Türkçe metni rahat izleyebilmeniz için, "browser" ınızın "document encoding" ini "Turkish" olarak değiştirdiniz mi ? ...

Damlatmalı Filtrelerin Tasarımı...

Damlatmalı Filtrelerin Tasarım Yöntemleri...

"National Research Council ( NRC - 1 )"...

( C1 - ÇIKIŞ / C1 - GİRİŞ ) = ( 0.0561 ) { ( W1 ) / [ ( V1 ) ( F ) ] } 1 / 2 / { 1 + ( 0.0561 ) { ( W1 ) / [ ( V1 ) ( F ) ] } 1 / 2 }

Burada ;

C1 - GİRİŞ : 1. damlatmalı filtre giriş suyu BOİ5 konsantrasyonu ( mg / L )
C1 - ÇIKIŞ : 1. damlatmalı filtre çıkış suyu BOİ5 konsantrasyonu ( mg / L )
W1 : 1. damlatmalı filtre BOİ5 yükü ( lb / gün )
V1 : 1. damlatmalı filtre hacmi ( 1,000 ft 3 )
F : Geri çevrim faktörü

F = ( 1 + R ) / [ 1 + ( 1 - j ) ( R ) ] 2

Burada ;

R : Geri çevrim oranı
j : Ağırlık faktörü ( = 0.81 - 0.95 )

( C2 - ÇIKIŞ / C2 - GİRİŞ ) = ( 0.0561 ) { ( W2 ) / [ ( V2 ) ( F ) ( C1 - ÇIKIŞ / C1 - GİRİŞ ) ] } 1 / 2 / { 1 + ( 0.0561 ) { ( W2 ) / [ ( V2 ) ( F ) ( C1 - ÇIKIŞ / C1 - GİRİŞ ) ] } 1 / 2 }

Burada ;

C2 - GİRİŞ = C1 - ÇIKIŞ : 2. damlatmalı filtre giriş suyu BOİ5 konsantrasyonu ( mg / L )
C2 - ÇIKIŞ = CSTANDART : 2. damlatmalı filtre çıkış suyu BOİ5 konsantrasyonu ( mg / L )
W2 : 2. damlatmalı filtre BOİ5 yükü ( lb / gün )
V2 : 2. damlatmalı filtre hacmi ( 1,000 ft 3 )

"National Research Council ( NRC - 2 )"...

E1 = 1 / { 1 + ( 0.0085 ) { ( W1 ) / [ ( V1 ) ( F ) ] } 1 / 2 }

Burada ;

E1 : 1. filtre verimi
V1 : 1. filtre hacmi ( acre x ft )

F = ( 1 + R ) / [ 1 + ( R / 10 ) ] 2

E2 = 1 / { 1 + [ ( 0.0085 ) / ( 1 - E1 ) ] { ( W2 ) / [ ( V2 ) ( F ) ] } 1 / 2 }

Burada ;

E2 : 2. filtre verimi
V2 : 2. damlatmalı filtre hacmi ( acre x ft )

"Velz"...

( C1 - ÇIKIŞ / C1 - GİRİŞ ) = 10 ( - K 20) ( D )

KT = ( K20 ) ( THETA )( T - 20 )

Burada ;

K20 : 20O C'de BOİ5 giderim hız katsayısı ( Düşük hızlı damlatmalı filtreler için = 0.18 1 / ft, yüksek hızlı damlatmalı filtreler için = 0.15 1 / ft )
D : Filtre dolgu ortamı yüksekliği ( ft )
T : Atıksu sıcaklığı ( O C )
THETA : Sıcaklık düzeltme faktörü ( = 1.047 )

"Eckenfelder"...

( CÇIKIŞ / CGİRİŞ ) = 1 / { 1 + ( R ) { 1 + ( 2.283 ) [ ( D67 ) / ( Q0.50 ) ] } - R }

CGİRİŞ = ( ALPHA ) ( CT )

C = ( CE / BETA ) - [ ( 1 - ALPHA ) ( CT ) ]

Burada ;

Q : Atıksu debisi ( mgd )
CGİRİŞ : Ayrıştırılabilir BOİ5 konsantrasyonu ( mg / L )
ALPHA : Ayrıştırılabilir BOİ5 fraksiyonu ( = 0.90 )
CT : Nihai BOİ5 konsantrasyonu ( mg / L )
CE : Çıkış BOİ5 konsantrasyonu ( mg / L )
BETA : Nihai BOİ5 fraksiyonu

"Schultze"...

t = [ ( K20 ) ( D ) ] / Q n

( CE / Cİ ) = EXP { [ ( - K20 ) ( D ) ] / Q n }

KT = ( K20 ) ( THETA )( T - 20 )

Burada ;

t : Sıvı temas süresi ( dakika )
K20 : 20O C'de BOİ5 giderim hız katsayısı ( = 0.51 - 0.76 1 / gün )
D : Filtre dolgu ortamı yüksekliği ( ft )
Q : Hidrolik yükleme hızı ( gpm / ft 2 )
n : Filtre ortamına bağlı katsayı ( = 0.67 )
CE : Çökeltilmemiş filtre çıkış suyu BOİ5 konsantrasyonu ( mg / L )
Cİ : Filtre giriş suyu BOİ5 konsantrasyonu ( mg / L )
T : Atıksu sıcaklığı ( O C )
THETA : Sıcaklık düzeltme faktörü ( = 1.035 )

"Galler & Gotaas"...

CE = { ( K ) [ ( i ) ( Cİ ) + ( r ) ( CE ) ] 1.19 } / { ( i + r ) 0.78 ( 1 + D ) 0.67 ( a ) 0.25 }

K = [ ( 0.464 ) ( 4.3560 / pi ) 0.15 ] / [ ( i ) 0.28 ( T ) 0.15 ]

Burada ;

i : Atıksu debisi ( mgd )
r : Geri çevrim debisi ( mgd )
a : Filtre yarıçapı ( ft )

Birim Dönüştürme Tablosu...

1 ft = 0.3048 m
1 yard = 3 ft
1 yard = 0.9144 m
1 milyon galon / gün ( mgd ) = 3,785 m 3 / gün
1 acre = 4,047 m2
1 galon = 3.785 L
1 lb = 0.454 kg
1 gpm = 3.785 L / dakika
1 ft 2 = 0.0929 m 2
1 ft 3 = 0.0283 m 3
1 acre = 43,560 ft 2
1 acre x 1 ft = 1,233.53 m 3
1 mg / L = 8.34 lb / milyon galon


Tasarım - 1...

İçinde küçük bir sebze konservesi yapan işletmenin olduğu bir kırsal yerleşim bölgesinin atıksuları, plastik paket malzemenin kullanıldığı 30 ft derinliğinde bir damlatmalı filtrede arıtılacaktır. Yöresel verilerden ve pilot tesis çalışmalarından elde edilen verilere göre aşağıda verilen bilgiler elde edilmiştir. Yaz ve kış ayları için, dağıtıcı kollarının dönme hızlarını devir / dakika olarak hesaplayınız.

Veriler...

- Ortalama evsel atıksu debisi = 2.50 x 10 6 galon / gün ( Amerikan birimlerine göre 2.50 mgd ) = 9,460 m 3 / gün
- Konserve fabrikasının mevsimsel pik atıksu debisi = 1.25 mgd = 4,730 m 3 / gün
- Konserve fabrikasının mevsimsel çalışma dönemi = Mayıs - Kasım
- Evsel nitelikli atıksuyun ortalama BOİ5 konsantrasyonu = 220 mg / L
- Evsel ve endüstriyel nitelikli atıksuyun ortalama BOİ5 konsantrasyonu = 550 mg / L
- Alıcı ortama deşarj BOİ5 konsantrasyonu standardı = 30 mg / L
- Mayıs - Kasım döneminde kritik atıksu sıcaklığı = 20 O C
- Ocak ayındaki ( Kış mevsimi ) kritik atıksu sıcaklığı = 10 O C
- Arıtılabilirlik sabiti = 0.10 ( galon / dakika ) 0.50 ( ft ) ( Bu sabit, yaz mevsimi boyunca ortalama 25 O C sıcaklıkta, 20 ft derinliğin kullanıldığı pilot tesiste elde edilmiştir. )

Tasarım Eşitliği ( Germain & Schultz )...

( SE / Sİ ) = exp [ ( - k20 ) ( D ) ( QV ) - n ]

Burada ;

SE : Filtre çıkışı BOİ5 konsantrasyonu ( mg / L )
Sİ : Filtre girişi BOİ5 konsantrasyonu ( mg / L )
k20 : 20 O C'de D derinliğindeki filtreye bağlı arıtılabilirlik sabiti ( galon / dakika ) n ( ft )
D : Filtre derinliği ( ft )
QV : Filtrenin birim hacmine uygulanan debi ( galon / ft2 . dakika )

QV = Q / A

Q : Geri devir harici uygulanan atıksu debisi ( galon / dakika )
A : Filtre yüzey alanı ( ft 2 )
n : Sabit ( = 0.50 )

Fabrikanın faaliyette olduğu dönemlerde 30 ft derinliğindeki filtrenin yüzey alanı hesabı için, yukarıdaki denklemler düzenlenecek olursa aşağıdaki eşitlik elde edilir :

A = ( Q ) { [ - ln ( SE / Sİ ) ] / [ ( k20 ) ( D ) ] }( 1 / n )

Arıtılabilirlik Sabitinin Tasarım Sıcaklığına Göre Düzeltilmesi...

kT = ( k25 ) [ THETA( T - 25 ) ]

( Not : Yaz mevsimi için tasarım sıcaklığı, Mayıs - Kasım dönemindeki kritik atıksu sıcaklığı, yani 20 O C olarak alınmıştır. Ayrıca, THETA sıcaklık düzeltme terimi 1.035 olarak kabul edilmiştir. )

k20 = ( 0.10 ) [ 1.035( 20 - 25 ) ] = 0.084 ( galon / dakika ) 0.50 ( ft )

Arıtılabilirlik Sabitinin Filtre Derinliğine Göre Düzeltilmesi ( Alberson Eşitliği )...

k2 = ( k1 ) ( D1 / D2 ) X

Burada ;

k1 : D1 derinliğine bağlı arıtılabilirlik sabiti
k2 : D2 derinliğine bağlı arıtılabilirlik sabiti
D1 : 1. filtre derinliği ( ft )
D2 : 2. filtre derinliği ( ft )
X : Kaya dolgu ortamı için 0.50, plastik dolgu malzemesi ( ayrık ) için 0.30, plastik dolgu malzemesi ( modüler ) için 0.50

k30 = ( k20 ) ( D20 / D30 ) X

k30 = ( 0.084 ) ( 20 / 30 ) 0.50 = 0.069 ( galon / dakika ) 0.50 ( ft )

Filtreye Gelen Toplam Atıksu Debisi...

Q = 2.50 + 1.25 = 3.75 mgd = 2,604 galon / dakika

Filtre Yüzey Alanı...

A = ( Q ) { [ - ln ( SE / Sİ ) ] / [ ( k20 ) ( D ) ] }( 1 / n )

A = ( 2,604 ) { [ - ln ( 30 / 550 ) ] / [ ( 0.069 ) ( 30 ) ] }( 1 / 0.50 ) = 5,142 ft 2

Kış Mevsimindeki Koşullar İçin Gerekli Yüzey Alanı...

k10 = ( 0.10 ) [ 1.035( 10 - 25 ) ] = 0.060 ( galon / dakika ) 0.50 ( ft )

k30 = ( 0.060 ) ( 20 / 30 ) 0.50 = 0.049 ( galon / dakika ) 0.50 ( ft )

Q = 2.50 mgd = 1,736 galon / dakika

A = ( 1,736 ) { [ - ln ( 30 / 220 ) ] / [ ( 0.049 ) ( 30 ) ] }( 1 / 0.50 ) = 3,189 ft 2

Damlatmalı Filtre Yüzey Alanı Tahkiki...

Yaz mevsiminde gerekli olan alan ( 5,142 ft 2 ), kış mevsiminde gerekli olan alandan ( 3,189 ft 2 ) daha büyük olduğu için, tahkik yaz mevsimindeki koşullara göre yapılacaktır.

Hidrolik Yük Tahkiki...

Yaz şartlarında ;

HLRYAZ = 2,604 / 5,142 = 0.51 galon / dakika . ft 2

Kış şartlarında ;

HLRKIŞ = 1,736 / 5,142 = 0.34 galon / dakika . ft 2

Organik Yük Tahkiki...

Yaz şartlarında ;

OLRYAZ = [ ( 3.75 ) ( 550 ) ( 8.34 ) ] / [ ( 30 ) ( 5,142 ) ] = 0.112 lb BOİ5 / ft 3

OLRYAZ = 112 lb BOİ5 / 10 3 ft 3

Kış şartlarında ;

OLRKIŞ = [ ( 2.50 ) ( 220 ) ( 8.34 ) ] / [ ( 30 ) ( 5,142 ) ] = 0.030 lb BOİ5 / ft 3

OLRKIŞ = 30 lb BOİ5 / 10 3 ft 3

( Not : 8.34 sayısı mg / L birimini lb / milyon galon birimine dönüştürmek için kullanılan birim dönüşüm katsayısıdır. )

Dağıtıcı Kolların Dönme Hızları...

Dağıtıcı kolların dönme hızları aşağıdaki denklem ile tanımlanmaktadır :

DR = [ ( 1.60 ) ( QT ) ] / [ ( A ) ( n ) ]

Burada ;

DR : Dozlama hızı ( in / geçen )
QT : Toplam hidrolik yük = Q + QR ( galon / dakika . ft 2 )
A : Dağıtıcı kolu sayısı
n : Dağıtıcı kollarının dönme hızı ( devir / dakika )

Yaz Şartlarında...

DR = ( 0.12 ) ( 112 ) = 13.4 in / geçen

n = [ ( 1.6 ) ( 0.51 ) ] / [ ( 2 ) ( 13.4 ) ] = 0.03 devir / dakika

Kış Şartlarında...

DR = ( 0.12 ) ( 30 ) = 3.6 in / geçen

n = [ ( 1.6 ) ( 0.34 ) ] / [ ( 2 ) ( 3.6 ) ] = 0.08 devir / dakika

Tasarım - 2...

Aşağıdaki verileri kullanarak tek kademeli yüksek hızlı damlatmalı filtrenin çapını ve uygulanması gereken geri devir oranını hesaplayınız.

Veriler...

- Evsel nitelikli atıksuyun ortalama BOİ5 konsantrasyonu = 240 mg / L
- Alıcı ortama deşarj BOİ5 konsantrasyonu standardı = 40 mg / L
- Ortalama evsel atıksu debisi = 1.00 mgd ( milyon galon / gün )

Çözüm...

- Filtre girişindeki BOİ5 yükü = ( 1.00 milyon galon / gün ) ( 240 mg / L ) [ 8.34 ( lb / milyon galon ) / ( mg / L ) ] = 2,000 lb / gün

- Filtre çıkışındaki BOİ5 yükü = ( 1.00 milyon galon / gün ) ( 40 mg / L ) [ 8.34 ( lb / milyon galon ) / ( mg / L ) ] = 334 lb / gün

- Ön çökeltme havuzunda gerçekleşen BOİ5 giderme verimi = % 35 ( Kabul )

- Ön çökeltme havuzunda giderilen BOİ5 yükü = ( 0.35 ) ( 2,000 ) = 700 lb / gün

- Damlatmalı filtrede giderilmesi gereken BOİ5 yükü = 2,000 - ( 334 + 700 ) = 966 lb / gün

- Geri çevrim dikkate alınmayarak, damlatmalı filtreye gelen ( ön çökeltimden çıkan ) BOİ5 konsantrasyonu = ( 1 - 0.35 ) ( 240 ) = 156 mg / L

- Süreçte oluşması gereken BOİ5 giderme verimi = % 63 ( Kabul )

- Bu kabule göre, damlatmalı filtreye girebilecek maksimum BOİ5 konsantrasyonu = 40 / ( 1 - 0.63 ) = 108 mg / L

- Bu sonuca göre, geri çevrim gerekli olup geri çevrim debisi = [ ( 156 - 108 ) / ( 108 - 40 ) ] ( 1,000,000 ) = 706,000 galon / gün = 0.706 mgd

- Yüzeysel organik yük = 0.45 lb BOİ5 / ft2 . gün ( Kabul )

- Damlatmalı filtrede giderilen organik yük = ( 0.45 ) ( 0.63 ) = 0.28 lb / ft2 . gün

- 966 lb'lik BOİ5 yükünü gidermek için gerekli filtre yüzey alanı = ( 966 ) / ( 0.28 ) = 3,450 ft2

- Filtre çapı = [ ( 3,450 ) / ( 0.785 ) ] 1 / 2 = 67 ft

Tasarım - 3...

Aşağıdaki verileri kullanarak tek kademeli yüksek hızlı damlatmalı filtre sürecinin çıkış suyu BOİ5 konsantrasyonunu hesaplayınız.

Veriler...

- Evsel nitelikli atıksuyun ortalama BOİ5 konsantrasyonu = 240 mg / L
- Ortalama evsel atıksu debisi = 1.00 mgd ( milyon galon / gün )
- Organik yükleme hızı = 3,000 lb BOİ5 / acre . ft . gün
- Geri çevrim oranı = % 100

Çözüm...

- Geri çevrim faktörü ;

F = ( 1 + R ) / ( 1 + 0.10 x R ) 2

F = ( 1 + 1 ) / ( 1 + 0.10 x 1 ) 2 = 1.65

- Filtre girişindeki BOİ5 yükü = ( 1.00 milyon galon / gün ) ( 240 mg / L ) [ 8.34 ( lb / milyon galon ) / ( mg / L ) ] = 2,000 lb / gün

- Gerekli filtre hacmi = ( 2,000 ) / ( 3,000 ) = 0.67 acre . ft

- Ön çökeltme havuzunda gerçekleşen BOİ5 giderme verimi = % 35 ( Kabul )

- Damlatmalı filtreye gelen BOİ5 yükü = ( 1 - 0.35 ) ( 2,000 ) = 1,300 lb / gün

- Birim organik yük ;

u = ( w ) / [ ( V ) ( F ) ]

Burada ;

u : Birim organik yük ( lb BOİ5 / acre . ft . gün )
w : BOİ5 yükü ( lb BOİ5 / gün )
V : Damlatmalı filtre hacmi ( acre . ft )
F : Geri çevrim faktörü

u = ( 1,300 ) / [ ( 0.67 ) ( 1.65 ) ] = 1,180 lb BOİ5 / acre . ft . gün

- Tek kademeli damlatmalı filtre sürecinde gerçekleşen BOİ5 giderme verimi ( NRC ) ;

E = ( 100 ) / [ 1 + ( 0.0085 ) ( u )1 / 2]

E = ( 100 ) / [ 1 + ( 0.0085 ) ( 1,180 )1 / 2] = % 77

- Süreç çıkışındaki BOİ5 konsantrasyonu = ( 240 ) ( 1 - 0.35 ) ( 1 - 0.77 ) = 36 mg / L

Tasarım - 4...

Tasarım - 3'te verilen tek kademeli yüksek hızlı damlatmalı filtre yerine iki kademeli yüksek hızlı damlatmalı filtre süreci uygulanacaktır. Aşağıdaki verileri kullanarak bu iki kademeli yüksek hızlı damlatmalı filtre sürecinin çıkış suyu BOİ5 konsantrasyonunu hesaplayınız.

Veriler...

- Filtre ortamının toplam hacmi = 0.67 acre . ft
- Her bir filtreye gelen organik yük = Eşit
- Her bir filtre için geri çevrim oranı = % 100

Çözüm...

- Her bir filtre için geri çevrim faktörü ;

F = ( 1 + 1 ) / ( 1 + 0.10 x 1 ) 2 = 1.65

- 1. filtreye gelen BOİ5 yükü = ( 1 - 0.35 ) ( 2,000 ) = 1,300 lb / gün

- 1. filtre için birim organik yük = ( 1,300 ) / [ ( 0.67 / 2 ) ( 1.65 ) ] ~ 2,360 lb / acre . ft . gün

- 1. filtrede gerçekleşen BOİ5 giderme verimi ( NRC ) ;

E1 = ( 100 ) / [ 1 + ( 0.0085 ) ( 2,360 )1 / 2 ] = % 71

- 1. filtre çıkışı organik yük = ( 1,300 ) ( 1 - 0.71 ) = 377 lb / gün

- Bu koşullar altında 2. filtrenin BOİ5 giderme verimi ( NRC ) ;

E2 = ( 100 ) / { [ 1 + ( 0.0085 ) / ( 1 - 0.71 ) ] { ( 377 ) / [ ( 0.67 / 2 ) ( 1.65 ) ] }1 / 2 } = % 57

- Süreçten çıkan BOİ5 konsantrasyonu = ( 240 ) ( 1 - 0.35 ) ( 1 - 0.71 ) ( 1 - 0.57 ) = 19.5 mg / L

Tasarım - 5...

Aşağıdaki verileri kullanarak tek kademeli yüksek hızlı damlatmalı filtreyi boyutlandırınız.

Veriler...

- Tasarım debisi = 1.00 mgd
- Ham atıksu BOİ5 konsantrasyonu = 300 mg / L
- Çıkış suyu BOİ5 alıcı ortam standardı = 45 mg / L

Çözüm...

- BOİ5 yükü = ( 300 ) ( 8.34 ) = 2,500 lb / gün

- Ön çökeltme havuzunda gerçekleşen BOİ5 giderme verimi = % 35 ( Kabul )

- Damlatmalı filtreye gelen BOİ5 yükü = ( 1 - 0.35 ) ( 2,500 ) = 1,625 lb / gün

- Damlatmalı filtreye gelen BOİ5 konsantrasyonu = ( 1 - 0.35 ) ( 300 ) = 195 mg / L

- Birim organik yük = 3,000 lb BOİ5 / acre . ft . gün ( İstenen çıkış suyu BOİ5 konsantrasyonu nispeten yüksek olduğundan biraz yüksek seçilmiştir. )

- Damlatmalı filtre hacmi = ( 1,625 ) / ( 3,000 ) = 0.54 acre . ft

- Damlatmalı filtrede giderilecek BOİ5 yükü = 1,625 - ( 45 ) ( 8.34 ) = 1,250 lb / gün

- Yüzeysel organik yük = 0.40 lb / ( ft )2 . gün ( Kabul )

- Süreçte oluşması gereken BOİ5 giderme verimi = % 63 ( Kabul )

- Bu kabule göre, damlatmalı filtreye girebilecek maksimum BOİ5 yükü = ( 0.40 ) ( 0.63 ) = 0.25 lb / ( ft )2 . gün

- Gerekli yüzey alanı = ( 1,250 ) / ( 0.25 ) = 5,000 ft 2

- Çıkış suyu BOİ5 konsantrasyonu = ( 195 ) ( 1 - 0.63 ) = 72 mg / L

- Çıkış suyu BOİ5 konsantrasyonu standardı 45 mg / L olduğundan, filtreye gelecek atıksu BOİ5 konsantrasyonu, ( 45 ) / ( 1 - 0.63 ) = 122 mg / L'ye düşürülmelidir

- Bu sonuca göre, geri çevrim gerekli olup geri çevrim oranı = [ ( 195 - 122 ) / ( 122 - 45 ) ] = ( 73 ) / ( 77 ) ~ 1

- Damlatmalı filtre derinliği = [ ( 0.54 ) ( 43,560 ) ] / ( 5,000 ) = 4.70 ft

( Not : 43,560 sayısı acre birimini ft 2 birimine dönüştürmek için kullanılan birim dönüşüm katsayısıdır. )

Tasarım - 6...

Aşağıdaki verileri kullanarak tek kademeli yüksek hızlı "Aero - Filtre" tipindeki damlatmalı filtrenin çıkış suyu BOİ5 konsantrasyonunu hesaplayınız.

Veriler...

- Nüfus = 2,500 kişi
- Ortalama birim atıksu debisi = 70 galon / kişi . gün ( Kabul )

Çözüm...

- Ortalama atıksu debisi = ( 2,500 ) ( 70 ) = 175,000 galon / gün

- Birim BOİ5 yükü = 0.17 lb / kişi . gün ( Kabul )

- Damlatmalı filtreye gelen BOİ5 yükü = ( 2,500 ) ( 0.17 ) = 420 lb / gün

- Ön çökeltme havuzunda gerçekleşen BOİ5 giderme verimi = % 35 ( Kabul )

- Hacimsel organik yükleme hızı = 1.86 lb / yard3 . gün ( Kabul )

- Damlatmalı filtre hacmi = { [ ( 420 ) ( 1 - 0.35 ) ] / ( 1.86 ) } = 147 yard3

- Damlatmalı filtrenin dolgu ortamı yüksekliği = 6 ft ( Kabul )

- Damlatmalı filtrenin yüzey alanı = [ ( 147 ) ( 27 ) ] / ( 6 ) = 662 ft2

( Not : 27 sayısı yard3 birimini ft 3 birimine dönüştürmek için kullanılan birim dönüşüm katsayısıdır. )

- 175,000 galon / gün'lük atıksu debisi ve 662 ft2'lik yüzey alanı dikkate alındığında, yüzeysel hidrolik yük istenen 18 milyon galon / acre . gün'lük yüzeysel hidrolik yükten daha düşük olacaktır. [ ( 0.175 milyon galon / gün ) ( 43,560 ft2 / acre ) ] / ( 662 ft2 ) = 11.5 milyon galon / acre . gün < 18 milyon galon / acre . gün. Bu nedenle, filtre derinliğinin ve debinin arttırılması gerekecektir.

- Pik faktörü = 1.70 ( Kabul )

- Maksimum atıksu debisi = ( 1.70 ) ( 175,000 ) = 297,500 galon / gün

- 26 milyon galon / acre . gün'lük yüzeysel hidrolik yük uygulanacak olursa, gerekli yüzey alanı ; ( 0.2975 milyon galon / gün ) / ( 26 milyon galon / acre . gün ) = 0.01144 acre ~ 500 ft2 olacaktır.

- Gerekli hacmi veren filtre derinliği = [ ( 147 ) ( 27 ) ] / ( 500 ) = 8 ft

- Bu durumda, damlatmalı filtre çapı ~ 26 ft

- Eğer, 175,000 galon / gün'lük atıksu debisi, 420 lb / gün'lük BOİ5 yüküne sahip ise, BOİ5 konsantrasyonu, [ ( 420 ) / ( 0.175 ) ] = 2,400 lb / milyon galon ~ 290 mg / L olacaktır. Ön çökeltme havuzunda % 35'lik bir BOİ5 giderimi dikkate alındığında, damlatmalı filtreye gelen BOİ5 konsantrasyonu, ( 290 ) ( 1 - 0.35 ) = 188 mg / L olarak hesaplanabilir. Süreçteki BOİ5 giderme verimi % 78 olarak kabul edilirse, son çökeltme havuzu çıkış suyu BOİ5 konsantrasyonu, ( 188 ) ( 1 - 0.78 ) = 41 < 45 mg / L olacaktır. Halbuki, süreçte % 63'lük bir BOİ5 giderme verimi söz konusu olursa, son çökeltme havuzu çıkış suyu BOİ5 konsantrasyonu, ( 188 ) ( 1 - 0.63 ) = 70 mg / L olacaktır.

Tasarım - 7...

Aşağıdaki verileri kullanarak iki kademeli yüksek hızlı damlatmalı filtrelerin çaplarını hesaplayınız.

Veriler...

- Filtre derinlikleri = 2.50 m
- Geri çevrim oranları = % 400
- İstenen toplam BOİ5 giderme verimi = % 90
- Tasarım debisi = 15 L / sn = 1,296 m3 / gün
- Atıksu giriş BOİ5 konsantrasyonu = 400 mg / L = 0.40 kg / m3

Çözüm...

( 1 ) Toplam arıtma verimi bağıntısı ;

ETOPLAM = E1 + ( 1 - E1 ) ( E2 )

ETOPLAM = % 90 olacağına göre ;

E2 = ( 0.90 - E1 ) / ( 1 - E1 )

E1 = % 80 olarak kabul edilmiştir.

( 2 ) Geri çevrim faktörü ;

F = ( 1 + 4 ) / [ 1 + ( 1 - 0.85 ) ( 4 ) ]2 = 1.95

( 3 ) 1. filtre organik yükü ve hacmi ;

W1 = ( 0.40 ) ( 1,296 ) = 518.40 kg / gün = 1,141.85 lb / gün

0.80 = 1 / { 1 + ( 0.0561 ) [ ( 1,141.85 ) / ( V1 x 1.95 ) ] 1 / 2 }

V1 = 29.49 ( x 10 3 ft 3 ) = 835.06 m 3

( 4 ) 2. filtrenin verimi ;

E2 = ( 0.90 - 0.80 ) / ( 1 - 0.80 ) = 0.50 = % 50

( 5 ) 2. filtre giriş BOİ5 konsantrasyonu ;

C2 - GİRİŞ = ( 1 - 0.80 ) ( 400 ) = 80 mg / L = 0.08 kg / m 3

( 6 ) 2. filtre organik yükü ve hacmi ;

W2 = ( 0.08 ) ( 1,296 ) = 103.68 kg / gün = 228.37 lb / gün

0.50 = 1 / { 1 + ( 0.0561 ) { ( 228.37 ) / [ ( V2 x 1.95 ) ( 1 - 0.80 ) 2 ] 1 / 2 } }

V2 = 9.21 ( x 10 3 ft 3 ) = 260.80 m 3

( 7 ) Filtrelerin yüzey alanları ;

A1 = ( 835.06 ) / ( 2.50 ) = 334.02 m 2

A2 = ( 260.80 ) / ( 2.50 ) = 104.32 m 2

( 8 ) Filtrelerin çapları ;

A = [ ( pi ) ( D ) 2 ] / 4 denklemi ile ;

D1 = 20.62 ~ 21 m

D2 = 11.52 ~ 12 m

Tasarım - 8...

Aşağıdaki verileri kullanarak düşük hızlı damlatmalı filtreyi boyutlandırınız.

Veriler...

- Tasarım debisi = 15 L / sn = 1,296 m3 / gün
- Atıksu giriş BOİ5 konsantrasyonu = 200 mg / L = 0.20 kg / m3

Çözüm...

- Seçilen hidrolik yük = 1.50 m3 / m2 . gün

- Gerekli yüzey alanı = ( 1,296 ) / ( 1.50 ) = 864 m2

- Damlatmalı filtre çapı = 864 m2 / [ ( pi ) ( D ) 2 ] / 4 denklemi ile ; D = 33.20 m

- Seçilen organik yük = 0.10 kg BOİ5 / m3 . gün

- BOİ5 yükü = ( 0.20 ) ( 1,296 ) = 259.20 kg BOİ5 / gün

- Gerekli hacim = ( 259.20 ) / ( 0.10 ) = 2,592 m3

- Filtre derinliği = ( 2,592 ) / ( 864 ) = 3.00 m