Türkçe metni rahat izleyebilmeniz için, "browser" ınızın "document encoding" ini "Turkish" olarak değiştirdiniz mi ? ...

Biyodisk Tasarımı...

"Hartman" Yöntemi...

Veriler...

- Tasarım debisi = 100 m 3 / saat = 1.67 m 3 / dakika
- Giriş suyu BOİ5 konsantrasyonu = 250 mg / L
- Çıkış suyu BOİ5 konsantrasyonu = 20 mg / L

Tasarım...

- BOİ5 giderme verimi = ( 250 - 20 ) / ( 250 ) = 0.92 = % 92

- Özgül alan = Aşağıdaki şekilden % 92'lik BOİ5 giderme verimi için 21,000 m 2 / ( m 3 / dakika ) olarak okunabilir.- Gerekli toplam alan = ( 1.67 ) ( 21,000 ) = 35,070 m 2

- Disk çapı = 3.00 m ( Kabul )

- Bir diskin toplam yüzey alanı = { ( 2 ) [ ( pi ) ( 3.00 ) 2 ] } / ( 4 ) = 14.14 m 2

- Gerekli toplam disk sayısı = ( 35,070 ) / ( 14.14 ) ~ 2,481 adet

- Bir şaftın toplam uzunluğu = 4.00 m ( Kabul )

- Disk kalınlığı = 1.00 cm ve diskler arasındaki mesafe = 2.00 cm ( Kabul )

- Faydalı şaft uzunluğu < = 3.50 m ( Birinci ve son disklerin betonarme duvardan olan mesafeleri en az 25'er cm olarak öngörülmüştür. )

- 1 şafttaki disk sayısı ;

350 = ( nD - 1 ) ( 1.00 ) + ( nD - 1 - 1 ) ( 2.00 ) eşitliğinden, nD - 1 = 116 adet olarak saptanmıştır. Bu durumda, gerçek faydalı şaft uzunluğu = ( 116 ) ( 1.00 ) + ( 116 - 1 ) ( 2.00 ) = 346 cm olmaktadır. Başlangıçta 25'er cm olarak öngörülen kenarlardaki mesafeler = ( 400 - 346 ) = ( 54 / 2 ) = 27'şer cm olacaktır.

- Gerekli ünite sayısı = ( 2,481 ) / ( 116 ) ~ 22 adet

- Toplam şaft uzunluğu = ( 4.00 ) ( 22 ) = 88 m

- Gerekli toplam güç = ( 75 W / m ) ( 88 m ) =6,600 W = 6.60 kW

- İlk ünite için organik yük tahkiki ;

LORGANİK YÜK = ( 0.250 kg BOİ5 / m 3 ) ( 100 m 3 / saat ) ( 24 saat / gün ) = 600 kg BOİ5 / gün

LORGANİK YÜK - 1 = ( 600 kg BOİ5 / gün ) / [ ( 116 disk ) ( 14.14 m 2 / disk ) ] = 0.37 kg BOİ5 / m 2 . gün = 370 g BOİ5 / m 2 . gün

LORGANİK YÜK - 1 = 370 g BOİ5 / m 2 . gün > 100 g BOİ5 / m 2 . gün olduğundan, ilk kademelerdeki organik yükün azaaltılması için 4 paralel hat inşa edilecektir. Emniyetli tarafta kalmak ve özellikle son kademelerde nitrifikasyonu da sağlamak için her hatta 6'şar ünite tesis edilecektir. Bu durumda, toplam ünite sayısı 24'tür. Ünitelerin yerleşimi aşağıdaki şekilde sunulmuştur.- 4 paralel hat uygulaması durumunda her bir hattaki ilk üniteye gelecek organik yük = ( 600 kg BOİ5 / gün ) / ( 4 ) = 150 kg BOİ5 / gün olacaktır. Bu koşullarda, her hattaki ilk ünitelerin organik yükü aşağıdaki gibi hesaplanabilir ;

LORGANİK YÜK - 1 = ( 150 kg BOİ5 / gün ) / [ ( 116 disk ) ( 14.14 m 2 / disk ) ] = 0.091 kg BOİ5 / m 2 . gün = 91 g BOİ5 / m 2 . gün < 100 g BOİ5 / m 2 . gün olduğundan ilk ünitelerde aşırı organik yük oluşmayacaktır.

- BOİ5 giderme veriminin tahkiki ;

Bir hat için özgül yük = ( 150,000 g BOİ5 / gün ) / [ ( 6 ünite ) ( 116 disk / ünite ) ( 14.14 m 2 / disk ) ] = 15.24 g BOİ5 / m 2 . gün olarak hesaplanabilir. Aşağıdaki grafik kullanılarak, 250 mg / L'lik giriş BOİ5 konsantrasyonu için, bu özgül yüke karşı gelen çıkış suyu BOİ5 konsantrasyonu yaklaşık olarak 20 mg / L olarak okunabilir. Alıcı ortama deşarj standardı sağlanmaktadır.

"Stuttgart" Yöntemi...

Veriler...

- Tasarım debisi = 125 m 3 / gün
- Giriş suyu BOİ5 konsantrasyonu = 210 mg / L ( Ham atıksuyun )
- Çıkış suyu BOİ5 konsantrasyonu = 30 mg / L
- Ön çökeltme havuzu BOİ5 giderme verimi = % 30
- Atıksu sıcaklığı = 14 O C

Tasarım...

- Disk çapı = 3.00 m ( Kabul )

- Kuru bölge yarı çapının disk çapına oranı ; ( r ) / ( D ) = 0.06 ( Kabul )
( Not : Suya batıklık oranının ( AISLAK / ATOPLAM ) 0.30 - 0.40 arasında kalıp kalmadığı kontrol edilmelidir. )- Aşağıdaki grafikten ( r ) / ( D ) = 0.06 için, fonksiyon - 1, F - 1 = 2.35 olarak okunabilir.- Atıksu oluşum süresi, tATIKSU = 12 saat ( Kabul )

- Şok süresi, t = ( 24 ) / ( 12 ) = 2

- Aşağıdaki grafikten, t = 2 için, fonksiyon - 2, F - 2 = 0.32 olarak okunabilir.- Biyodiske gelen ( ön çökeltme havuzu çıkışı ) BOİ5 konsantrasyonu = CBOİ - 5 - GİRİŞ = ( 1 - 0.30 ) ( 210 ) = 150 mg / L

- Biyodiskin arıtma verimi = ( 150 - 30 ) / ( 150 ) = 0.80 = % 80

- Aşağıdaki grafikten, % 80'lik BOİ5 giderme verimi için, fonksiyon - 3, F - 3 = 0.023 olarak okunabilir.- Aşağıdaki grafikten, 14 O C'lik atıksu sıcaklığı için, fonksiyon - 4, F - 4 = 0.525 olarak okunabilir.- Gerekli toplam yüzey alanı = ( F - 1 ) ( F - 2 ) ( F - 3 ) ( F - 4 ) ( Q ) ( BOİ5 - GİRİŞ )

ATOPLAM = ( 2.35 ) ( 0.32 ) ( 0.023 ) ( 0.525 ) ( 125 ) ( 150 ) = 170.26 ~ 171 m 2

- Nihai tasarım : "Hartman" yönteminde verilen tasarım akım şeması aynen uygulanır.