belirli bir eğime sahip olmalı ve çubuk aralıkları tercihen 25 mm olmalıdır. Ham atıksu içerisindeki iri yüzücü madde miktarı fazla ise, ince ızgaraların yükünü hafifletmek amacı ile, çubuk aralıkları 100 mm olan kaba ızgaralar, ince ızgaralardan önce kullanılabilir. Tasarımda, ızgaraya yaklaşım hızının 0.30 m / sn'den yüksek olmasına dikkat edilmelidir. Maksimum hız ise 1.00 m / sn'yi aşmamalıdır. Yük kaybı aşağıdaki denklem ile hesaplanabilir :

Q = ( m ) ( A ) ( 2 g ) ( H )

Burada ;

Q : Debi ( m3 / sn )
H : Menba ve mansap su seviyeleri arasındaki fark ( m )
A : Batık boşluk alanı ( m2 / sn )
g : Yerçekimi ivmesi ( = 9.81 m / sn2 )
m : Orifis tipine bağlı katsayı ( Temiz çubuk ızgara için = 0.60 )

Izgaranın devreden çıkması veya bakım - onarım faaliyetleri durumunda gelen atıksuyu ızgaranın çevresinden dolaştıracak bir "by - pass" kanalı tesis edilmelidir.

Izgaralar sürekli olarak belirli aralıklarla ( tercihen her 4 saatte 1 ) temizlenmelidir. Toplanan maddeler yakılabilir veya üzerinde en az 50 cm'lik toprak ( tercihen kireç ) tabakası bulunacak şekilde gömülebilir.

Kum tutuculardaki yatay akım hızı her debide sabit olmalıdır. Bunun için, genelde, parabolik enkesitli yatay akımlı dikdörtgen çıkış ( kontrol ) yapısına sahip kum tutucular kullanılmaktadır. Enkesit, uygulamada, inşaat kolaylığı açısından yamuk enkesite dönüştürülmektedir. 0.20 mm tane büyüklüğüne sahip maddelerin çökelmesini sağlamak için yatay akım hızı 0.30 m / sn olmalıdır.

Temizlik amacı ile birden fazla sayıda kum tutucu inşa edilmelidir. Temizleme sıklığı debiye ve atıksuyun niteliğine bağlıdır. Toplanan kumlar araziye gömülebilir.

Debi ölçümü genelde üçgen veya dikdörtgen savak ile yapılır. Bu tür ünitelerden önce organik madde ve kum çökelmesi oluşmaktadır. Bunu önlemek amacı ile "Parshall" savakları kullanılabilir. Debi ölçümü derinlik ölçümüne yarayan basit skalalar ile yapılabilir. Büyük tesislerde otomatik ölçüm yapan üniteler kullanılabilir.

Ön arıtım endüstriyel nitelikli atıksular için gereklidir. Özellikle sanayi tipine göre değişen endüstriyel atıksularda bol miktarda inorganik silt ve yüzücü madde bulunabilir. Et kesim ünitelerinin atıksularının ön arıtımında 3 ila 6 mm'lik elekler kullanılabilmektedir. Birçok atıksu için yağ tutucular da uygulanabilmektedir. Alıkonma süreleri 20 ila 60 dakika arasındadır. Yüzeysel hidrolik yükleri ise 0.04 m3 / m2 . dakika'dır.

Anaerobik Havuzlar...

Anaerobik havuzlar, aerobik ayrışımı minimize etmek amacı ile kullanılırlar. Yüzey yükünü arttırmak amacı ile 4 ila 6 m derinlikte inşa edilirler. Anaerobik havuzlar, temelde, çökelen organik maddenin çürümesini gerçekleştiren bir çökeltme havuzu gibi tanımlanabilirler. Çürüyen kitlenin sıcaklığı, yüzey suyunun sıcaklığından ziyade, zeminin sıcaklığına eşittir. Isı farklılığından dolayı, yüzeyin hemen altında termoklin tabakası oluşur. Çünkü, zemin sıcaklığı hava sıcaklığından daha düşüktür. Havuzlar derin ise, tabandaki sıcaklık düşük olacaktır.

Anaerobik havuzlar işletmeye alındıktan hemen sonra, çökeltme havuzu gibi çalışırlar. Çökelen katıların anaerobik olarak ayrışması belirli bir süre gerektirir. Dengeli bir çürümenin oluşabilmesi için minimum süre 3 aydır. Bu süre çamur aşısının yapılması ile azaltılabilir.

Sıcaklık çamur çürüme sürecinde önemli bir etkiye sahiptir. Herhangi bir biyolojik aktivite, 35 O C'ye kadar, artan sıcaklık ile artar. 15 O C'nin altındaki sıcaklıklarda ise çürüme hızı minimum seviyededir. Bu nedenle, soğuk iklimlerdeki anaerobik havuzlar basit bir çökeltme havuzu gibi işlev görürler.

Çamur çürüme sürecinde metan ve karbondioksit gazları oluşur ve bunlar atmosfere karışırlar. Gaz kabarcıkları yukarıya doğru yükselirken, yarattıkları karışım etkisi ile çamur tabakasının üniform bir yapıya kazanmasına neden olurlar. Bununla birlikte, gaz kabarcıklarının oluşumu olumsuz bir etkiye de sahiptir. Tabanda çökelmiş çamurun yukarıya yükselmesine ve çıkış suyu ile birlikte kaçmasına neden olur. Gaz kabarcıkları ile yüzeyde biriken yüzücü çamur tabakasının olumlu bir etkisi de vardır. Soğuk havalarda lagünden ısı kaçmasına engel olurlar. Bununla birlikte, sinek oluşumuna neden olurlar.

Anaerobik havuzların olumsuz bir yanı da koku oluşumuna neden olmalarıdır. Ayrıca, sinek oluşumuna neden olabilirler ki bu da halk sağlığı açısından tehlikelidir. Bu tür halk sağlığı açısından olumsuz etkilerin önlenmesi için, lagünler yerleşim birimlerine en fazla 1 km yakın inşa edilmelidir.

Tüm bu olumsuz koşullar, olgunlaştırma havuzu çıkış suyunun ( sıcak ve aerobik ) anaerobik lagünün başına geri çevrilmesi ile ortadan kaldırılabilir. Bu suyun anaerobik lagünün yüzeyine spreylenmesi sinek sorununu ortadan kaldırır. Nispeten sıcak olan geri çevrim suyu anaerobik lagünün yüzeyinde ince bir aerobik tabaka yaratacaktır. Koku oluşturan gazlar bu tabakada oksitlenecek ve kötü koku yayılımı azalacaktır. Bununla birlikte, geri çevrimin yapılabilmesi için bir pompa gerekecektir. Pompa elektrik enerjisi sarfiyatına neden olacağından işletme masrafı artacaktır. Pompa, ayrıca, bakım ve onarım amaçları için bir operatör gerektirecek ve bu personelin maaşı da işletme masraflarının arttıracaktır. Sonuçta, işletme masrafları yok denecek kadar az olan stabilizasyon havuzları, temel seçim özelliğini kaybedecektir. Çıkış suyunun geri çevrilmesi özellikle endüstriyel atıksular için uygulanabilir.

Özellikle soğuk iklimlerdeki anaerobik lagünlerin su sıcaklıklarının belirli bir değerde korunması için, lagünler PVC, stratafor veya naylon ile kaplanabilir.

Anaerobik lagünlerin yükleme hızları, fakültatif lagünler gibi, alansal organik yükleme hızı ( kg BOİ / ha . gün ) ile tanımlanır. Değişik nitelikteki atıksuların değişik sıcaklıklara sahip bölgelerde arıtımında, 1,000 ila 50,000 kg BOİ / ha . gün arasında değişen değerler uygulanmaktadır. Anaerobik lagünlerin tasarımını alansal organik yükleme hızına göre yapmak, havuz derinliklerinin 2 ila 6 m gibi değişken değerlere sahip olmasından dolayı kullanışsızdır. Bu nedenle, özellikle anaerobik lagünlerin tasarımında hacimsel organik yükleme hızının ( kg BOİ / m3 . gün ) kullanılması daha mantıklıdır. Bu tasarım değeri 0.03 ila 0.60 kg BOİ / m3 . gün arasında değişir. Tasarımda genelde 0.20 ila 0.24 kg BOİ / m3 . gün'lük değerler kullanılmaktadır. Tasarımda kullanılabilecek alternatif tasarım parametresi alıkonma süresidir. 20 O C'den daha yüksek su sıcaklıklarında aşağıdaki alıkonma sürelerinin kullanılması önerilmektedir.

Alıkonma süresi ( gün ) BOİ giderimi ( % )
1.0 50
2.5 60
5.0 70

Bu değerleri kabul etmeden önce, anaerobik lagünün temel fonksiyonunu incelemek gerekir. Eğer havuz, orta şiddetteki evsel nitelikli atıksuların arıtımı için kullanılacaksa, temel fonksiyonu askıda katı madde giderimidir. Bu durumda lagün çökeltme havuzu gibi çalışacaktır. Tasarımcı katıların verimli bir şekilde çökelmesini sağlayacak alıkonma süresi ile ilgilenir. Normal olarak, 6 saat'lik alıkonma süresi yeterlidir. Ancak, çökelme, normal alışılagelen çökeltme havuzlarındaki gibi yüksek verime sahip değildir. Bu nedenle, en azından 24 saat'lik alıkonma süresi uygulanmalıdır. Daha fazla bir sürenin uygulanmasına gerek yoktur. Çünkü, etkin bir BOİ giderimi beklemek yanlıştır. Anaerobik ayrışma sonucunda, kısmi ayrışmış çözünmüş organik maddeler havuz içeriğine geri beslenecek atıksuyun kirlilik derecesi artacaktır.

Çökelebilir katı madde içermeyen, çözünmüş organik madde içeriği yüksek olan endüstriyel nitelikli atıksuların arıtımında BOİ giderimi sağlamak amacı ile kullanılmalıdırlar. Belirli bir alıkonma süresince yüksek BOİ giderimi sağlarlar.

Yüksek kirliliğe sahip organik atıkların anaerobik lagünlerde arıtımı ile ilgili birçok örnek mevcuttur. Örneğin, 5,200 mg / L BOİ'ye sahip nişasta sanayi atıksuları, giriş pH'ının 3 olmasına rağmen, 17 gün içinde 470 mg / L'lik BOİ çıkış değeri elde edilerek arıtılabilmiştir. 10.6'lık pH'a sahip patates işleme sanayi atıksuları, 6.10 m derinliğe ve 8 gün alıkonma süresine sahip anaerobik lagünde arıtılmış ve % 74'lük bir BOİ giderimi elde edilmiştir. Yükleme hızı oldukça yüksek olup 0.728 kg BOİ / m3 . gün'dür. Şekerli atıksular 7 gün'lük alıkonma süresi sonunda % 70'lik arıtım verimi ile bertaraf edilmiştir. Et kesim ünitesi atıksuları, 0.16 ila 0.48 kg BOİ / m3 . gün'lük yükleme hızları ile % 70 - % 90'lık arıtım verimi ile arıtılmışlardır. Kuzey Amerika'daki sebze ve meyve işleme tesislerinin atıksuları, 2.40 ila 6.10 m'lik derinliğe ve 5 ila 25 gün'lük alıkonma süresine sahip anaerobik lagünlerde 340 ila 1,120 kg BOİ / ha . gün'lük yükleme hızları ile arıtılmaktadır.

Aşırı kirli atıksuların arıtımı için anaerobik lagünlerin kullanımı durumunda kazanılan avantajlar aşağıda sıralanmıştır :

- Düşük ilk yatırım maliyeti
- İşletim kolaylığı
- Enerji gerektirmemesi
- Şok yükleri absorblama yeteneği
- Düşük işletme masrafı
- Düşük arazi gereksinimi
- Kum ve yüzücü madde giderme yeteneği
- Yağ ve gres giderme yeteneği

Aerobik Lagünler...

Alıcı ortam standartlarının daha katı olması durumunda, stabilizasyon havuzu çıkış suyunun kalitesini yükseltmek için havalandırıcılar kullanılmaktadır. Bu durumda, stabilizasyon havuzları mekanik havalandırmalı lagünler haline geçerler. Üç tip vardır :

- Havalandırmalı stabilizasyon lagünü
- Fakültatif havalandırmalı lagün
- Tam karışımlı havalandırmalı lagün

Havalandırmalı Stabilizasyon Lagünü...

Bu tip lagünlerde kullanılan havalandırıcıların temel işlevi, havuz içeriğinde tam karışım yaratarak derin tabakalardaki suyun yüzeye taşınmasını sağlamaktır. Tüm katılar askıda halde tutulur. Bu lagünlerden sonra bir son çökeltme lagünü inşa edilmelidir. Çıkış suyu alg konsantrasyonu oldukça yüksektir.

Fakültatif Havalandırmalı Lagün...

Bu havuzlarda kullanılan havalandırıcıların temel işlevi, gerekli olan oksijeni transfer etmektir. Karışım, katıların tabana çökelmesine olanak tanıyacak düzeyde tutulur. Bu nedenle, bu lagünden sonra bir son çökeltme lagünü inşa etmeye gerek yoktur. Üreyen aktif mikroorganizma konsantrasyonu oldukça düşüktür ve 20 ila 100 mg / L arasındadır. Çıkış suyunda bulunan alg miktarı, havalandırmalı stabilizasyon lagününkinden daha düşüktür. Güç gereksinimi 1.0 ila 4.0 W / m3 arasındadır. Her 1 W / m3'lük güç girdisinin 20 mg / L'lik aktif katıyı çözeltide tuttuğu kabul edilmektedir. Gelen atıksuyun içerisindeki katı maddeler tabana çökeldiğinden, bunlar anaerobik olarak ayrıştırılırlar. Soğuk aylarda duran anaerobik faaliyet yaz aylarında tekrar canlanır. Sonuçta, kısmi ayrışan çözünmüş organik maddeler havuz içeriğine geri beslenirler. Bu ilave yük giren BOİ'nin % 50'si kadardır.

Tam Karışımlı Havalandırmalı Lagün...

Bu tip lagünler, düşük mikroorganizma konsantrasyonuna sahip geri çevrimsiz aktif çamur süreçlerine benzerler. Katıların tamamı askıda haldedir ve gerekli olan oksijen havalandırıcılar ile sağlanır. Çıkış suyunda alge rastlanmaz. Aktif mikroorganizma konsantrasyonu 200 ila 400 mg / L arasındadır. Ancak, bazı özel atıklar için 8,000 ila 10,000 mg / L'ye kadar çıkabilirler. Çıkış suyu çökeltme işlemine tabi tutulur. Lagünden çamur atımı ve lagündeki alıkonma süresi önemlidir. Kritik alıkonma süresi, aşağıdaki denklem ile tanımlanabilir :

tR - C = 1 / [ ( 0.33 ) ( Y ) ( k ) ( Lİ ) ]

Burada ;

- tR - C : Kritik alıkonma süresi ( gün )
- Y : Verim katsayısı ( kg üreyen yeni hücre / kg tüketilen BOİ )
- k : BOİ giderim hız katsayısı ( L / mg . gün )
- Lİ : Giriş suyu BOİ5 konsantrasyonu ( mg / L )

Tabanda çamur çökelimi oluşmadığından, sıcak aylarda geri besleme yoktur. Tasarım en soğuk aya göre yapılır. Havuz derinliği 3 ila 7 m arasındadır. Gerekli güç 6 ila 20 W / m3'tür. Lagünlerin içi kaplanabilir. Ömürleri genelde 10 yıl kadardır. Delinme oluşursa, çamur delikten içeriye girecek ve anaerobik faaliyet sonucu oluşan gaz örtüyü yukarıya kaldıracaktır.

Tasarım...

Aktif askıda katı madde konsantrasyonu yüksek olduğundan, tasarımda her zaman 1. derece giderim denklemi kullanılamaz. Daha mantıklı yaklaşım, havuzdaki BOİ gideriminin hem BOİ hem de aktif askıda katı madde konsantrasyonu ile orantılı olduğu kabulü ile yapılabilir. Kütle dengesi uygulanarak aşağıdaki denklem yazılabilir :

( Q ) ( Lİ ) = ( V ) ( dL / dt ) + ( Q ) ( LE )

( dL / dt ) = ( k ) ( X ) ( LE )

Buradan ;

Lİ - LE = ( V / Q ) ( dL / dt )

ve

Lİ - LE = ( tR ) ( dL / dt )

ifadeleri elde edilebilir. Bu denklemlerin düzenlenmesi ile ;

( Lİ - LE ) / [ ( X ) ( tR ) ] = ( k ) ( LE )

( LE ) / ( Lİ ) = 1 / [ 1 + ( k ) ( X ) ( tR ) ]

tR = ( Lİ - LE ) / [ ( k ) ( X ) ( LE ) ]

A = { Q / [ ( D ) ( k ) ( X ) ] } { [ ( Lİ ) / ( LE ) ] - 1 }

eşitlikleri elde edilir. Bakterilerin sentez hızı ;

( dX / dt ) = ( Y ) ( dL / dt )

şeklinde tanımlanabilir. Tüm lagün için ;

[ ( X ) ( V ) ] / ( tR ) = [ ( Y ) ( Lİ - LE ) ( V ) ] / ( tR )

denklemi yazılabilir. Tüm sistem için hücre dengesi ;

[ ( Y ) ( Lİ - LE ) ( V ) ] / ( tR ) = ( b ) ( X ) ( V ) + ( Q ) ( X )

( Hücre sentez hızı ) = ( Otoliz hızı ) + ( Çıkış kaybı )

şeklinde kurulabilir. Buradan ;

X = [ ( Y ) ( Lİ - LE ) ] / [ 1 + ( b ) ( tR ) ]

elde edilir.

Tam karışımlı lagünden sonra çökeltme havuzu yerine fakültatif lagünün kullanılması durumunda ;

tR = { 1 / [ ( Y ) ( k ) ( LE ) - b ] } + ( LE - LF ) / [ ( XF ) ( k ) ( LF ) ]

denklemi yazılabilir.

Havalandırma, yüzeysel ( tercihen ) veya difüze sistem ile yapılabilir. Yüzeysel havalandırıcılar havuzdan ısı kaybına neden olur. Yükleme hızları, fakültatif havuzlar için 0.08 kg BOİ / m3 . gün, tam karışımlı havuzlar için ise 0.80 kg BOİ / m3 . gün olarak önerilmektedir.