Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü Yüksek Lisans Programı

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 2012 yılında kurulmuştur. Programın amacı temel felsefe disiplinlerinin ana kavram ve sorunlarına ilişkin bilgileri tarihsel ve sistematik çerçevede edinmiş olan, alanında edindiği bilgileri insan ve dünya sorunlarını açıklamada, yorumlamada ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmede kullanabilen, özenli, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerine sahip olan, yeni düşüncelere açık, çağın sorunlarını görebilen ve tartışabilen, çağın sorunlarına çözümler üreten, düşüncesini doğru, açık ve anlaşılır bir anlatımla sözlü ve yazılı olarak aktarabilen felsefeciler yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Felsefe Yüksek Lisans

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Birinci Düzey (Lisans) diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan (GRE/GMAT) en az 55 almış olmak; yabancı dil sınavlarından (UDS / KPDS / YDS) ya da eşlenirliği kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından (TOEFL IBT/PEARSON PTE/Goethe-Zertifikat/TestDaF/DELF&DALF) en az 50 almış olmak ya da DEU Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yaptığı sınavdan en az 55 almış olmak. Not Döküm Çizelgesi; Yüksek Lisans Bilim Sınavından en az 65 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı programında farklı disiplinlerden 7 öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi bulunmaktadır. 2 yıl süren Felsefe bölümü yüksek lisans programı 4 dönemden oluşmaktadır. Programda sunulan derslerin dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları

1 Felsefenin farklı disiplinlerinin temel problemlerini kavrar, soru ve sorunları tanımlar
2 Felsefenin temel sorunları için felsefe tarihinin çeşitli dönemlerinde ortaya atılan belli başlı çözümleri bilir.
3 Felsefenin temel sorunları için filozoflarca ortaya atılan çözümleri değerlendirir.
4 Felsefenin temel sorunları için filozoflarca ortaya atılan çözümleri tartışır.
5 Felsefenin temel sorunlarını, filozoflarca bunlar için ortaya atılan çözümleri yazılı ve sözlü olarak başkalarına aktarır.
6 Felsefenin temel problemlerini ve onlar için ortaya atılan çözümleri ülke ve dünya sorunları ışığında değerlendirir.
7 Sorunları ve mevcut çözümleri pratik ve kuramsal sorunlar temelinde tartışır.
8 Pratik ve kuramsal sorunlar temelinde yeni felsefe problemleri yakalar.
9 Yakaladığı yeni felsefe problemlerine felsefe tarihinden çözümler bulur.
10 Felsefe tarihinden bulduğu çözümleri yazılı ve sözlü olarak başkalarına aktarır.
11 Ülkenin ve dünyanın bugün içerisinde bulunduğu somut durum ışığında felsefe tarihinin temel problemlerini ve bu problemlerin mevcut çözümlerini tartışır.
12 Bugün ülkenin ve dünyanın içinde bulunduğu durum temelinde eski felsefe problemlerini değerlendirip günceller.
13 Ülkenin ve dünyanın içinde bulunduğu durumdan yola çıkarak yeni felsefe problemleri yakalar.
14 Bugün içinde bulunulan durum temelinde yakalanan yeni felsefe problemlerine felsefe tarihinden de destek alarak yeni çözümler bulur.
15 Bugün içinde bulunulan durum temelinde yakalanan yeni felsefe problemlerine felsefe tarihinden de destek alarak yeni çözümler bulur.

Mezunların İstihdam Profilleri

Yüksek Lisans programlarından mezun olan öğrencilerimiz, çeşitli kamu kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Mili Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler vb.), özel eğitim kurumlarında, Psikoteknik Değerlendirme Merkezlerinde, Endüstri kuruluşlarında istihdam sağlanmaktadır. Ayrıca bölüm mezunları kariyerlerini akademik alanda, Doktora düzeyinde sürdürerek alandaki bilimsel çalışmalarını üniversite çatısı altında sürdürmeye devam edebilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ – Program Yeterlilikleri İlişkisi

Ders Yapısı ve Kredileri

Felsefe Bölümü Yüksek Lisans programı öğretim planında öğrencilere toplam 120 AKTSye karşılık gelen dersler sunulmuştur. Öğrencilerin programı başarıyla tamamlayabilmeleri için toplam 50 AKTS karşılığı seçmeli dersleri, 10 AKTS karşılığı zorunlu dersleri ve 60 AKTS karşılığı tez çalışmasını başarıyla tamamlamaları ve 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı bir not ortalamasına ulaşmaları zorunludur. Öğrenci ayrıca bir tez projesini başarıyla tamamlamalıdır. Programın amacı; Temel felsefe disiplinlerinin ana kavram ve sorunlarına ilişkin bilgileri tarihsel ve sistematik çerçevede edinmiş olan; alanında edindiği bilgileri insan ve dünya sorunlarını açıklamada, yorumlamada ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmede kullanabilen; yeni düşüncelere açık; çağın sorunlarını görebilen ve tartışabilen; çağın sorunlarına çözümler üreten; düşüncesini doğru, açık ve anlaşılır bir anlatımla sözlü ve yazılı olarak aktarabilen felsefeciler yetiştirmek.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 0 SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ 30
TOPLAM: 30
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FEL 5019 KANT VE ELEŞTİREL FELSEFE SEÇMELİ 3 3 0 10
G 2 FEL 5021 SİYASET FELSEFESİ SORUNLARI SEÇMELİ 3 3 0 10
G 3 FEL 5025 FELSEFEDE YÖNTEM SORUNU SEÇMELİ 3 0 0 10
G 4 FEL 5027 TARİH FELSEFESİ SORUNLARI SEÇMELİ 3 0 0 10
G 5 FEL 5029 VARLIK FELSEFESİ SORUNLARI SEÇMELİ 3 0 0 10
G 6 FEL 5023 BİLİM FELSEFESİ SORUNLARI SEÇMELİ 3 0 0 10
G 7 FEL 5033 ESTETİK VE SANAT KURAMLARI I SEÇMELİ 3 0 0 10
G 8 FEL 5035 YAPISALCILIK VE POST – YAPISALCILIK SEÇMELİ 3 0 0 10
G 9 FEL 5037 İNGİLİZ EMPİRİZMİ SEÇMELİ 3 0 0 10
G 10 FEL 5039 ÇAĞDAŞ SİYASET FELSEFESİ SEÇMELİ 3 0 0 10
G 11 FEL 5031 MODERNİZM SEÇMELİ 3 0 0 10
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FEL 5198 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 SBE 5000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 FEL 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 2
B 0 SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ 20
TOPLAM: 30
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FEL 5020 VAROLUŞCU FELSEFE SEÇMELİ 3 0 3 5
B 2 FEL 5024 MODERN FELSEFEDE ÖZNE PROBLEMİ SEÇMELİ 3 3 0 5
B 3 FEL 5028 ÇAĞDAŞ ETİK KURAMLARI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 4 FEL 5030 ALMAN İDEALİZMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 5 FEL 5044 FELSEFİ EKOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 6 FEL 5034 ÇAĞDAŞ FELSEFEDE YENİ YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 5
B 7 FEL 5036 ESTETİK VE SANAT KURAMLARI II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 8 FEL 5038 İNGİLİZ İDEALİZMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 9 FEL 5040 18. YÜZYIL DEVLET VE TOPLUM KURAMLARI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 10 FEL 5042 HEGEL VE “TİNİN FENOMENOLOJİSİ” SEÇMELİ 3 0 0 5
B 11 FEL 5026 DİL FELSEFESİ SORUNLARI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 12 FEL 5022 KANT’IN PRATİK FELSEFESİ SEÇMELİ 3 3 0 5
B 13 FEL 5032 FRANKFURT OKULU SEÇMELİ 3 0 0 5
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FEL 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM: 30
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FEL 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM: 30

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat

Mezuniyet Koşulları

Yüksek Lisans programı teziyle beraber, ilgili dersler (56 AKTS), uzmanlık alanı dersi (2 AKTS), Seminer (2 AKTS) ve tez çalışması (60 AKTS) olmak üzere toplamda 120 AKTS’den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Kubilay AYSEVENER
Tel: 0232 3018736
e-posta: kubilay.aysevener@deu.edu.tr.