BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ YAYIN VE YAZIM ESASLARI

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi; eğitim ve alan eğitimine yönelik araştırma niteliğindeki çalışmalar ağırlıklı olmak üzere deneme derleme/derleme, çeviri ve alanla ilgili bilimsel çalışmaları da yayınlayan hakemli, bilimsel bir dergidir.

Yayın Esasları

Bir makalenin dergide yer ala-bilmesi için raportörlerin basıma değer bulması gerekmektedir. İki raportörden birinin olumsuz olması halinde bir başka raportöre gönderilmesinde Yayın Alt Komitesi yetkilidir. Yayını kabul edilen bir makale için D.E.Ü. Buca eğitim Fakültesi dergisi bütün yayın haklarına sahiptir.

Yazım Esasları

· Makaleler, A4(210x297 mm) formunda, beyaz kağıda, Times New Roman yazı karakteri ile bilgisayarda 12 punto ve bir satır aralığı ile Microsoft Word programı ile yazılması ve sayfa numaraları kesinlikle belirtilmelidir.

· Yazı sayfanın tek yüzünde, kenarlarda 30 mm boşluk bırakılarak ve çift sütun olarak düzenlenmeli, biri orijinal üçü fotokopi olmak üzere dört kopya halinde gönderilmelidir.

· Raportörlerin incelenmesi ve yazarlar tarafından gerekli düzeltmelerin yapılmasından sonra makalenin son şekli diskete (tercihen 3.5) kaydedilmiş olarak bir adet kopyası ile birlikte Yayın Kurulu’na gönderilmelidir. Disketteki dosya ile yazının aynı olması gerekir ve kullanılan yazılım programı, dosya ismi disketin etiketinde belirtilmelidir.

Metnin uzunluğu 10 sayfayı geçmemelidir. Daha uzun metinler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yazı aşağıda belirtildiği şekilde olmalıdır.

l. Başlığın Bulunduğu Sayfa:

a) Başlık 12 punto koyu, büyük harf ve ortalanmış olarak yazılmalı, kısa ve konu hakkında bilgi verici olmalı,

b) Yazar(/lar)’ın açı adı küçük harf soyadı büyük harf olmak üzere ve ortalanmış verilmeli,

c) Yazar(/lar)’ın ünvanı ile birlikte açık adı, çalıştığı yer ve varsa araştırmanın yapıldığı Üniversite, laboratuvar ve kuruluşun adı ve adresi, varsa e-posta adresi ve fax numaraları dipnot olarak bulunmalıdır.

2. Özet:

Her makalenin Türkçe ve İngilizce özeti olmalı ve 9 punto ile 150 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Özet konuya hakim olmalı, kısa yazılmalı ve makalenin önemli noktaları vurgulanmalıdır. Her makalede, özetin alt kısmında anahtar sözcükler (key words) Türkçe ve İngilizce olarak 3-10 sözcük arasında olmalıdır.

Makalenin dili Türkçe ise “Özet”, İngilizce ise “Abstract” başa geçmelidir.

3. Bölümler ve Alt Bölümler:

Bölüm başlıkları (büyük harf) ve alt bölüm başlıkları (küçük harf) kısa olmalı ve 12 punto ile koyu olarak yazılmalıdır. Giriş, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç ana bölümleri bir birini izleyecek şekilde (1.Giriş, 2..............., vb. ve alt bölümler 1.1., l.2. .............. vb) numaralandırılmalıdır.

4. Kaynaklar:

Kaynaklar metin içinde ve ilk verilerden başlayarak birbirini izleyen numaraları almalıdır. Aynı kaynak birden çok referans gösterilmişse ilk verilen numara yinelenecektir. Kaynak numaraları metin içinde atıf yapıldığı yerde köşeli parantez içinde alınarak gösterilmelidir. [1], [2], [3,4] gibi.

Metin içinde verilen kaynak numaraları sırasıyla metin sonunda, bir liste halinde sunulmalıdır. Kaynağı gösterme yöntemi aşağıdaki gibi olmalıdır.

a)Yazar(/lar)’ın soyad(/)’ı ve ad(/lar)’ının ilk harfi verilmeli ve küçük harfle yazılmalı yazar (/lar)’ın soyadı ve adı belirtilmemiş ise “isimsiz” sözcüğü kullanılmalı, b) Makalenin başlığı tırnak içinde, c) Periyodiğin adı veya uluslararası yayınlarda kullanılan kısaltılmış şekli koyu olarak, d) Cilt No, e) Varsa sayı numarası parantez içinde, f) Başlangıç ve bitiş sayfa numarası, g) Yayınlandığı yıl parantez içinde verilmelidir (eğer yayın tarihi belirli değilse “tarihsiz” sözcüğü kullanılma-lıdır).

Örnek: Çukur, H. “Edremit Körfezinde, İklim Özelliklerinin Zeytin Yetiştiriciliği Üzerine Etkileri”. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel sayı 13: 1-19,(2001)

 

 

Yayın Kurulu

 

Yayınlanmış Sayılar

20. Sayı