Biyoçöp ve Kompost Nedir / Nerede ve Nasıl Kullanılır

 

Prof. Dr. Ertuğrul ERDİN

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği Bölümü Buca / İZMİR

 

Giriş

 

Ev, işyeri , esnaf ve sanayii'de , bahçede oluşan mikroorganizmalar tarafından kolay ayrışan organik bileşiklerin ayrışma sonucunda oluşturduğu stabil mineralize olmuş üründür. Buna atıksu arıtma tesislerinde oluşan arıtma çamurları da katılmaktadır. Ayrıca bir dizi yapı verici, ayrışmayı iyileştirici ve hızlandırıcı maddeler de ilave edilmektedir.

 

Kentsel atıkların kompostlaştırılması olayı hiç de yeni bir olay değildir. Taa hayvancılığı fakir olan Çin ve Hindistan 'daki binlerce yıl önceki uygulamalara kadar tarihçesi dayanmaktadır.

 

1860'lı yıllarda yapay gübre Justus Liebig sayesinde bulunup, verim artırımı için ön plana çıkarılınca, artık humusa gerek kalmadan anorganik gübrelerle iyi bitki yetiştirilebileceği zannedildi. Bu nedenle de toprak sadece bir yetiştirme ortamı olarak algılandı. Bu felsefe ile olaya yaklaşınca da bir kab ve bir çözelti üretim için yeterli idi. Hidroponik bitki yetiştirme yöntemi bu düşünceden kaynaklandı. Ancak hidroponik yöntemle yetiştirilen bitkilerin bir kaç nesil sonra reproduksiyon özelliklerini kaybettikleri gözlendi. Aynı gözlem toprakta sadece yapay gübre ile yetiştirilen bitkilerde de yapıldı. Bütün bu sonuçlar uzun süreli deneylerden sonra elde edildi.

 

Bu uygulamaların sonunda bitki hastalıklarının ve zararlılarının sayısı artmış verim azalmaya başlamıştır. Verimin azalmasını durdurmak için yoğun bir pestisid kullanımı başlamıştır. Sonuçda da yoğun bir gıda ve çevre kirlenmesi söz konusu olmuştur.

 

Organik maddelerin , özellikle biyoçöp içinde bulunan atıkların kompostlaştırma yolu ile ayrıştırılmas, hümüsleştirilmesi bu nedenle en akılcıl ve en doğal ekolojik - ekonomik bir çevrim , geri kazanım olarak görülmelidir. Organik maddeler (biyoçöp) ziyan edilmemelidir.

 

Bakteri, mantar, aktinomüsetlerin işbirliği ile bu organik bileşikleri parçalatıp hümüsleştirmek en "çevre dostu " yaklaşım tarzı olmaktadır. Oksijenli ortamda kolay ayışan bileşikler karbondioksit ve suya ayrışmakta ve bu arada ortama ısı verilmektedir. Bu ısı da ortamın sıcaklığını artırmaktadır. Ayrışma sırasında mikroorganizmaların metabolik faaliyetleri sonucu oluşan antibiyotikler de patojen organizmalara öldürücü etki yapmakta ve onları elimine etmektedir. Ayrıca ortam sıcaklığının 70 oC'ye kadar çıkması da pastörizasyon etkisi yapmaktadır. Ancak mikroorganizmaların rahat faaliyet gösterebilmeleri, yeterince besin maddelerine ulaşabilmeleri, oksijen alabilmeleri için homojen bir dağılımın gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu ya dinamik sisteklerde sürekli kariştırmakla olur, ya da statik sistemlerde olduğu gibi zaman zaman aktarmak ve böylece de karışımı gerçekleştirmekle olur. Dinamik ve statik sistemlerin dışında her ikisinin kombinasyonundan oluşan dinamik/statik sistemler de vardır. İzmir 'de 1988 yılında faaliyete geçip çalışan sistem bu esasa dayanmaktadır.

 

Mersin 'deki kompost tesisi ise 1970'li yıllardan beri tamamen statik sisteme göre çalışmaktadır.

 

Kompost'un oluşmasında biyoçöpün içinde bulunan azot ve karbonun birbirine oranı ayrışmada aktif rol alan mikroorganizmaların besin maddesi ihtiyaçlarını optimum birşekilde karşılanması için çok önemlidir. Çeşitli biyoçöplerdeki bu oranı ideal karışımımoluşturmak veya oranı teknik olarak sağlamak açısından mutlaka bilmekte yarar vardır. Çizelge 'de bu değerler derlenmiştir.

 

Çizelge : Bazı biyoçöp atıklarındaki C/N oranları

-------------------------------------------------------------------------------

Biyoçöp çeşitleri C/N oranı

-------------------------------------------------------------------------------

Yeşil atıklar (genel) 7:1

Biçilmit çim 12:1

Mutfak atıkları 23:1

Patates yaprakları 25:1

Ağaç yaprakları 50:1

Tahıl samanı 50-150:1

Hızar talaşı 511:1

Kentsel biyoçöp 80:1

--------------------------------------------------------------------------------

 

Bir kompostlaştırma yerinde veya tesisinde bir madde bilançosu analizi yapıldığında uygulanan yönteme ve yöreye bağlı olarak çeşitli sonuçlar alınabilir bunlardan biri de aşağıdaki gibi olabilir :

 

Bir Madde Bilançosuna Örnek

------------------------------------------------------------------------------

Bağcılık için Bahçe tarımı için

Parametreler kompost kalitesi kompost kalitesi

-------------------------------------------------------------------------------

% % % %

-------------------------------------------------------------------------------

Çöp ve katı atıklar 100 100

Hurda demir 5 5

Ham çöp 95 95

Arıtma çamuru 25 25

Ham karışım 120 100 120 100

Kaba elek artıkları 25 21 25 21

Ham kompost 95 79 95 79

Ayrışma kaybı 37 31 44 37

Kaba kompost 58 48 51 42

İnce hazırlama;

20 mm elek kalıntısı 4 3,5

+ 10 mm cam ayıklama - - 16 13

Bağcılık için

kompost kalitesi 54 44,5

Bahçe tarımı için 35 29

kompost kalitesi

--------------------------------------------------------------------------------

Yarı olgun kompostda ; kompost miktarı % 44,5 , kalıntı % 24,5 ve ayrışma kaybı % 31 iken , aynı değerler olgun kompostda ise ; % 29 , % 34 ve % 37 teklindedir.

 

 

Biyoçöp'de Motivasyon ve Uygulamanın Programlanması

 

Artan çevre bilinci ve artan çöple birlikte deponi hacmi ihtiyacı insanları , özellikle yöneticileri vatandaşla iletişimli ve eşgüdümlü çalışmaya zorladı ve zorlamaktadır. Bu konuda elele ve birlikte çalışmak gerekmektedir. Bireylerin görüşü ve katkısı alınmadan çöp ve katı atık sorununu çözmek olanaksızdır. Halk ve yöneticiler elele birbirlerini çok iyi anlayan taraflar olarak ve olaya tüme varımcılık anlayışı içinde bu sorunu ortak iyi geleceğimiz için çözeceklerdir. Birey olarak katkımız kaynağında çöp ve katı atığın olabildiğince en az oluşmasına katkıda bulun-maktır. Biyoçöp `de buna yaklaşımın bir parçasıdır. Halk bu konuda motive edildikten , ikna edildikten sonra ona "Biyoçöp'ün" ayrı biriktirilmesi ve atılması yaşamının bir parçası gibi gelecek ve kendisi buna sahip çıkacaktır. Sahip çıkan insanlar da bunu yayacak ve gerçekleşmesini sıkı sıkı izleyecek, kontrol altında tutacaktır. Halka mal etmek çok önemli ve ilk adımdır. Biriktireme - toplama - taşıma - değerlendirme - pazarlama ve nihai bertaraf etme işlem zinciri de kusursuz organize edilmek zorundadır.

O halde kısmi hedefler ve amaçlar :

- Ekonomik ve teknik açıdan uygulanması mümkün mü ?

. Deponi hacmi tasarraufu ne kadar ?

. Çöp toplama kabı hacmindeki değişim nasıl?

. Toplama sistemi nasıl etkilendi ve değişti ?

 

- Değerlendirme sonucu oluşan ürün nasıl ve nerede satılabilir veya kullanılabilir ?

. Kalitesi nedir ?

. Pratik olarak kullanma olanakları ?

 

- Halkın benimsemesi ve ona bağımlılığı ?

. Uygulamaya katılma isteği olanların oranı ?

. "Biyoçöp" toplamanın diğer değerlendirme uygulamalarına etkisi ( Örn. bireysel olarak kompostlaştırma, kağıt toplama, kumbaralara atma , torba ile toplama, çöp bidonuna atma , v.b. )

 

Kompostun Kalitesi Nasıl Belirlenmeli ve Kontrolü Yapılmalıdır ?

 

TSE ve/veya Çevre Müsteşarlığı kompost için bir kalite normu oluşturup koymak zorundadır. Buna göre kompost üreten tesisler de hem proses tekniklerini iyileştirmek , hem de kompostlaştırma için gerekli olan hammaddeyi sürekli olarak aynı kalitede temin etmeye ve bunu organize etmeye çalışacaklardır. Böylece "Biyoçöp" uygulaması anlamlılığını kanıtlayacak ve yaygınlaşacaktır.

 

Ancak Normu (Standart'ı) tutturmanın elemanları şunlar olmalıdır:

 

- Yeminli, güvenilir labratuvarlar tarafından kontrol ( sürekli ve bağımsız olarak denetleme)

- Kendi kendini kontrol ( ayrışmanın seyrinin dokumentasyonu )

- Ürün kalitesini standartize etmek

- Ürün kalitesinin damgalanması

- Ürünün önemli özelliklerinin ve içeriğinin deklare edilmesi

- Uygulama kurallarının tarif edilmesi

 

 

 

 

 

Çizelge : Ölçüm ve araştırmanın zaman cetveli

1.6.92 1.9.92 1.12.92 1.3.93 1.6.93 1.9.93 1.12.93 1.3.94 1.6.94 1.9.94 Ön hazırlık Araştırma başlangıcı ve uygulama Alternatifli uygulama Değerl. Miktar belirlenmesi : =============================================================================== Evsel çöpler -------------- --------------- --------------- ------------------- -------- Evsel çöp ayıklama analizi Kumbara, kontenyer İri hacimli çöp Toplama yeri

Ayrı toplama (kağıt, v/s/) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kompostlaştırma :

Sıcaklık Su miktarı, organik madde mik.

Hacim ağırlığı, kızışma derecesi

pH değeri, elektriksel iletkenlik Diğer katkı maddesi ilavesi

Sızıntı su miktarı

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Elde edilen humusun kalitesi: Besin maddesi ve ağır metaller

. Başlangıçta

. Sonuçda

Hinjenlettirme

N min.

Diğer elementler

Zararlı organik bileşikler ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Humus ürününün kullanılması: Bitkili denemelerde

Üzüm bağlarında

Bahçelerde

Ormancılıkta

Fidancılıkta

Çiçekcilikte

Humus altlığı olarak v.b. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kamıoyunun görüşü ve katılımı:

Halkla ilitkiler

. Bölgesel gazetelerde duyurma

haber yapma

. Telefon kanalı ile bilgilendirme

. Halkla toplantılar yapıp amacı açıklama . Çeşitli ilgi gruplarına açıklamada

bulunma, aydınlatma

. Radyo ve televizyon yolu ile

. Ana okulu, ilk okul, orta okul v.b.

. El ilanları dağıtma

. Ev ev ziyaret, bire bir anlatma

. Toplama takvimini dağıtma

. Deponide, kompostlaştırma yerinde

halka açık ziyaret ve açıllamalar

----------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- Çizelge : Kompostun kalitesini belirleyen parametreler

----------------------------------------------------------------

Analiz parametreleri Örnek sayısı Boyutu Ortalama değeri

------------------------------------------------------------------

Karekterize eden

parametreler :

Su miktarı 37 % 34

Su tutma kapasitesi 1 g Su/g KM 104

Hacim ağırlığı 37 g /l FS 528

Organik madde 17 % KM 30

pH değeri 39 7,8

Tuz miktarı 18 g /l FS 4,2 ----------------------------------------------------------------------

Besin maddesi :

Azot 38 % KM 1,1

Bitki tarafından

alınabilir azot 4 Topl.N'dan % 0,4-5,8

Fosfat 38 % KM 0,6

Potasyum 38 % KM 1,1

Magnezyum 38 % KM 1,0

Kalsiyum 38 % KM 5,1

-----------------------------------------------------------------

İz elementler:

Bor 38 mg/kg KM 6,8

Mangan 38 mg/kg KM 475

Molibden 2 mg/kg KM 5,0

-----------------------------------------------------------------

Kompostlaştırma süresi 20 haftadan fazla.

-----------------------------------------------------------------

 

 

Çizelge : Kompostun içerdiği ağır metaller ( 38 örnek ortalamasında; mg/kg KM olarak)

----------------------------------------------------------------

Analiz parametreleri Sınır değer RAL-UZ 45 Ortalama değeri

-----------------------------------------------------------------

Kurtun 150 100 70

Kadmiyum 2 1 0,34

Krom 100 100 40

Bakır 100 75 69

Nikel 50 50 27

Civa 1,5 1 0,3

Çinko 400 300 225

-----------------------------------------------------------------

 

 

Çizelge : Biyoçöp kompostun içerdiği ağır metaller ve sınırdeğerler ( mg/kg KM olarak)

-----------------------------------------------------------------

Analiz paramet. Sınır değer RAL-UZ 45 Tübingen Toprak sınır değ. değeri

-----------------------------------------------------------------

Kurtun 150 100 150 100

Kadmiyum 2 1 3 3

Krom 100 100 150 100

Bakır 100 75 150 100

Nikel 50 50 25 50

Civa 1,5 1 5 2

Çinko 400 300 375 300

-----------------------------------------------------------------

 

Çizelge : Kompostun içerdiği ağır metaller ( Biyoçöp kompostunda; mg/kg KM olarak)

-----------------------------------------------------------------

Analiz paramet. 1 2 3 4 5 6

-----------------------------------------------------------------

Kurtun 53 86 86 76 221 13,7

Kadmiyum < 3 0,9 0.5 0,8 2 0,4

Krom 30 47 28 29 20 -

Bakır 43 5 40 43 129 67,1

Nikel 28 49 17 26 32 --

Civa < 1 0,2 0,2 0,2 2 --

Çinko 196 289 255 235 537 175,1

-----------------------------------------------------------------

1.) Hechingen 1988 ; 2.) Göttingen 1988; 3.) Witzenhausen 1988;

4.) Harburg 1987 ; 5.) Heidelberg 1987 6.) Bad Dürkheim 1988

 

1989 yılının 19-20 mayıs tarihlerinde gezdiğim tamamen elden geçmiş , yenilenmiş kompost tesisi haline gelmişti. Mainz'a çok yakın Almanya'ın ilk tesisilerinden bririydi (1958). 1976 dan beri de özel sektör tarafından işletilmekte idi. Yılda 11 000 ton evsel çöp hammadde olarak tesisie geliyordu. Yeni deponilere yer olmadığı, uygun yer seçimi yapılamadığı ve üzüm bağlarının da humus maddesine ihtiyacı olduğu için mevcut tesisin yenilenmesine karar verildi. Geri kazanmada öncelik sırası recycling'dedir, daha sonra kompostlaştırma gelir daha da sonra yakma gelir. En nihayetinde de depolama gelir.

 

Tamamen yeni proses tekniği ile yeniden inşaa edilmişti (1987). 50,000 ton/yıl evsel çöp, 10,000 ton/yıl esnap çöpü ve 7,500 ton/yıl da atıksu arıtma çamuru kompost hammaddesi olarak giriyordu tesise. % 24 kompost verimliliği ile çalışıyordu. 16 kişi işletme için yeterliydi. Bu Bad Kreuznach Kompostwerk'in kompostunun içerdiği parametik değerler 1988 yılındaki analizlere göre aşağıdaki gibidir (Fabrika teslim, 12--DM/ton olarak satılmaktadır) :

 

 

Çizelge : Bad Kreuznach Kompost tesisinin kompostunun kalitesi

------------------------------------------------------------------------------

Analiz parametreleri Örnek sayısı Boyutu Ortalama değeri (İzmir) 1.30.89

-----------------------------------------------------------------------------

Karekterize eden

parametreler :

Su miktarı 37 % 34

Su tutma kapasitesi 1 g Su/g KM

Hacim ağırlığı 37 g /l FS

Organik madde 17 % KM 46,0 30,44

Toplam karbon % 30,1

Etkili karbon 5 16,7

pH değeri 39 7,8 7,5

Tuz miktarı 18 g /l FS 1,45 0,54

C/N oranı 31/1

Özgül ağırlığı g/cm3 0,5

------------------------------------------------------------------------------

Besin maddesi :

Azot 38 mg/100g 1000,0 %1,18

Bitki tarafından

alınabilir azot

Fosfat (toplam) 38 mg/100 g 400,0 %0,41

Fosfat (CAL-çözülür) mg/100 g 130,0

Potasyumoksit mg/100 g 675,0 %1,08

Magnezyumoksit mg/100 g 400,0 %0,45

Kalsiyumoksit mg/100 g 2600,0

------------------------------------------------------------------------------

İz elementler:

Bor 38 mg/kg KM 6,8 Total 70, çöz.38

Mangan 38 mg/kg KM 475 238

Molibden 2 mg/kg KM 5,0

------------------------------------------------------------------------------

Ağır metaller :

Analiz parametreleri Sınır değer RAL-UZ 45 Ortalama değeri

------------------------------------------------------------------------------

Kurtun 150 100 159,0

Kadmiyum 2 1 0,9

Krom 100 100 59,2

Bakır 100 75 102,6 250

Nikel 50 50 18,6

Civa 1,5 1 0,8

Çinko 400 300 426,0 540

Demir - - - %1,1

Sodyum - - - %0,54

------------------------------------------------------------------------------

Kompostlaştırma süresi 20 - 25 haftadan fazla.

-----------------------------------------------------------------------------

 

Kullanmadan önce hangi özelliklerine dikkat etmek gerekir ?

 

. Su miktarı

. Yabancı madde miktarı (cam, seramik, plastik, lastik, deri, metal v.d.)

. Organik madde içeriği

. Kızışma, ayrışma derecesi

. Hijyenik koşulları

. Besin maddesi içeriği

. zararlı madde içeriği

 

Kalitesinin özlü tanımı :

 

Kalite I :

. Su içeriği maksimum %35

. Yabancı madde miktarı maksimum %1 (4 mm'lik elek)

. Yanma kaybı minimum % 10

Kullanım alanı : saksı toprağı, spor sahası çimleri, domuz yetiştiricilikte altlık olarak;

 

Kalite II:

. Su içeriği maksimum %40

. Yabancı madde miktarı maksimum %1 (6 mm'lik elek)

. Yanma kaybı minimum % 10

Kullanım alanı : Tarlada çiçek, sebze yetittirmede ve peyzaj düzenlemesinde;

 

Kalite III:

. Su içeriği maksimum %45

. Yabancı madde miktarı maksimum %1,5 (8 mm'lik elek)

. Yanma kaybı minimum % 10

Kullanım alanı : Büyük alanlarda kullanmak; orman , meyve, bağ, bahçe, narinciye, zeytin, tarım v.b.

 

Besin maddesi bileşimi aşağıdaki gibi değişebilir (EAWAG.1988) :

 

-----------------------------------------------------------------

Su miktarı % 30 - 50

Organik madde % 20 - 40

Azot % 0,3 - 0,9

Fosfat % 0,3 - 0,9

Potasyum % 0,3 - 0,6

Kireç % 0,6 - 6,0

Magnezyum % 0,3 - 0,9

pH - 7 - 8

Ve önemli izelementler ppm

-----------------------------------------------------------------

 

Sürekli kompost kullanmanın yararları ne olabilir ?

 

- hasatla topraktan uzklaştırılan organik maddenin yerini alır, toprağın humus çevrimini dengeler

- topraktaki canlı yaşamı teşvik eder ve organizmların sayıları artar

- Toprağa ve bitkilere az da ols ana besin maddeleri ve mikro besin maddeleri sunarak katkıda bulunur

- ağır bünyeli topraklrda boşluk hacim oranını artırarak toprağın su ve hava bilançosunu iyileştirir

- hafif bünyeli topraklarda da besin maddesi ve su tutma yeteneği artırılır

- asitik toprakların pH 'sı artar

- toprak akması, yıkanması ve erozyonu önlenir.

 

 

Kompost nasıl etki eder ?

 

İyi ayrışmış , olgun kompost sürekli olarak humus maddesi , karbon, azot, fosfor, potasyum ve çok sayıda iz element kaynağıdır. Olgun kompost ile mikroorganizma-ların sürekli ve uyumlu birşekilde topraktaki mikroekosistemde faaliyet gösterme-leri sonucunda sanki bitkilere sürekli bir besin maddesi akısı sağlanır. Böylece de toprak verimliliğine süreklilik getirerek çok önemli katkısını gereçekleşti-rir.

 

Kompost ile ticari gübre birbirisinin alternatifi değil tamamlayıcısıdır. Biri tek başına tüm yeterli besin maddelerini içeremeyeceği , bulunduramayacağı gibi, diğeri de tek başına tüm organik maddeyi içeremez ve toprağın o ihtiyacını karşılayamaz . Kompost ve sunni gübre bir bütünün iki parçasıdırlar.

 

 

Kompostun Kullanılabileceği Alanlar

 

 

Güvenilir araştırıcılar, araştırma enstitüleri tarafından yapılan binlerce kompost örneğindeki ortalama analiz sonuçları aşağıdaki gibi verilebilir :

 

Parametre Boyut Değeri

-----------------------------------------------------------

Organik madde % 40

Azot % 0,9

Fosfat % 0,8

Potasyum % 0,3

Kireç % 3,8

pH - 7-8

Ve önemli izelementler ppm

-----------------------------------------------------------

 

Aktif kompostun iyi özellikleri nelerdir ?

 

- Toprağın yapısını iyileştirir

- Bitkinin gelitmesini tetvik eder

- Topraktaki canlılığı artırır

- Erozyonu önler

- Mineral gübreden daha iyi yararlanmayı sağlar

- Hijyenik açıdan hiç bir sakıncası yoktur

- Kullanılması ve uygulaması çok kolaydır

- Fiatıda diğer doğal gübrelerden düşüktür.

 

Humüsce fakir topraklar, o halde iyileştirilecek, islah edilecektir. Böyle bir toprak üzerinde bitkiler iyi yeşerecek ve gelişip büyüyecektir. Bozulmuş doğa ve peyzaj bu humus maddesi ve kaynağı tarafından iyileştirilecektir. Ses ve gürültü perdelerinin toprak seddesi ve yeşil örtüden oluşturulması halinde bu ortamda bitkilerin iyi gelişmesi sağlanacağından yerleşim alanları trafik gürültüsünden korunmuş olacak manzara görüntüsü de güzelleşecektir.

Spor ve çeşitli oyun alanlarının kurulmasında kullanılabilecektir. Çöp depolama yerlerinin yeşillendirilmesinde kullanılabilecektir. Tarım, ormancılıkda ve bağ/bahcecilikte yaygın bir şekilde değerlendirme olanağı ile karşı karşıyayız.

 

 

Kültür ve toprak çeşidine bağlı olarak da uygulanacak kompost miktarı değişmektedir. Özetlenecek olursak :

 

Süs bitkileri alanında

 

- Tarla güllerinin yetittirilmesinde

- Sera bitkilerinin yetittirilmesinde

 

Peyzaj mimarlığı uygulama alanlarında

 

- Yeni yerleşim alanlarında yeşil alanların yapılmasında, eskilerin de bakım işlemlerinde ;

- Yeni park ve bahçelerin kurulmasında ve eskilerin de bakımında ,

- Spor sahalarının çevre yeşillendirilmelerinde ve yeni yeşil alan entegrasyonunda;

- Dere, akarsu ve benzeri kıyılarının stabilitesinin sağlanmasında;

- Eğimli yamaçların , otoyol kenarlarının stabilize edilmesinde ve yeşillendirilmesinde;

- Püskürtme sisitemi ile yamaçların yeşilendirilmesinde;

 

Fidancılıkta

 

- Çetitli fidan yetittirmede;

 

Tekrar kültüre alma , yetillendirme

 

- Sanayinin neden olduğu peyzaj bozulma alanlarının yeniden yeşillendirilmesinde;

- Deponilerde, taş ocaklarında, maden ocaklarında kum ve çakıl ocaklarında peyzaj düzenleme çalışmaları yaparken , yeterince ana toprak bulunamaması halinde , toprak yedeği ve iyileştiricisi olarak kullanılması,

- Toprak kamulaştırılan , birleştirilen yerlerde toprak ıslahında kullanılması;

- v.s.

 

Ses ve gürültü önlama perdelerinin inşaatında

 

- Dolgu maddesi veya üst örtü tabakasının maddesi olarak kullanılması;

 

Üzüm bağlarında

 

- Toprağın özelliklerini iyilettirmek ve erozyonu engellemek için;

 

Ormancılıkta

 

- Orman toprağını rejenere emek ve iyileştirmek için kompost karışımlarının kullanılması;

 

Biyofiltre tesislerinde

 

- Hayvan atıklarının değerlendirildiği tesislerden, arıtma tesisilerinden , hayvancılık sanayiinden , veya da diğer sanayii işletmelerinden gelen rahatsız edici koku ve sorununu elimine etmek için ;

yaygın bir şekilde kullanılabilmektedir.

 

 

Bu alanlarda kompost nasıl kullanılmalıdır ?

 

Kompostun sürekli olarak parçalanması ve toprakla kaynaşması için rutubete ve oksijene ihtiyacı vardır.

 

Karadeniz bölgesi gibi yağış alan bölgelerde kompost arazinin yüzeyine yayılmalıdır, derine girerse oksijensiz kalacağı için çürüme başlar. Akdeniz, Ege ve İç Anadolu, Güney Anadolu, Doğu Anadolu gibi yağışı az olan bölgelerin özellikle kumlu topraklarında yaklaşık 20 cm toprağın içine işlenmelidir. Bu durumda yağışlardan ve/veya sulamalrdan sonra bu humus tabakasının çok iyi bir su tutma tabakası görev gördüğü gözlenecektir.

 

Mütecanis dağıtım için hayvan gübresi yayma makinesi bu amaç için kullanılabilir.

 

Hangi miktarlarda verilmelidir ?

 

Kumlu topraklarda metrekareye 5 kg kompost her yıl veya her iki yılda bir uygulanabilir.

 

Tarla tarımında:

 

Sonbahar veya ilkbaharda her iki veya üç yılda bir 20 - 50 ton / ha olarak ve iklim koşuluna göre yüzeysel veya yüzey altına işlenerek verilebilir.

 

Eğer tarlada çapa bitkileri ekili ise, o zaman bu bitkiler fazla humus kullandığından , verilen miktar artırılmalı 40 -100 ton / ha kadar olmalıdır.

Çayır Mera ve Yem Bitkisi Tarlaları:

 

Başlangıçta 25 - 40 ton / ha verilebilir, daha sonraki yıllardaher 2 - 3 yılda bir olmak üzere 20 ton / ha sonbahar veya kış aylarında verilmeli ve ilk bahar aylarında da toprağa işlenmelidir. Bu alanlara ince kompost içinde cam v.b. gibi yabancı madde içermeyecek şekilde verilmelidir.

 

Meyvecilikte

 

Her 2 - 3 yılda bir 100 -200 ton / ha olarak verilebilir.

 

Üzüm Bağlarına :

 

Her 3 - 4 yılda bir hafif bünyeli topraklara 50 - 100 ton / ha , ağır bünyeli topraklara da 80 -240 ton / ha üzüm hasatından sonra, sürgünlerin çıkmasından önce verilmelidir.

 

Tarla Sebzeciliğinde :

 

2 - 4 yılda bir 50 - 100 ton / ha şeklinde uygulanabilir.

 

Seracılıkda :

 

Her 2 - 4 yılda bir 1 - 1,5 kg/m2 ( 10 - 15 ton / ha ) olarak uygulanmalıdır.

 

 

 

Fidancılıkda :

 

Fidancılıkda fidan toprağı hazırlarken toprak hacminin % 20 -35 'i kompostdan oluşturulabilir.

 

Çiçekcilik ve Süs Bitkisi Yetiştiriciliğinde :

 

2 - 4 yılda bir 100 - 250 ton / ha şeklinde uygulanabilir. Uygulanacak kompost kırık cam parçaları içermemelidir.

 

Çim ve Spor Sahalarında :

 

Yeni tesislerde 100 - 200 ton / ha karıştırılarak toprak hazırlanmalıdır. Daha sonraki yıllarda da her yıl 20 - 40 ton / ha bir çok defada uygulanmalıdır.

 

Spor sahalarında yağmur suyunun hızlı bir şekilde uzaklaştırılması da söz konusu olduğundan altyapı olarak çim sahasının altına drenaj şebekesi de döşenmelidir. Bu drenaj tabakasının kalınlığı en azından 30 cm olmalıdır.

 

Park, Bahçe ve Peyzaj Düzenlemelerinde :

 

Yeşillendirme amacına yönelik olarak; toprağı stabilize etmek ve erozyona karşı korumak ; toprak islahı amaçları ile ilgili olarak kullanılabilir. İlk tesis inşaasında 100 - 300 ton / ha; daha sonraları her iki yılda bir 20 - 40 ton / ha uygulaması yapılabilir.

 

İev yeşillendidrilmesinde, ham verimsiz toprağın ıslahında, seddelerin inşaasında ve yeşillendirilmesinde , deponi yeşillendirilmesinde 1000 ton / ha 'a kadar kullanılabilir.

 

Ormancılık ve Orman Fidancılığında :

 

Tohum yataklarının hazırlanmasında, özellikle ilk baharda 6 cm yüksekliğinde veya yaklaşık 5 - 8 m3 / dekar olarak uygulanabilir. Daha sonraki yıllarda bu yataklardaki fidanlara bakmak ve yetiştirmek için her yıl 2 - 3 m3 / dekar kompost verilebilir.

 

Top bitkiler için : Kökleri ve toprakları ile birlikte alınan top bitkiler için , iğne yapraklılarda hacmin % 30 -50'si ; dökülen yapraklılar için de % 40 -60 'ı kompost olmalıdır.

 

Diğer Kullanım Alanlarına verilecek Miktarlar :

 

En yaygın bilinen diğer kullanım alanı domuz yavrusu yetiştirmedir. Burada iyi elenmişçok ince kompost kullanılmakta ve demir içeriği çok yüksek olduğu için de kompost domuz yavrularının anemiye yakalanmasını engellemektedir.

Her altlık hazırlamada, üç haftada bir 30 kg yeterlidir.

 

 

Kaynaklar :

 

Pohlmann, M. (1990) : " Modellversuch Bio-Tonne im Landkreis Schweinfurt" Endbericht, TU Berlin .

 

FEİ-Stuttgart (Hrsg.), (1989) :"Biomüll - kommunalpolitische Entscheidung , Organisation, Technik, Planung, Kompostabsatz". Stuttgartet Berichte zur Abfallwirtschaft. Band 34 .

 

RAL (1992) : Kompost Gütesicherung. RAL-GZ 251 . Bonn .

Bundesgütegemeinschaft Kompost E.V.

 

Hofer , H. (1988) : Das statisch / dynamische Bühler Kompostierungsverfahren.

 

Bühler Gebrüder AG (1979) : " Pflanzenversuche mit Müllkompost aus Bühler Anlagen" durchgeführt in den Vereinigten arabischen Emiraten.

 

EAWAG (1988) : Das Methodenbuch für Müll, Kompost und Klaerschlammanalyse Dübendorf.Schweiz

 

Landkreis Bad Kreuznach (1989) : Das Kompostwerk. ... wichtige Fundamente.

 

Widmer, F. (1972) : " Recommandations pour l' utilisation du compost de gadoues

dans l'agriculture et l'horticulture" . Centre pour l'elimination et l'utilisation des dechets dans l'agriculture a l'EAWAG. Dubendorf, 1972-34199.

 

Ernst, A.A. (1978) : "Beispiel Kompostwerk Duisburg-Huckingen (Müllkompostanwen-dung) . Duisburg. Fachlehrgang für Müll- ud Abfallbeseitigung an der Universitaet Stuttgart.

 

Albrecht, B.; u.a. (1987) : "Einsatz von Altpapier bei der Kompostierung orgnischer Abfaelle ." Entsorge Magazin , Entsorgungswirtschaft 2, S. 51-56.

 

Bauer. W. P. (1989) :" Abfallverwertung in Bayern" Materialienband 58 des bayerischen Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen. München.

 

Gütegemeinschaft "Kompost e.V.Bonn" : Güte - und Prufbestimmungen , Stand August 1987.

 

Jury Umweltzeichen (RAL-UZ45) ; (1989) : "Grundlagen für Umweltzeichenvergabe Bodenverbesserungsmittel/ Bodenhilfsstoffe aus Kompost. Bonn.

 

 

Önemli Adresler :

 

Eskiizmir-Uzundere Kompost Tesisi

İZMİR

Tel. 376376

 

Kompostwerk Duisburg - Huckingen

Kaiserswerther Str. 210 -212

4100 Duiburg 25

Kompostwerk Ennepetal

Rüggenberger Strasse ,

5828 Ennepetal

 

Kompostwerk Lemgo

Zur Maibolte 200

4920 Lemgo

 

Kompostwerk Bad Kreuznach

Lindenmühle

6550 Bad Kreuznach

 

HIM

Hessische Industriemüll GmbH

Ausserhalb 34

6081 Biebesheim

 

veya

 

Kranzplatz 11

6200 Wiesbaden

 

Gebrüder Bühler AG

CH-9240 Uzwil / Schweiz

 

Grünordnung Obst- und Gartenbau

Mermann Sattler und Peter Düngen

Carl Hermann Gaiser Strasse 41

7320 Göppingen

 

Bundesgütegemeinschaft Kompost E.V.

Geschaeftsstelle

Godesberger Allee 99

Postfach 20 1455

W - 5300 Bonn 2

 

Fax : 0228/810 21 21

 

Dr. Werner Bidlingmaier

Fax : o711/685 37 29

 

RAL = Reichs-Ausschuss für Lieferbedingungen.