Türkçe metni rahat izleyebilmeniz için, "browser" ınızın "document encoding" ini "Turkish" olarak değiştirdiniz mi ? ...

Yağmur Suyu Tutma Hazneleri...


Sınıflandırma...

Yağmur suyu tutma hazneleri ( YSTH ) kullanılış amaçlarına göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar ;


Yağmur suyu geciktirme hazneleri...


Yağmur suyu dolu savak hazneleri...


Yağmur suyu durulama havuzları...

Kanal ağında genel olarak sadece ilk ikisi kullanılır. Yağmur suyu durulama havuzları kirli yağmur suları için çökeltme havuzu gibi işlev görür.

Yağmur Suyu Geciktirme Hazneleri...

Yağmur suyu geciktirme hazneleri ( su tutma hazneleri ) şiddetli yağmurlarda gelen fazla miktardaki suyun bir kısmını tutar ve sonra yavaş olarak, devam eden kanala veya tahliye deresine veya arıtma tesisine ya doğrudan doğruya doğal eğim ile veya pompalarla terfi ederek verirler. Bir baraj gibi davranarak yağışlı havalardaki maksimum akışın değerini azaltır. Yağmur suyu geciktirme hazneleri boşaltım yeri olarak kullanılan yüzeysel su yatağına yakın bir yerde bulunmamalıdır. Bu tip haznelerde genelde dolu savak bulunmaz. Sadece alt taraftaki kanala bir boşaltım borusu yer alır. Bunlar, zaman biriminde akan suyu geciktirmek suretiyle akış süresini uzatırlar.

Yağmur Suyu Dolu Savak Hazneleri...

Yağmur suyu dolu savak haznelerinde alt taraftaki kanala su veren tahliye borusundan ayrı olarak bir de dolu savak yer alır. Sağnak yağmurları burada bir miktar durulandıktan sonra yüzeysel su yatağına boşaltılır. Sadece maksimum akış değil, bundan daha az miktardaki debilerde de azalma olur. Yağmur suyu dolu savak hazneleri, geciktirme havuzları ile durulama havuzlarının bir kombinasyonu şeklinde de olabilir.

İnşaat Amaçları...

( 1 ) Yeni inşa edilen kanal ağının maliyetini azaltmak : Eğer fazla miktardaki yağmur suyunun uzun bir kanal sistemi ile uzaklaştırılması zorunlu ise, böyle bir kanal sisteminin projelendirilmesinde bir su tutma haznesinin veya eğer yüzeysel su yatağı yakında ise bir yağmur suyu dolu savak haznesinin inşası ile ekonomik bir çözüm elde edilebilir.

( 2 ) Yeni yerleşime açılan bir beldenin sularını mevcut bir sisteme vermek : Mevcut bir mecraya yeni kurulan bir yerleşim bölgesinin sadece atık suları ile yağmur sularının bir kısmı bağlanabilir. Hesap yağmuruna eşit sağnak debilerinin de verilebilmesi için mevcut tesislere ya bir su tutma haznesi veya mevcut mecraya paralel yeni bir kanal ya da ana kanalda suları basınçla ileten yeni bir terfi merkezi gerekir. Bu üç çözümden teknik, ekonomik ve işletme emniyeti açısından en uygunu genel olarak su tutma haznesinin inşasıdır.

( 3 ) Kanal ağının iletebileceğinden daha fazla suyla yüklenmesi durumunda : Fazla yüklenmiş kanal ağı yer yer yağmur suyu haznelerinin inşası ile kanal çaplarını büyütmeksizin ihtiyacı karşılar duruma getirilebilir.

( 4 ) Yüzeysel suyun korunması : Yüzeysel suyun kirlenme yükü normal dolu savaklar yerine yağmur suyu dolu savak hazneleri inşası ile önemli derecede düşürülür. Burada, dolu savaktan boşaltılan birleşik sistemin karışımının durulandırıldıktan sonra nehre dökülmesi ve haznenin geciktirme etkisi dikkate alınmalıdır.

( 5 ) Arıtma tesisi kirlilik yükünün azaltılması : Yağmur suyunun büyük bir kısmı arıtma tesisine veriliyorsa, tesis girişinde bir yağmur suyu haznesinin yer alması gerekir. Yağışlı havalarda yağmur suyu akışını geciktirmek amacı ile inşa edilen bu hazneler kurak havada atıksu akımının günlük debi değişimlerini dengelemek için de kullanılabilirler.

Tasarım...

Örnek - 1...

Akış zamanı t C = 40 dk, drenaj alanı A = 50 ha ve S eğrisi doğrusal olan bir yağmur suyu kanalının sonunda inşa edilen bir haznede, f = 1 frekanslı t D = 30 dk süreli bir yağmur sonunda toplanacak su hacmi nedir ? Bunun maksimum değerini ve bu hacmi veren yağış süresi nedir ? ( C = 0.50, Q C = 500 L / sn, t O = 15 dk, r O = 100 L / sn . ha ve PHI = 24 / t D + 9 ).

Çözüm :

- Q O = ( r O ) ( C ) ( A ) = ( 100 ) ( 0.50 ) ( 50 ) = 2,500 L / sn

- ITA = Q C / Q O = 500 / 2,500 = 0.20

Aşağıdaki şekile göre, hazne hacmini veren boyutlandırma değeri için ;


S eğrisinin doğrusal olması durumunda haznede toplanan su hacminin bulunması...eşitliği yazılır.Bu hacmin maksimum değeri ;Bu maksimum hacmi veren yağış süresi ;


Örnek - 2...

Aşağıdaki şekilde verilen yağış alanının yağmur suları, maksimum kapasitesi 2,368 L / sn olan mevcut bir kanal ile tahliye edilecektir. PHI = 24 / ( t D + 9 ) olduğuna göre, B noktasında yapılması düşünülen su tutma haznesinin hacmini hesaplayınız.Hesap tablosu :Çözüm :

- B noktasına ait geliş çizgisi aşağıdaki şekilde verilmiştir.