LİSE ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI, YALNIZLIK VE SİBER ZORBA DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Sunum Şekli
Sözlü sunum
Özet
LİSE ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI, YALNIZLIK VE SİBER ZORBA DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Seher Büyükkarcı*, Gözde İstanbullıoğlu**, Merve Pınarbaşı***
ÖZ
Bu araştırmanın amacı lise öğrencilerinin internet bağımlılıkları, yalnızlık ve siber zorbalık kavramları arasındaki ilişkileri saptamaktır. Araştırmaya 2012- 2013 eğitim ve öğretim yılında öğrenim gören 211 kız 123 erkek olmak üzere toplam 334 kişi katılmıştır. Araştırmada bağımsız ve bağımlı değişkinlere ilişkin verilerin elde edilebilmesi amacıyla lise öğrencilerine “Siber Zorbalık Ölçeği”, “İnternet Bağımlılığı Ölçeği”, “UCLA Yalnızlık Ölçeği” uygulanmıştır. Araştırma sonucuna göre siber zorbalık ile internet bağımlılığı ölçeğinin alt boyutları olan sosyal ilişki, online kalma isteği ve kontrol kaybı arasında orta düzeyde pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu saptanmıştır. Siber zorbalığın en anlamlı yordayıcısı sosyal ilişkiler olduğu gözlenmiştir. Bu bilgiler ışığında, günümüzün önemli sorunlarından olan internet bağımlılığı ve siber zorbalığın alanımızdaki önemi tartışılmış ve bu konuda önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler
İnternet Bağımlılığı, Yalnızlık, Siber Zorbalık

sunumu yapacak isim: Seher Büyükkarcı
.
*SEHER BÜYÜKKARCI, Mevlana Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü, Konya, Telefon: 05547783031 / e-mail: 01041167@mevlana.edu.tr
**GÖZDE İSTANBULLIOĞLU, Mevlana Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü, Konya, Telefon: 05079323656 / e-mail: 01041169@mevlana.edu.tr
***MERVE PINARBAŞI, Mevlana Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü, Konya, Telefon: 05074368387 / e-mail: 01041173@mevlana.edu.tr
Kaynakça
Şahin, C., Korkmaz, Ö. (2011). “İnternet Bağımlılığı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması.”, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 32, Sayfa 101-115.
Arıcak,T.(2012). “Siber Zorbalık Ölçeği’nin İlk Psikometrik Bulguları.”, İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 9(1).
Işık, E. (2013). “Mesleki Sonuç Beklentisinin Yordayıcıları Olarak Algılanan Sosyal Destek ve Denetim Odağı.”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, DOI: 10.12738/estp.2013.3.1520.

Ek Bilgi