Türkçe metni rahat izleyebilmeniz için, "browser" ınızın "document encoding" ini "Turkish" olarak değiştirdiniz mi ? ...

Stabilizasyon Havuzları - 9...

Fakültatif Stabilizasyon Havuzları...

Arıtımı etkileyen tüm parametreleri dikkate alan bir tasarım yöntemi mevcut değildir. Mevcut olan tasarım denklemleri bazı kabul ve yaklaşımları içermektedir. Tasarımcılar karmaşık yöntemlerden uzak durmak ve kendileri için en iyi verilerin mevcut lagün sistemleri olduğunu hatırlamalıdırlar. Bazen mevcut lagün sistemlerinin işletim ile ilgili özelliklerini içeren amprik tasarım denklemleri sadece basit değil aynı zamanda da etkilidirler.

Tasarım Kriterleri...

Fakültatif stabilizasyon havuzlarının tasarımını etkileyen faktörler aşağıda sıralanmıştır :

- Organik yük
- Alıkonma süresi
- İklim
- Havuz derinliği
- Seri bağlı havuz sayısı
- Atıksu tipi
- Havuzların hidrolik özellikleri
- İstenen çıkış suyu kalitesi

Sıcaklık ve Diğer İklimsel Faktörler...

Lagün tasarımcıları temel olarak, biyolojik arıtım süreci ile ilgilidirler. Arıtım hızı artan sıcaklık ile artar. Bu olgu en iyi bir şekilde "Arrhenius" bağıntısı ile açıklanabilir :

tR = ( tR - 35 ) ( THETA ) 35 - T

Burada ;

tR : T O C'de lagündeki nominal alıkonma süresi ( gün )
tR - 35 : 35 O C'de lagündeki nominal alıkonma süresi ( gün )
THETA : Sıcaklık düzeltme faktörü

Herman ve Gloyna 1958 yılında seri bağlı fakültatif lagünler üzerinde yaptıkları çalışmanın sonucunda % 90'lık bir arıtım verimi eldesi için tR - 35'in 3.50 gün olması gerektiğini saptamışlardır. Sıcaklık düzeltme faktörü, THETA, ise 1.085 olarak belirlenmiştir.

Marais 1970 yılında Güney Afrika'daki lagünler üzerinde yaptığı çalışmaların sonuçlarını açıklamıştır. Havuzların tabanındaki anaerobik aktivitenin 15 ila 19 O C'nin altındaki sıcaklık değerlerinde azaldığını saptadı.

Fakültatif lagüne giren atıksuyun içerisindeki katı maddeler tabana çökelirler ve anaerobik koşullarda ayrıştırılırlar. Kısmi ayrışmaya uğramış maddeler havuzun sıvı fazına geri beslenirler. Bunların aerobik tabakada giderildikleri kabul edilmektedir. Bu nedenle, aerobik fazın organik yükü sadece giriş atıksuyundaki çözünmüş maddeler değil, aynı zamanda tabandan geri beslenen organik maddeler ile de ilgilidir. Geri besleme en az iki yıllık bir işletim sonucunda oluşacaktır.

Özellikle kış mevsiminde, sıcaklığın anaerobik aktiviteyi iyice azalttığı bir değere inmesi durumunda, tabanda organik madde birikimi oluşacaktır. Bahar aylarında sıcaklığın artması ile birlikte anaerobik aktivite de hızlanacaktır. Sonuçta, kısmi ayrışmaya uğramamış çözünmüş organik maddeler geri beslenecektir.

Tabakalaşma...

Biyolojik aktivitenin artması kadar, artan sıcaklık da bazı olguları gündeme getirecektir. Tabakalaşma, fakültatif lagünün verimli bir şekilde işletilebilmesini engelleyen en büyük etmendir. Yüksek sıcaklık ve şiddetli güneş radyasyonu nedeni ile, lagünün üst tabakaları alt tabakalara kıyasla daha fazla ısınacaktır. Isınan su kitlesi daha düşük yoğunluğa sahip olduğundan üst tabakada kalma eğilimi gösterecektir. Sonuçta, birbirinden kesin olarak ayrılmış iki farklı tabaka oluşacaktır ( "epilimnion" ve "hypolimnion" ). Bu tabakalar, keskin sıcaklık değişiminin gözlendiği "thermocline" ile ayrılır. Bu nokta, aynı zamanda Ç.O. konsantrasyonlarının kesin ayırımını da belirler.

Tabakalaşmanın oluşmasında en önemli faktör ışık geçirimliliğidir. Bu olgu renk ve bulanıklık tarafından etkilenir. Lagünlerdeki bulanıklığın temel nedeni alglerdir. Suda hareket eden algler, yüzeyden uzaklaştıkça yüksek güneş ışığı absorbe ederler. Yüzeydeki su tabakasının ısınması ile viskozitesi azalacaktır. Hareket yeteneği olmayan algler daha soğuk ve daha viskoz tabakalara doğru çökeleceklerdir. Sonuçta, yüzeyden hemen aşağıda bir alg örtüsü oluşacaktır. Güneş ışınları bu tabakayı aşamazlar. Bu tabaka 3 ila 50 cm kadar derinde olabilir. Sonuçta, lagünde sadece çok sığ bir tabaka aerobik halde kalacaktır.

Tabakalaşma bir kez oluştuktan sonra, artık lagün tamamen kararlı haldedir. Ilıman iklimlerde, gündüz saatlerinde oluşan tabakalaşma, gece saatlerinde üst tabakaların soğuması nedeni ile oluşan karışım sonucunda ortadan kalkabilir.

Tabakalaşmanın diğer bir olumsuz yanı da, giren atıksuyun kısa çevrintilere neden olmasıdır. Giren atıksuyun sıcaklığı nispeten havuzun sıcaklığından daha fazla olduğundan, giren akım yüzeye, sıcak su tabakalarına doğru yükselecek ve bu sıcak üst tabakada hareket ederek çıkışa ulaşacaktır. Sonuçta, çok az bir hacim içerisinde kalacağından alıkonma süresi azalacaktır. Bu da, çıkış suyu kalitesinin azalmasına neden olacaktır.

Tabakalaşma rüzgar tarafından yaratılan karışım sonucu ortadan kalkar. Rüzgar havuz içeriğini düşey yönde karıştırır ve aerobik tabakanın derinliğinin artmasına neden olur. Bu nedenle, lagünlerin çevresinde en az 100 m'lik bir boş alan bırakılmalıdır. Rüzgar Ç.O.'nin yüzeyden daha derin tabakalara ulaşmasına neden olur. Dalga yaratarak, hava - su arakesit yüzeyini ve dolayısı ile oksijen transferini arttırır.

Algler...

Tüm lagünlerde, 10 6 hücre / mL'ye varan miktarlarda aşırı alg üremesi söz konusudur. Suda bulunan C, N, P gibi nutrientler ve güneş ışığı alg büyümesini teşvik eder. Sonuçta, fotosentez ile oksijen üretirler. Üretilen bu oksijen aerobik bakterilerin organik maddeleri oksitlemelerinde kullanılır. Algler geceleri ve aşırı bulutlu havaya sahip gündüz saatlerinde fotosentez gerçekleştiremezler. Bu sürede respirasyon yaparlar. Respirasyon hızı fotosentez hızının 1 / 15'i kadardır. Çünkü respirasyon süresince oksijen miktarı kısıtlıdır. 30 mg / L'lik alg konsantrasyonunun 0.20 mg / L . saat'lik hızda respirasyon gerçekleştirdiği saptanmıştır. Fotosentez havuzun pH'ını yükseltir.

Yüksek alg konsantrasyonları suyun bulanıklığını arttırır ve güneş ışınlarının geçirgenliğini azaltır. Sonuçta fotosentez azalacaktır. Respirasyon hızı ile fotosentez hızının eşit olduğu noktada 750 nm dalga boyuna sahip radyasyonun sadece % 1'i mevcuttur. Bu derinlik 2 ila 70 cm arasında değişir.

Çıkış suyunda bulunan algler ilave bir kirlilik yaratırlar. Alglerin üremesi normal stabilizasyon sürecinin tersidir. Kararlı basit inorganik maddeler ( fosfat, nitrat, bikarbonat ) karmaşık hücresel maddelere dönüştürülür. Alg ölümü ile bunlar suya geri beslenir. Diğer iklimsel faktörlerin yanında, yağış miktarı da dikkate alınmalıdır. Olumlu yanları ; seyreltme, Ç.O. ilavesi ve türbülanstır.

Sistematik Tasarım...

Sıcaklığın arıtma verimine etkisi dikkate alınır ve güneş radyasyonunun tasarıma dahil edilmemesi sağlanırsa, birinci derece kinetik bazında bir tasarım denklemi geliştirilebilir. Lagündeki organik maddenin stabilizasyon hızının, lagündeki biyolojik olarak ayrışabilir organik madde konsantrasyonu ile orantılı olduğu kabul edilebilir. Buharlaşma ve sızmanın olmadığı ve havuz içeriğinin tam karışımlı olduğu kabul edilecek olursa, BOİ dengesi aşağıdaki gibi kurulabilir ( Kararlı şartlarda ) :

( Lİ ) ( Q ) = ( LE ) ( Q ) + ( k ) ( LE ) ( V )

Burada ;

Lİ : Havuza giren BOİ konsantrasyonu ( mg / L )
LE : Havuzdan çıkan BOİ konsantrasyonu ( mg / L )
Q : Atıksu debisi ( m3 / gün )
V : Havuz hacmi ( m3 )
k : 1.ci derece BOİ giderim hız katsayısı ( 1 / gün )

Yukarıdaki denklemin her iki tarafı da Lİ'ye bölünecek olursa ;

Q = ( LE / Lİ ) [ ( Q ) + ( k ) ( V ) ]

LE / Lİ = ( Q ) / [ ( Q ) + ( k ) ( V ) ]

LE / Lİ = 1 / { 1 + [ ( k ) ( V ) / ( Q ) ] }

denklemi elde edilebilir. Alıkonma süresi ;

tR = V / Q

olduğundan, sonuçta ;

tR = [ ( Lİ / LE ) - 1 ] ( 1 / k )

ifadesi bulunur. Yüzey alanı cinsinden ;

A = { ( Q ) / [ ( D ) ( k ) ] } { [ ( Lİ / LE ) - 1 ] }

eşitliği yazılabilir.

1.ci derece reaksiyon hız sabiti 0.30 ila 0.50 1 / gün arasında alınabilir. 0.26 1 / gün değeri daha gerçekçi olarak sunulmaktadır. Reaksiyon hızının sıcaklığa bağımlılığı aşağıdaki gibi tanımlanabilir :

kT = ( k20 ) ( THETA ) T - 20

THETA, sıcaklık düzeltme terimi 1.090 olarak önerilmektedir.

Yukarıdaki denklemler, nihai BOİ için aşağıdaki gibi yazılabilir :

LU - E / LU - İ = [ ( iP ) + ( SP ) ( iS ) ] / [ 1 + ( k ) ( tR ) ]

tR = { ( LU - İ / LU - E ) [ ( iP ) + ( SP ) ( iS ) ] - 1 } ( 1 / k )

A = { ( Q ) / [ ( D ) ( k ) ] } { ( LU - İ / LU - E ) [ ( iP ) + ( SP ) ( iS ) ] - 1 } ( 1 / k )

Burada ;

LU - İ : Nihai giriş BOİ konsantrasyonu ( mg / L )
LU - E : Nihai çıkış BOİ konsantrasyonu ( mg / L )
iP : Sıvı kitlesine disperse olan LU - İ'nin fraksiyonu
iS : Çamur olarak çökelen LU - İ'nin fraksiyonu
SP : Havuz içeriğine geri beslenen fermentasyon ürünleri olarak çamurdaki BOİ kaybı

Yukarıdaki denklemde, çamurdan geri beslenen BOİ'nin sıcaklığa bağımlılığı yer almamıştır.

Lagündeki karışım derecesi, elde edilecek mantıklı tasarım denklemi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. En basit yaklaşım ile, lagün içeriği tam karışımlı olarak kabul edilebilir.

"Thirumurthi" aşağıda sunulan "Wehner - Wilhelm" denklemini kullanarak ara karışımlı reaktörleri tanımlamıştır :

LE / Lİ = { ( 4 a ) [ exp ( d / 2 ) ] } / { [ ( 1 + a )2 exp ( a / 2 d ) ] - [ ( 1 - a )2 exp ( - a / 2 d ) ] }

a = [ 1 + 4 ( k ) ( tR ) ] 1 / 2

Burada ;

d : Boyutsuz dispersiyon katsayısı ( Piston akımlı reaktörler için 0, tam karışımlı reaktörler için ise oo. Lagünler için genelde 1.00 değeri önerilmektedir. )Olgunlaştırma Havuzları...

Fakültatif lagünlerin çıkış suyu genelde 40 ila 60 mg / L BOİ konsantrasyonunu sağlar ( Alg katkısı hariç ). Bununla birlikte, daha katı alıcı ortam değerlerinin varlığında, özellikle koliform giderimi için olgunlaştırma havuzları uygulanmalıdır. Bu havuzlarda hem BOİ hem de nutrient giderimi de gerçekleşir. BOİ giderimi çok az düzeydedir.

Çıkış suyundaki bakteri konsantrasyonu önemli bir faktördür. Çünkü, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki lagünlerin çıkış suyu, mansabında içme suyu kaynağı olan alıcı ortamlara boşaltılmaktadır. Bakterilerden ziyade, ölüm hızları daha yavaş olan insan sağlığı için daha tehlikeli fekal bakteriler önemlidir. Bunların ve zararlı virüslerin giderimi için havuz derinliği 1.50 m'den daha derin olmamalıdır.

Olgunlaştırma havuzları iki veya daha fazla sayıda hücrenin birbirine seri bağlanması ile teşkil edilmelidir. Havuzlar küçük olmalı ve rüzgar etkisinden az etkilenmelidir. Birden fazla sayıda hücrenin kullanımı ile tasarım denklemleri aşağıdaki gibi yazılabilir :

LE / Lİ = 1 / [ 1 + ( k ) ( tR ) ] n

A = { ( Q ) / [ ( D ) ( k ) ] } { [ ( Lİ / LE ) - 1 ] 1 / n }

Olgunlaştırma havuzlarındaki fosfor, pH'ın yükseldiği gündüz saatlerinde Ca5( PO4 )3( OH ) ( "hydroxycipatite" ) formunda çökelir. Çökelme 8'den büyük pH değerlerinde daha hızlıdır. Nitrat denitrifikasyon ile azota dönüştürülür. İngiltere'deki yaz şartlarında denitrifikasyon hızı 1.00 g N / m 2 . gün'dür.