Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2014 yılında kurulmuştur. Felsefe Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı nın amacı fen bilimleri ya da sosyal bilimler alanında çalışan kimselere teorik ve pratik felsefi konularda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

Kazanılan Derece

Felsefe Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans diploması; Not döküm çizelgesi.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1,5 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 90 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı programında farklı disiplinlerden 6 öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi ve 4 araştırma görevlisi bulunmaktadır. 2 yıl süren tezsiz yüksek lisans programı 4 dönemden oluşmaktadır. Programda sunulan derslerin dili Türkçedir.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgisayar Laboratuvarı nda 40 (kırk) bilgisayar ve bölüm öğretim elemanlarının kullanmaları amacıyla 8 (sekiz) adet bilgisayar Tezli/Tezsiz yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin kullanımına açıktır.

Temel Program Kazanımları

1 Öğrenci genel olarak felsefenin ne olduğunu, kökenini, gelişimini ve vardığı noktayı kavrar.
2 Felsefenin hangi disiplinlerden oluştuğunu, her bir disipline özgü kavramları öğrenir ve bu disiplinleri birbirinden ayıran temel problemleri kavrar, ilgili soru ve sorunları tanımlar.
3 Felsefenin temel sorunlarına felsefe tarihinin hangi döneminde hangi çözüm önerilerinin sunulmuş olduğunu öğrenir.
4 Felsefenin temel sorunları için öne sürülen çözümlerin düşünürler tarafından nasıl geliştirilmiş olduğunu değerlendirir.
5 Felsefenin temel sorunları için filozoflarca ortaya atılan çözümleri tartışır.
6 Felsefenin temel sorunlarını ve bu sorunlar için filozoflarca ortaya atılan çözümleri yazılı ve sözlü olarak başkalarına aktarır.
7 Bir felsefi problemin nasıl öne sürülebileceğini ve bu probleme çözüm önerilerinin nasıl geliştirilebileceği konusunda yazılı ve sözlü beceri sahibi olur.
8 Felsefenin temel problemlerini ve onlar için ortaya atılan çözümleri ülke ve dünya sorunları ışığında değerlendirir.
9 Sorunlara ve mevcut çözümlere pratik ve kuramsal olarak nasıl yaklaşılabileceğini bilir.
10 Düşünsel sorunların pratik ve kuramsal yönden nasıl çözümlenebileceği hakkında yetenek kazanır.
11 Düşüncenin tarihsel boyutunu kavrayarak yeni güncel sorunların çözümünde felsefe tarihinden yararlanır.
12 Pratik ve kuramsal düzeyde felsefe sorunlarına düşünce tarihinden bulduğu çözümleri yazılı ve sözlü olarak başkalarına aktarır.
13 Yerel ve global düzlemde yaşanan ancak henüz kavramsal hale getirilememiş fenomenleri tartışılabilecek sorunlar olarak ortaya koyup tartışabilir.
14 Ülkenin ve dünyanın bugün içerisinde bulunduğu durumu felsefenin sunduğu kavramsal malzemelerle farklı açılardan anlama imkânları yaratır ve felsefenin ortak sorunlar hakkında nasıl çözümler geliştirebileceğini gösterir.
15 Felsefenin teorik ve pratik yaklaşımlarının diğer bilim alanlarında çalışan kimseler için nasıl faydalı hale getirilebileceğini tartışır ve diğer bilim alanlarında karşılaşılan sorunları kavrama ve cevaplamakta felsefenin nasıl temel bir bilim olduğunu değerlendirir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Felsefe Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olan öğrencilerimiz, çeşitli kamu kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Mili Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler vb.), özel eğitim kurumlarında, Psikoteknik Değerlendirme Merkezlerinde, Endüstri kuruluşlarında istihdam sağlanmaktadır. Resmi ve özel basın yayın organlarında yazar olarak çalışabilirler. Sivil toplum kuruluşlarında ve özel sektör kuruluşlarında uzman ve danışman olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar kendi uzmanlık alanlarında ilgili iş pozisyonlarına başvurabilirler.

TYYÇ – Program Yeterlilikleri İlişkisi

Ders Yapısı ve Kredileri

Felsefe Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans programı öğretim planında öğrencilere toplam 90 AKTS?ye karşılık gelen dersler sunulmuştur. Öğrencilerin programı başarıyla tamamlayabilmeleri için toplam 70 AKTS karşılığı seçmeli dersleri, 5 AKTS zorunlu karşılığı zorunlu dersi ve 15 AKTS karşılığı dönem projesini başarıyla tamamlamaları ve 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı bir not ortalamasına ulaşmaları zorunludur. Öğrenci ayrıca dönem projesini başarıyla tamamlamalıdır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 0 SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ 30
TOPLAM: 30
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FEL 7001 FELSEFENİN TEMEL PROBLEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 10
G 2 FEL 7003 FELSEFECE DÜŞÜNMENİN YOLLARI SEÇMELİ 3 0 0 10
G 3 FEL 7005 ANTİKÇAĞDA FELSEFE SEÇMELİ 3 0 0 10
G 4 FEL 7007 FELSEFE METİNLERİ: OKUMA / YAZMA I SEÇMELİ 3 0 0 10
G 5 FEL 7019 MODERN VE POSTMODERN GELENEK SEÇMELİ 3 0 0 10
G 6 FEL 7011 GÜNCEL DÜNYA SORUNLARI VE ETİK SEÇMELİ 3 0 0 10
G 7 FEL 7013 ESTETİK VE SANAT KURAMLARI SEÇMELİ 3 0 0 10
G 8 FEL 7015 METİNLERLE PLATON SEÇMELİ 3 0 0 10
G 9 FEL 7017 METİNLERLE ARİSTOTELES SEÇMELİ 3 0 0 10
G 10 FEL 7009 BİLİMSEL DÜŞÜNCENİN EVRİMİ SEÇMELİ 3 0 0 10
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 0 SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ 30
TOPLAM: 30
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FEL 7002 ÇAĞDAŞ FELSEFE METİNLERİ SEÇMELİ 3 0 0 10
B 2 FEL 7004 SANAT ESERLERİNDE FELSEFE SORUNLARI SEÇMELİ 3 0 0 10
B 3 FEL 7006 İNSAN BİLİMLERİ VE FELSEFESİ SEÇMELİ 3 0 0 10
B 4 FEL 7008 FELSEFE METİNLERİ: OKUMA / YAZMA II SEÇMELİ 3 0 0 10
B 5 FEL 7020 METİNLERLE HEGEL SEÇMELİ 3 0 0 10
B 6 FEL 7014 YORUM VE TARİH SEÇMELİ 3 0 0 10
B 7 FEL 7012 TEKNOLOJİ FELSEFESİ SEÇMELİ 3 0 0 10
B 8 FEL 7016 20. YÜZYIL SİYASET FELSEFESİ METİNLERİ SEÇMELİ 3 0 0 10
B 9 FEL 7018 METİNLERLE KANT SEÇMELİ 3 0 0 10
B 10 FEL 7010 SİNEMA VE FELSEFE SEÇMELİ 3 0 0 10
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FEL 7099 DÖNEM PROJESİ ZORUNLU 0 0 0 15
G 2 SBE 7000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ 10
TOPLAM: 30
3 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FEL 7029 METAFİZİĞİN İMKANLARI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 FEL 7035 FEMİNİZM VE FELSEFE FEMİNİZM VE FELSEFE SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 FEL 7033 FELSEFEDE GÜNCEL SORUNLAR SEÇMELİ 3 0 0 5
G 4 FEL 7031 İKNA ETME SANATI: RETORİK SEÇMELİ 3 0 0 5
G 5 FEL 7037 VAROLUŞÇU FİLOZOFLAR SEÇMELİ 3 0 0 5
G 6 FEL 7027 HERMENEUTİK GELENEK SEÇMELİ 3 0 0 5
G 7 FEL 7025 METİNLERLE NİETZSCHE SEÇMELİ 3 0 0 5
G 8 FEL 7023 KURGUBİLİM VE FELSEFE SEÇMELİ 3 0 0 5
G 9 FEL 7021 ÇAĞDAŞ SİYASET FELSEFESİ SEÇMELİ 3 0 0 5

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat

Mezuniyet Koşulları

Tezsiz Yüksek Lisans programı, ilgili dersler (75 AKTS) ve Dönem Projesi (15 AKTS) olmak üzere toplamda 90 AKTS’den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Kubilay AYSEVENER
Tel: 0232 3018736
e-posta: kubilay.aysevener@deu.edu.tr.