DEPONİ SIZINTI SULARININ ARITMA TEKNİKLERİ VE ÖRNEK TESİSLER

DİE TECHNİSCHE ANLAGEN DER DEPONİESİCKERWASSERREİNİGUNG UND BESPİELE

 

Kai-Uwe HEYER1 , Ertuğrul ERDİN2 , Sevgi TOKGÖZ2

1 Giessen Justus Liebig Üniversitesi, Uygulamalı Yer Bilimleri Bölümü

2 DEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü

 

 

ÖZET

 

Deponilerde sızıntısuyun kalitesinin ve miktarının belirlenmesi ve kontrolu deponin uzun süredeki çevresel etkilerinin neler obileceğini saptamak açısından çok büyük bir önem arzetmektedir. Deponi sızıntı sularının arıtımında havalandırmalı lagünler veya aktif çamur havuzları sık kullanılan pratik uygulamalardandır. Ancak, sızıntı suyu içerisindeki parametrelerden KOİ ve AOX değerleri oldukça yüksektir. Bu nedenle de konvansiyonel arıtma sistemlerine alternatif olarak ya da ilave olarak fiziksel-kimyasal arıtma teknikleri geliştirilmiştir. Konuya ilişkin teknoloji araştırma-geliştirme çalışmaları halen sürmektedir. Zira, deşarj standartları sıkılaştırıldıkça sızıntı suyunun arıtılması konusundaki istekler de artmaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Deponi sızıntı suyu, arıtma teknikleri

 

ZUSAMMENFASSUNG

 

Die Bestimmung und die Kontrolle der Sickerwasserqulaitaet und –Quantiaet bei der deponien sehr wichtig. Bis heute weit und breit wurden die belüftete teiche und belebungsbecken angewendet. Aber sickerwasser haben sehr hohe CSB und AOX Werte. Aus dem Grund reicht nicht aus mit obengenannten techniken zu begenügen. Man müsste die Forschung und Entwicklung weitertreiben um noch weitgehende Sickerwasserreinigung zu verwirklichen. Da die nach TASİ Standartwerte noch straenger geworden sind.

 

Sickerwasser entstehen bei aerobischen und anaerobischen abbauprozesse im deponiekörper. Ausserdem wasserhaltige abfaelle werden bei der deponiebau mit dem einbaugeraeten verdichtet, waehrend der verdichtug entsteht auch wasser, noch dazu muss man niederschalgswasser direkt auf dem deponie fallen oder zufliessen muss man auch berücksichtigen, sodurch entstehen deponie sickerwasserdurchflussmenge, die kontrolliert und auch gereinigt werden muss.

 

 

1. GİRİŞ

 

Sızıntı suyu bileşenlerini temel anlamda üç grupta toplamak mümkündür. Bunlar; (1) deponide aerobik ve anaerobik ayrışmalar sırasında oluşan sızıntı suyu, (2) deponi sahasına dökülen ve sıkıştırılan katı atığın su içeren bileşiklerinin sıkıştırılmasından oluşan sızıntı suyu ve (3) deponi yüzeyine düşen yağışların, kontrol altına alınmamışsa, deponi kütlesinden geçerek oluşturduğu sızıntı suyudur.

 

Asit fazında oluşan sızıntı suyunun KOİ değeri 6000–60000 mg/l, BOI5 değeri 4000-40000 mg/l, TOC değeri 1500–25 000 mg/l, AOX değeri 540–3450 mg/l, Norganik değeri 10–4250 mg/l, NH4-N değeri 30–3000 mg/l ve TKN değeri 40–3425 mg/l arasında değişmektedir (Ehring, 1990). Metan fazında diğer değerler azalırken, azot bileşikleri aynı kalmaktadır.

 

 

2. DEPONİ SIZINTI SUYU ARITMA TEKNİKLERİ

 

Sızıntı suyunu temelde anaerobik ve aerobik olarak arıtmak mümkündür. Anaerobik yöntemin en önemli avantajı havalandırma için gereksinim duyulan enerjiden tasarruf edilmesidir. Deponi kütlesinin bir kısmı zaten anaerobik reaktör gibi işlev görmektedir. Anaerobik filtre, anaerobik çamur yatak reaktörü uygulanan teknolilerdendir. Aerobik biyolojik arıtmada ise; havalandırmalı lagünler, aktif çamur sistemleri, biyodiskler ve damlatmalı filtreler kullanılmaktadır. Kimyasal oksidasyon , aktif karbon ile adsorpsiyon, fizikokimyasal proses (tersozmoz) ve flokulasyon uygulamaları ile ileri düzeyde sızıntı suları arıtılmaktadır. Seçilecek teknolojilerin kombinasyonları ve sızıntı suyunun arıtılmasının maliyeti de karar mekanizmalarını etkileyen önemli parametrelerdir. Bu aşamada ise sızıntı suyu miktarı etkendir.

 

Yağan yağmur suyunun deponilerdeki etkisi deponinin işletme durumuna göre değişmektedir. Uzun süredir kullanılan deponinin toprakla örtülenmiş kısımları olacağı gibi, çimlendirilmiş ve yeşillendirilmiş kısımları da olacaktır. Ayrıca, işletme binaları ve işletme sahası içinde kullanılan yollar ve alanlar, halen kullanılan çöp depolama alanları ve henüz kapatılmış alanlar gibi tüm bu farklılıkları göz önünde tutarak bir deponi sahasından oluşabilecek sızıntı su miktarını hesaplamak mümkündür. Ayrıca çöpün bileşimine bağlı olarak da biyokimyasal ayrışma sonucunda ayrışma veya sıkışma (presleme etkisi) suyu açığa çıkacaktır. Buharlaşma değerleri, çöp kütlesinin su tutma yeteneği gibi özellikler de sızıntı suyu miktarını etkileyen faktörlerdendir. Bütün bu durumlar deponi su bilançosunu etkileyen parametrelerdir.

 

Ampirik hesaplarda deponideki inşaa halindeki çöp yığınları (su içeriğinden doygun olmayan tarla kapasitesine kadar) için açık kısma gelen yağmur suyunun %25'nin sızıntı suyuna geçtiği kabul edilir. Doygun olanlar da bu değer %50 -60'lara ulaşır. Genelde, arazi ölçümlerine göre de bu değerin %4 ile %22 arasında olduğu saptanmıştır. Buradan hareketle; birim hektar alan başına günlük sızıntı suyu miktarı q =0,8-8,6 m3/ha.gün yaklaşık olarak bulunur. Genelde hesaplamalarda ortalama bir değer olarak; 5,0 m3/ha.gün değeri alınmaktadır. Günlük yağış miktarının 4mm’den az olması durumunda bu değerin altındaki günler için sızıntı su miktarı ihmal edilebilir. Deponi yüzeyi otlarla kaplı olsa ve bitkilendirilmiş olsa bile, bunlardan da suyun sızdığı ve yaklaşık olarak yağışın sızıntıya geçen oranının da, ortamdaki tarla kapasitesi sağlandıktan sonra, %35-40 civarında olduğu kabul edilir. Zira, yeşil örtü suyu tutmakta ve yüzeysel akışa geçmesini engellemektedir. Dolayısı ile sızma oranı artmaktadır. Deponi inşaa halinde iken açık kısma gelen yağmurun %24'i sızıntı suyunu oluşturmaktdaır. Arazi çalışmalarında yapılan çok sayıdaki ölçümlere göre bu değer % 3.3 ile 21.6 arasındadır. Bu da; qs = 0.7-5.9 m3/ha.gün'e eşdeğerdir. Yönetmeliklerde qs = 0.9-8.6 m3/ha.gün olarak verilmektedir. Hesaplar için ortalama olarak; qs = 5 m3/ha.gün değeri alınmaktadır. Sızıntı suyunun organik kirlilik içeriği Tablo 1’de verilmektedir.

Tablo 1. Sızıntı suların ve atıksuların organik kirlilik yükleri

Parametreler

(mg O2/l)

Evsel çöpten gelen sızıntı suyu

Evsel atıksu

Silaj suyu

(pancar)

Yeni deponi

Eski deponi

KOİ

4 000 - 60 000

250 - 10 000

500 - 800

> 30 000

BOİ5

3 000 - 45 000

80 - 5 000

300 - 500

> 20 000

TOC

2 000 - 20 000

1 000 - 5 000

200 - 350

> 10 000

 

Katı atıkların bertaraf yöntemlerinden yakma prosesinin uygulanması durumunda da kül ve curuf deponilerinden kirlilik konsantrasyonu yüksek atıksu oluşmaktadır. Bu atıksuya ait ortalama değerler Tablo 2’de verilmektedir.

Tablo 2. Evsel çöp yakma tesisi kül ve cüruf deponisinden sızan sıvı ve emisyon değerleri

Parametreler Değerleri

Parametreler Değerleri

Görünümü; kokusu sarı, berrak; şiddetli

pH-değeri 6 - 10

Elektriksel iletkenlik, m S cm-1 19.000 - 53.000

Buharlaşma kalıtısı, mg/l 15 000 - 34.000

Amonyum, mg/l 10 – 140

Klorür, mg/l 6 500 - 20 000

Sulfat, mg/l 70 - 1 300

Nitrat, mg/l 0.10 - 183

Sülfür, hidrojensülfür, mg/l <0,2

TOC, mg/l 10 - 44

Sodyum, mg/l 2 000 - 8 200

Potasyum, mg/l 2 000 - 10 000

Magnezyum, mg/l 10 – 80

Kalsiyum, mg/l 100 - 1 400

Kurşun, mg/l < 0,1 - 0,9

Krom (Toplam), mg/l < 0,05 - 0,10

Bakır, mg/l < 0,05 - 0,30

Çinko, mg/l < 0,05 - 0,30

Kadmiyum, mg/l < 0,02 - 0,15

Nikel, mg/l < 0,05 - 0,60

 

Kül monodeonilerinde ise herhangi bir yüzey sızdırmazlık önlemi alınmadığı takdirde yağan yağmurun yaklaşık % 50' si sızıntısu olarak zeminden akışa geçmektedir. Sızıntısuyun KOİ değeri 12.000-65.000 mg/l arasında değişmektedir. Çamur monodeponisinde sızıntı suyunun oluşup oluşmadığı ve miktarı konusu tam açıklığa kavuşmamıştır. Zira, çamurun kf-değeri 10-7 ile 10-11 m/s arasında değişmektedir. Bu nedenle de uzun bir period için sızıntı suyunun oluşabileceğini düşünmek gerekir. Çamur monodeponilerinde oluşacak sızıntısuyu kirleticilerinin konsantrasyonları Tablo 3’de verilmektedir.

 

Tablo 3. Çamur mono deponilerinde sızıntı suyu ve emisyon değerleri

Parametreler Değerleri

Parametreler Değerleri

Koku çok şiddetli

Görünümü sarı, berrak

PH-değeri 6.6 - 8.9

Elektriksel iletkenlik, m S cm-1 13.000 - 34.000

Buharlaşma kalıtısı, mg/l 475 – 35.000

Yanma kalıntısı, mg/l 80 - 16.600

Toplam sertlik, od 1,5 – 585

KOİ, mg/l 12.000 - 65.000

Amonyum, mg/l 2.800 - 7.000

Klorür, mg/l 360 - 4.400

Sulfat, mg/l 5 - 3.600

Nitrat, mg/l 0.10 - 183

Nitrit, mg/l 1

Siyanür, mg/l 0.02

Sülfür, hidrojensülfür , mg/l 2 – 26

KmnO4- tüketimi, mg/l 1.100 - 13.600

Su banyosunda buharlaşa-

Bilen fenoller, mg/l 7 – 95

TOC, mg/l 3.400 - 21.000

TTC- testi engelleme etkisi yok

Sirke asiti, mg/l 2.000 - 13.000

 

Curuf monodeponilerinden de çözünüp, yıkanabilecek madde miktarları 4-12 g/kgKM'dir ve Tablo 4’de yıkanabilen maddelerin değerleri verilmiştir.

 

Tablo 4. Curuf ve curuf-uçucu kül karışımı monodeponilerinden çözünebilecek madde miktarları

Depolanan (mg/kg KM) Kurşun Çinko Kadmiyum Nikel Florür

Madde

Curuf 0.9 0.2 0.32 0.2 1.1

Curuf-Uçucukül 1.1 0.8 0.02 0.04 1.6

Curuf-uçucukül iz miktarda 0.05 0.05 0.2 2.9

KM= Kuru madde veya katı madde

 

Almanya'da katı atık deponi sahalarında oluşan sızıntı suların arıtılma zorunluluğu vardır. AT çıkış sularının sınır değerleri tabloda verilmiştir.

 

Görüldüğü üzere, sızıntı suyunu oluşturan oldukça çeşitli kaynaklar mevcuttur. Bu konuda en ileri ülkelerden biri sayılan Almanya’da sızıntı suyu arıtma tesisi çıkış suyu standartları Tablo 5’de verilmektedir.

 

Tablo 5. Almanya'da sızıntı suyu arıtma tesisi çıkış suyu sınır değerleri, mg/l (Abveasser VWV, 1996)

Parametre

 

Sınır değerler

Parametre

 

Sınır değerler

KOİ

200

Cr

0,5

BOİ5

20

Cr4

0,1

Ntotal

70

Ni

1,0

Ptotal

3

Pb

0,5

Hidrokarbon

10

Ca

0,5

N-NO2

2

Zn

2,0

AOX

0,5

CN

0,2

Hg

0,05

Sülfür bileşikleri

1,0

Cd

0,1

   

 

 

3. DEPONİ SIZINTI SUYU ÖRNEK ARITMA TESİSLERİ

 

Sızıntı suyunun arıtılmasında kullanılan belli başlı arıtma teknolojileri aşağıdaki şekilde sıralanabilmektedir:

 

  1. Biyolojik arıtma (anaerobik, aerobik),
  2. Fiziko-kimyasal arıtma (yumaklaştırma, çöktürme, adsorpsiyon),
  3. Fiziksel yöntemler (ultrafiltrasyon, tersosmoz),
  4. Termik yöntemler (buharlaştırma, yakma),
  5. Kimyasl yöntemlerle (kimyasal oksidasyon, H2O3, O3).

 

Bu arıtma teknolojilerinin heribiri birbiri ile kombine edilerek uygulanmaktadır. Arıtma teknolojilerinin seçiminde esas olan ise; NH4, AOX, BOI5 ve KOI parametrelerinin boyutlandırma için öncelikli olarak dikkate alınmasıdır.

 

Özel katı atıkların depolandığı tesislerde sızıntı suyu arıtma tesislerinin yukarıda sıralanan arıtma teknolojilerinin kombinasyonlarını içeren akım şemaları ise Şekil 1’de verilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)

Aktif

Sızıntı suyu Kömür

Biyoloji Ultrafiltrasyon Kanalizasyon veya

Kimyasal Alıcı ortam

Oksidasyon

 

 

(b)

 

Sızıntı suyu

Biyoloji Ultrafiltrasyon Nanofiltrasyon Kanalizasyon veya

Alıcı ortamAktif kömür

Kimyasal

Oksidasyon

 

 

(c)


 

Sızıntı suyu
Tersosmoz I Tersosmoz II Kanalizasyon veya

Destilat N2 Alıcı ortam


Destilat Buharlaştırma Atık hava
Buharlaşma N2-Uzaklaştırılma

Destilat

SoğutmaKuruma Kalıntı bertaraf

Kalıntı

 

 

 

 

Şekil 1: Deponi sızıntı suyu örnek akım şemaları: (a), (b), (c)

 

 


(d) Kanalizasyon
Tersosmoz I Tersosmoz II

Sızıntı suyu veya alıcı ortam


Yüksek basınçlı

Tersosmoz

Destilat N2


Destilat Buharlaşma Atık havaBuharlaşma N2 - uzaklaştırılma

Destilat ArıtmaKurutma Kalıntı bertaraf

 

(e)
Biyoloji Ultrafiltrasyon

Sızıntı suyu

Tersosmoz I Tersosmoz II Kanalizasyon

veya Alıcı ortamDestilat Buharlaştırma Destilat Buharlaştırma


Buharlaşma Kurutma Kalıntı uzaklaştırma

(f)Biyoloji Ultrafiltrasyon


Sızıntı suyu

 


Tersosmoz I Terosmoz II


Yüksek basınçlı

TersozmozDestilasyon Buhar

KurutmaKurutma Kalıntı bertaraf

 

Şekil 1:Deponi sızıntı suyu örnek akım şemaları: (d), (e), (f)

Farklı arıtım teknolojilerinin uygulandığı örneklerin verildiği Şekil 1 değerlendirildiğinde; arıtma konbinasyonlarına ait sızıntı suyu giriş ve çıkış konsantrasyonları ile bu konbinasyonların tahmini maliyetleri sırası ile Tablo 6 ve Tablo 7’de verilmektedir.

 

Tablo 6. Arıtma teknolojilerinin kombinasyonu halinde sızıntısu giriş ve çıkış değerleri (ATV–Grappe, 1993)

KOI mg/l

NH4-N mg/l

AOX mg/l

Giriş

Çıkış

Giriş

Çıkış

Giriş

Çıkış

A : Biyoloji + Aktif karbon + Flokasyon/Pericipitasyon + Nötralizasyon

1571

76

579

0,09

1,45

0,18

686

51

528

0,7

1,65

0,23

B : Biyoloji + Ultrafiltrasyon + Aktif karbon

1000-1200

<200

400-800

<10

1-2,5

0,1-0,7

C : Biyoloji + Kimyasal Oksidasyon (O3 + UV)

320-5798

30-137

125-1350

0,4-36,2

-

-

D : (Biyoloji + (O3 + UV) + Biyoloji

1200-4000

18-150

600-1900

0,1-9

1-3,8

0,04-0,18

E : Biyolopji + (O3 + UV) + Biyoloji + Aktif karbon

758-1332

1-85

375-885

0,1-0,6

0,85-2,1

0,17-0,43

F : Biyoloji + Tersosmoz

446-872

5,3-27

80-396

0,03-10,1

0,4-1,4

<0,01-0,05

G : Biyoloji + Tersosmoz + Tersosmoz

1366-3010

<2

130-854

6,3

1,09-2,24

0,045

 

Tablo 7. Kombine edilen tesislerin kapasitesine bağlı olarak tahmini maliyetler (Heyer, 1999)

Arıtma

Kombinasyonu

Küçük tesis maliyet

Q < 10m3/h DM/m3

Büyük tesis maliyet

Q > 10m3/h DM/m3

Biyoloji + Membra

16 – 60

14 – 30

Biyoloji + Kimyasal oksidasyon

25 – 100

18 – 60

Biyoloji + Aktif karbon

5 – 50

2 – 20

Biyoloji + Yumaklaştırma / Çöktürme

5 – 60

5 – 30

Biyoloji + Tersosmoz

10 – 50

5 – 15

Buharlaştırma

12 – 48

 

Almanya’da, 1993-1997 tarihleri arasında inşaa edilen sızıntısuyu arıtma tesisleri Tablo 8’de verilmektedir.

 

Tablo 8. Almanya'da inşaa edilen sızıntı suyu arıtma tesisi sayısı ve özellikleri (1993-1997)

Yıllar

Biyolojik + Tersosmoz

Biyolojik + Kimyasal oksid.

Biyolojik + Aktif karbon

Biyolojik + Nanofiltrasyon

Toplam

1993

5

4

4

1

14

1994

4

2

11

1

18

1995

2

8

14

2

26

1996

1

5

15

1

22

1997

0

0

6

0

6

Toplam

12

19

50

5

86

 

 

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

 

Gerek içerdiği biyolojik ve kimyasal kirlilik parametreleri açısından ve gerek ise gerekli ve yeterli önlemlerin alınmaması halinde hacimsel olarak günümüzde oldukça önemli bir kirletici unsur olan deponi sızıntı sularının alternatif arıtma teknolojileri mevcuttur.

 

Her nekadar su potansiyeli oldukça yüksek bir ülke konumunda olmamıza rağmen, günümüzde temiz su kaynaklarımızı istediğimiz zaman, yer ve miktarda ve istediğimiz kalitede bulmamız konusunda problemlerin yaşandığı noktaya gelmiş bulunmaktayız.

 

İlk aşamada sıralanabilecek olan deponi sızıntı suyu bileşenlerinin konsantrasyonlarına, alıcı ortam deşarj standartlarına, hacmine, arıtma tesisinin kurulacağı alana, ekonomiye vb. parametrelere bağlı olarak arıtma teknolojisine karar verilecek sızıntı suyu arıtma tesislerinin ülkemizde de biran önce hayata geçirilmesi kaçınılmazdır. Zira, doğrudan yüzeysel sulara ve yeraltısularına karışacak olan deponi sızıntı suları kısa vadede yüzeysel sularımızı ve özelliğinden dolayı da uzun vadede yeraltısularımızı geri dönüşü mümkün olmayan noktaya getirecektir.

 

 

KAYNAKLAR

 

Andreotolla, G. (1992): Chemical And Bıologıcal Characterıstıcs Of Landfıll Leachate, In: Landfıllıng Of Waste: Leachate (Christensen, T.H., Cossu, R., Stegmann, R. Eds.), Pp.65-88, Elsevıer Applıed Scıence, London And New York.

 

Anonymous (1993): Technocal Instructıons On Waste From Human Settlements (Ta Sıedlungsdabfall). Drıtte Allgemeıne Verwaltungsvorschrıft Zum Abfallgesetz Vom 14. Maı 1993, Technısche Anleıtung Zur Verwertung, Behandlung Und Sonstıgen Entsorgung Von Sıedlungsabfallen, Bundesanzeıger Nr. 99a.

 

Anonymous (1996): Anhang 51: Oberırdıschıe Ablagerung Von Abfallen. Allgemeıne Rahmen - Verwaltungsvorschrıft Über Mındestanforderungen An Das Eınleıten Von Abwasser In Gewasser, German Regulatıon.

 

Barber, C. (1979): Behavıour Of Wastes In Landfılls, Revıew Of Processes Of Decomposıtıon Of Solıd Wastes Wıth Partıcular Reference To Mıcrobıologıcal Changes And Gas Productıon, Water Research Centre, Stevenage Laboratory Report Lr 1059, Stevenage, Uk.

 

Christensen, T.H., Kjeldsen, P. (1989): Basıc Bıochemıcal Processen In Landfılls, In: Sanıtary Landfıllıng: Process, Technology And Envıronmental Impact, (Chrıstensen, T.H., Cosusu, T., Stegmann, R.Eds.), Academıc Press, London Uk, Pp.29-49.

 

Dahm, W., Kollbach S, Gebel, J. (1994): Sıckerwasserreınıgung: Stand Der Technık 1993/94; Zukünftıge Entwıcklungen, Ef-Verlag Für Energıe – Und Umwelttechnık, Isbn 3-924511-79-9.

 

Ehrig H.-J. (1980): Beıtrag Zum Quantıtatıven Und Qualıtatıven Wasserhaushalt Von Mülldeponıen, Veröffentlıchungen Des Instıtut Für Stadtbauwesen, Tu Braunschweıg, 2nd Edıtıon.

 

Ehrig, H.-J. (1989): Leachate Qualıty, In: Sanıtary Landfıllıng: Process, Technology And Envıronmental Impact, (Chrıstensen, T.H., Cossu, R., Stegmann, R. Eds.), Academıc Press, London Uk, Pp.213-230.

 

Ehrig, H.-J., Stegmann, R. (1992): Bıologıcal Processes, In: Landfıllıng Of Waste: Leachate (Christensen, T.H., Cossu, R., Stegmann, R. Eds.), Pp. 185-202, Elsevıer Applıed Scıence, London And New York.

 

Ehrig, H.-J., Hagedorn, S. (1998): Sıckerwasserbehandlung, Belastungen, Verfahren, Entwıcklung Bewertung. In: Entwıcklungstendezen In Der Deponıetechnık, 1. Hamburger Abfallwırtschaftstage 28.-29. Januar 1998, Hamburger Berıchte, Band 12, Economıca Verlag Bonn.

 

Hayer, K.-U., Steggman, R. (1998): Landfıll Systems, Sanıtary Landfıllıng Of Solıd Wastes, Lond-Term Problems Wıth Leachates. In: Bıotechnology, Vol. 11a, Wıley-Vch Verlag.

 

Kayser R. (1986): Leıstungsfahıgkent Komm. Klaranlagen Für Dıe Sıckerwasserbehandlung, Proceedıngs: Deponıesıcker Wasser Behandlung, Aachen.

 

Mennerich, A., (1988): Beıtrag Zur Anaerob-Aeroben Behandlung Von Sıckerwassern Aus Hausmülldeponıen, Veröffentlıchungen Instıtut Für Sıedlungswasserwırtschaft Tu Braunschweıg, Heft 44.

 

Ehrig, H.-J. (1987): Weıtergehende Reınıgung Von Sıckerwassern Aus Abfalldeponıen, Veröffentlıchungen Instıtut Stadtbauwesen Tu Braunschweıg, Heft 41.

 

Stegmann, R., Spendlin, H.H. (1989): Enhancement Of Degradatıon: German Experınces, In: Sanıtary Landfıllıng: Process, Technology And Envıronmental Impact, (Christensen, T.H., Cossu, R., Stegmann, R. Eds.), Academıc Press, London Uk, Pp.61-82.

 

Stegmann, R., Christensen, T.H., Cossu, R. (1992): Landfıll Leachate: An Introductıon, In Landfıllıng Of Waste: Leachate (Christensen, T.H., Cossu, R., Stegmann, R. Eds.), Pp.3-14, Elsevıer Applıed Scıence, London And New York.