TÜRK DİL BİLGİSİ’NİN KAYNAKLARI

 

1)Aksan Doğan, Anlambilimi ve Türk Anlambilimi (Ana Çizgileriyle), Ankara

Üniversitesi DTCF Yayınları, 1971

 

2)Aksan Doğan, “Yazım Önemi ve Yazım Sorunları”, Türk Dili, sayı307,Nisan

1977, s. 311-4.

 

3)Aksan Doğan, “Köktürkçeden Bugüne, Türkçede ödünçlemeler Üzerine Bir

Sözcük İstatisliği Araştırması”, Türk Dili, Sayı 313 , EKİM 1977, S. 344-7.

 

4)Aksan Doğan, Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim 1. TDK Yayınları.

1977

 

5)Aksoy Ömer A.., Atasözleri ve Deyimler, TDK Yayınları, Ankara,1968

 

6)Aksoy Ömer A.., Gelişen ve Özleşen Dilimiz, TDK Yayınları, Ankara, 1968

 

7)Aksoy Ömer A.., Özleştirme Durdulamaz, TDK Yayınları, Ankara, 1969

 

8)Aksoy Ömer Asım, “Arapça Sözcüklerde Anlam Kaymaları”, Türk Dili, ayı

308, Mayıs 1977, s- 464-6.

 

9)Atalay Besim, Divan ü Lügat-it-Türk Tercümesi, TDK Yayınları,

Ankara,1939.

 

10)Başkan Özcan, Lengüistik Metodu, Çağlayan Kitabevi, İstanbul, 1967

 

11)Hacıeminoğlu, M.N.., Dil devriminde aşırı davranışlar, Türk dili için ı,

Ankara,1966,s. 109-111

 

12)Korkmaz, Zeynep, Dilde doğal gelişme ve devrim açısından Türk Dil

Devrimi, Türkoloji dergisi,c. V/1,1973, s. 97-114

 

13)Levend, Agah Sırrı, Tarih Boyunca Türk Dili, Ankara,1961

 

14)Levend, Agah Sırrı, Türk Dilinde Gelişme Ve Sadeleşme Evreleri,

Ankara,1972

 

15)Özdem, Ragıp, Dil mükemmelliği ve dili mükemmeleştirme görünceleri II,

Türkiyat Mecmuası, c. V, İstanbul ,1936,s. 49- 78

 

16)Temir, Ahmet, Dil devriminde ilericilik gericilik, Türk Dili için I,

Ankara ,1966, s.159-160

 

17)Üçok, Necip, Genel Dilbilim (Lengüistik), Ankara, 1947

 

18)Vardar, Berke,Dilbilim Sorunları, İstanbul, 1968

 

19)Yücel, Tahsin,, Dil Devrimi, İstanbul,1968

 

20)Ağakay, M.A. Kelimi Yapı Yolları, T.D.K yayını B. II.7, 1943.

 

21)Arat, R.R  Türkçede kelime eklerin yapısı, Türk Dili, sayı:43, 1955

 

22)Atabay, N. Sözcük Türleri I (D. Aksan, İ. Kutluk, S. Özel ile), 1976 b.

 

23)Atalay, B. Türkçemizde –men –man, TDK yayını, 1940

 

24)Başgöz, İ. İnsan adları ve toplum, Türk Dili, sayı:294,1976

 

25)Caferoğlu, A. Azeri Türkçesinde –uban/üben eki, Jean Deny Armanığı, TDK

yayını 173, 1958, s. 61-66

 

26)Göknel, Y.., Modern Türkçe Dilbilgisi, İzmir. 1974

 

27)Göksu, S.., Türkçenin Üreme Yolları ve Dil Devrimciliğimiz, İstanbul, 1966

 

28)İmer, K.,  Türk yazı dilinde dil devriminin başlangıcından 1965 yılı sonuna

kadar özleşme üzerine sayıma dayanan bir araştırma, Türkoloji Dergisi, sayı:1,

cilt V, 1973, 175-190

 

29)Demiray, K., Batı Dilleri Sözcüklerine Karşılık kılavuzu, TDK yayını 355,

1972

 

30)Demircan, Ö., Türk dilinde vurgu, Sözcük Vurgusu”, Türk Dili , sayı: 284

1975, s. 333-339

 

31)Dizdaroğlu, H., Türkçede Sözcük Yapma Yolları, TDK yayını, 1962

 

32)Eren, İ., Güney Islav Dillerinde kullanılan Türkçe Ekler, Bilimsel Bildiriler,

1966 s. 239-246

 

33)Elöve, A.U., Türk Dili Grameri (Jean Deny’den, çeviri, not katmalarıyla.)

 

34)Erarslan, K., Doğu Türkçesinde ek uyumsuzluğuna dair, TDED, cilt, XVIII,

1970, S., 113-124

35)Aksoy, Ömer Asım, Gelişen Ve Özdeşleşen Dilimiz, Ankara, 1975

 

36)Arsal, Sadri Maksudi, Türk Dili İçin, 1930

 

37)Dilçin, Cem, Cumhuriyet döneminde yeniden canlandırılan Türkçe

sözcükler, Cumhuriyetin 50. Dönümü Anma Kitabı, Ankara, 1974, s. 99-103

 

38)Dilemre, Saim Ali, Genel Dil Bilgisi, ikinci kitap: Dil Evolüsyonları,

Ankara, 1941

 

39)Divan ü Lügat – it Türk Tercümesi, c I, Çeviren: Besim Atalay, Ankara,

1939

 

40)Levend, A. S., Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, Ankara, 1972.

 

41)Lewis, G.L., Turkish Grammar, Oxford, 1967

 

42)Özel, S., Sözcük Türleri I. (D. Aksan, N. Atabay, İ. Kutkuk ile) TDK. 1976

a.

 

43)Püsküllüoğlu, Öz Türkçe Sözlük, Bilgi, 1971.

 

44)Tansu, M., Durgun Genel Ses Bilgisi ve Türkçe, Ankara, 1963

 

45)Tuna, O.N.. Köktürk yazılı belgelerinde ve Uygucuda uzun vokeller TDAY-

Belleten 1960, s. 213-282

 

46)Üçok, N., Genel Dilbilim. Ankara,1942

 

47)Vardar, B., Dilbilim Sorunları, İstanbul, 1968, Yeni İnsan yayını.

 

48)Ediskun, Haydar, Yeni Türk Bilgisi, İstanbul, 1963

 

49)Emre, A.Cevat, Türk Lehçelerinin Mukayeseli Grameri, Fonetik,İstanbul,

1949

 

50)Eren, Hasan, Türk dilinde métathése:. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-

Belleten 1953, 161-180.

 

51)Korkmaz, Zeynep, Güney-Batı Anadolu Ağızları, Sesbilgisi (Fonetik),

Ankara, 1956.

 

52)Mansuroğlu, M., Türkiye Türkçesinde ses uyumu: Türk Dili Araştırmaları

Yıllığı-Belleten 1959, 88-93

 

53)Üçok, Necip, Genel Fonetik (Ana Çizgileri), Ankara, 1951.

 

54)Üçok, Necip; Genel Dilbilim, Ankara, 1947

 

55)Zeynolov, F. R.; Türk Dillerinin Mugayeseli Grammatikası, I. Hisse, adlar.

Bakı, 1974

 

56)Türk Dili Dergisi, Türk Dili Yazımı Özel Sayısı, Ankara 1973.

 

57)Türk Dünyası El Kitabı, Türk kültürü Araş. Ens. Ankara 1976

 

58)Vardar Berke::: Dilbilim Temel Kvram ve İlkeleri, Ankara 1982

 

59)Zülfikar Hamza: Yüksek Öğretimde Yazım ve Anlatım, Ank, 1977

 

60)Demircan, Ömer, Türkiye Türkçesinde Kök-Ek Bileşmeleri, Ankara, 1977

 

61)Ağakay, M. Ali;; Kelime Yapı Yolları, İstanbul 1943

 

62)Akgül, Baki; Edat tümleçleri: Türk Dili, XVI, Nr,190 (1967), 800 – 803

 

63)Aksan, Doğan; Uluslararası adbilimleri kurultayı;:: Türk Dili, Nr. 219 (1969)

 

64)Aksan, Doğan; Anlambilimi ve Türk Anabilimi, Ankara 1971

 

65)Aksan, Doğan; Anadolu yeradları üzerine en yeni araştırmalar:Türk Dili

Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1973-74, 185-193

 

66)Atalay, Besim; Türkçede Kelime Yapma Yolları, 1946

 

67)Banguoğlu, Tahsin; Ana hatları ile Türk Grameri, İstanbul, 1940

 

 

68)Bayrav, Süheyla; Yapısal Dilbilimi, İstanbul, 1969

 

69)Burdurlu, İ. Zeki; Ahmet Hamdi Tanpınar’ın şiirlerinde sıfatlar ve sıfat

takımları: Türk Dili, XVIII, Nr. –200 (1968), 137-147

 

70)SAUSSURE Ferdinand de, Genel Dilbilim Dersleri 1, çeviren: Berke Vardar,

TDK Yayınları, 1976

 

71)TEKİN M. Talat, “ Pantürkizm Ülküsü ve Dilde Birlik İddiası”, Türk Dili,

sayı 310, Temmuz 1977, s. 15-8

 

72)YÜCEL Tahsin, Dil Devrimi, Varlık Yayınları, İstanbul, 1968

 

73)ÖZDEMİR Emin, Öz Türkçe Üzerine, TDK yayınları, Ankara, 1969

 

74)PÜSKÜLLÜOĞLU Ali, Öz Dilimiz, TDK Yayınları, Ankara, 1966

 

75)İMER Kamile, Dilde Değişme ve Gelişme Açısından Türk Dil Devrimi,

TDK Yayınları, 1976.

 

76)BERKES Niyazi, “Üç Dil İdeolojisi”, Cumhuriyet, 22 Ekim 1975

 

77)CÜCELOĞLU Doğan, Tüerkçe Türetme Sistemi Üzerinde Psikolinguistik

Bir Çalışma, Hacettepe Üniversitesi, 1973 (teksir)

 

78)DİLAÇAR A., Türk Diline Genel Bir Bakış, TDK Yayınları, Ankara, 1964

 

79)DİLAÇAR A., Anadili İlkeleri ve Türkiye Dışındaki Başlıca Uygulamalar,

TDK Yayınları, 1978.

 

80)DİZDAROĞLU Hikmet, Dilcilere Saygı, TDK Yayınları, Ankara, 1966

 

81)ERAŞ Ekrem, Türkçenin Gelişme Sorunları ve Parlak Geleceği, Kutulmuş

Matbaası, İstanbul, 1972.

 

82)ERHAT Azra, Mitoloji Sözlüğü, Remzi Kitabevi, 1972.

 

83)Redhouse, J. W., A Turkish and English Lexicon, Constantinoble 1890.

 

84)Süleyman, Şeyh: Lugati Çağatay vw Türki- i Osmani, İstanbul 1890

 

85)Thomsen, V., İnscriptions de I’Orkhon déchiffrées, Helsingfors 1896.

 

86)Türk Dil Kurumu. Tanıklariyle Trama Sözlüğü, C. 1-4, İstanbul 1943-1957

 

87)Türk Dil Kurumu, Söz Derleme Dergisi, C. 1-5, İstanbul 1939 –1957

 

88)Arat, R. R., Türk Şivelerinin Tasnifi, Türkiyat Mecmuası C. X, İstanbul

1953.

 

89)Gabain, A. Von, Hunnisch-Türkische Beziehungen, Z. V. Togan Armağanı,

İstanbul 1950-1955

 

90)Burdurlu, İ. Zeki; Orhan Veli Kanık’ın şiirlerinde sıfat takımları: Türk Dili,

XIX, Nr.210 (1969), 772-777

 

91)Burdurlu, İ. Zeki; Dilbilgisi açısından yapıtlarımız, İzmir, 1974

 

92)Cüceloğlu, Doğan; Türkçe sıfatlar üzerine bir deneme: Hacettepe Sosyal ve

Beşeri Bilimler Dergisi, III, Nr. 2, 1971, 79-87.

 

93)Demiray, Kemal; Edat tümleçleri konusunda doğan düşünceler, Türk Dili,

 

XVII Nr. 193 (1967), 16_18

 

94)Deny, Jean; Türk Dili Grameri (Osmanlı Lehçesi), Tercüme A.U. Elöve,

İstanbul, 1941

 

95)Ediskun, Haydar; Yeni Türk Dilbilgisi, İstanbul, 1962

 

96)Emre, A. Cevat;;Türk Dilbilgisi, Türkçenin Bugunkü ve Geçmişteki

Gelişimlerri Üzerine Gramer Denemesi, İstanbul, 1945

 

97)Ergin, Muharrem; Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 1962

 

98)Gencan, T. Nejat;, Dilbilgisi, 2. Baskı, İstanbul, 1971

 

99)Göknel, Yüksel; Modern Türkçe Dilbilgisi, İzmir, 1974

 

100)Gökşen, Enver Naci;;; Çıkma durumu (-den) ve kapsamı: Türk Dili, XXX,

Nr.279 (1974), 973-978

 

101)Hacıeminoğlu, Necmettin; Türk Dilinde Edatlar, En Eski Türkçe

Metinlerden Zamanımıza Kadar, İstanbul, 1971

 

102)Hatiboğlu, Vecihe;, Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü, Ankara, 1972

 

103)Kaynak, Oya; Türkçede bağlaçlar: Türk Dili, XIX, Nr. 209 (1969), 697-705

 

104)Kononov, A. N.; İsimlerin ve sıfatların küçültme şekilleri ve söz yapımı:

Türk Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1968.

 

105)Korkmaz, Zeynep; Türk dilinde +ça eki ve bu ek ile yapılan isim teşkilleri

üzerine bir deneme: Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Nr. 3-4, 1960.

 

106)Sesli, Hüseyin; Dil Alanı Üzerine, Erzurum, 1968.

 

107)Arat, R.R., Kutadgu bilig, 4 cilt, İstanbul  1942-1947

 

108)Banguoğlu, T, Ana Hatlarıyla Türk Grameri, İstanbul 1940.

 

109)Banguoğlu, T., Türk Grameri, Birinci Bölüm, Sesbilgisi, Ankara 1959.

 

110)Caferoğlu, A., Anadolu Ağızlarından Denemeler, I-IX cilt, İstanbul 1941 –

1951

 

111)Gabain ,A.von ,Alttürkische Grammatic,2.Aufl.,Leipzig 1950.

 

112)Kilisli,M.R. Divan ü  Lügat-it-Türk,1-3 cilt, İstanbul 1333-1335.

 

113)Korkmaz Z. Nevşehir ve Yöresi Agızları, 1 Sesbilgisi, Ankara 1963.

 

114)Radloff, W.Phonetick der Nördlichen Türksprachen, Leipzig 1882.

 

115)Thomsen,V. Inscription de l’Orkhon déchiffrées, Helsingfors 1896.

 

115)Timurtaş, F.K., Osmanlıca Grameri, İstanbul 1964.

 

116)Türk Dil Kurumu,Tarama Sözlüğü,cilt 1-6,Ankara 1963-1972.

 

117)Türk Dil Kurumu, Derleme Sözlüğü, cilt 1-6 Ankara 1963-1972...

 

117)Akalın Mehmet:Tarihi Türk Şiveleri,Ankara –1979.

 

118)Porzig Walter:Dil Denen Mucize,Ankara-1985.

 

119)Levent Agah Sırrı:Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri,Ank.-1972.

 

120)Korkmaz Zeynep:Cumhuriyet Döneminde Türk Dili,Ankara-1974.

 

121)Karaalioğlu Seyit Kemal:Kompozisyon Konuşma ve Yazma Sanatı İst-

1976.

 

122)İmer Kamile:Dilde Değişme ve Gelişme Açısından Türk Dili Devrimi

Ank.-1985.

 

123)Hacıeminoğlu Necmettin:Türk Dilinde Edatlar,İst.1984.

 

124)Hatipoğlu Vecihe:Türkçenin Ekleri,Ankara –1973.

 

125)Hatipoğlu Vecihe:Türkçenin Söz Dizimi,Ankara-1972.

 

126)Gencan Tahir Nejat:Dilbilgisi,İstanbul-1971.

 

127)Gözler Fethi:Örnekleriyle Temel Kompozisyon Bilgileri,İst.-1978.

 

128)Ercilasun Ahmet Bican :Bugünkü Türk Alfabeleri,İstanbul-1976.

 

129)Dizdaroğlu Hikmet:Tümce Bilgisi,TDK.-1976.

 

130)Demiray Kemal:Temel Dilbilgisi,İstanbul-1967.

 

131)Cemiloğlu İsmet:Dilbilgisi,Ankara-1979.

 

132)Burdurlu İbrahim Zeki:Uygulamalı Cümle Çözümleri,İzmir-1967.

 

133)Burdurlu İbrahim Zeki:Türkçe Kompozisyon,İzmir-1975.

 

134)Bilgegil Kaya:Türkçe Dilbilgisi,İstanbul-1982.

 

135)Aksoy Ömer Asım: Dil Üzerine Düşünceler ve Düzeltmeler,TDK-1964.

 

136)Ataman Sebati:Dil Çıkmazı,Kültür Bakanlıgı,Ankara-1981.

 

137)Ateş Kemal:Örneklerle Türkçe Kompozisyon Bilgileri DTFC.Ank-1980.

 

138)Atalay Besim:Türkçede Man-Men, İstanbul-1940.

 

139)Atabay Neşe,Dr.Kutlu İbrahim,Özel Sevgi:Sözcük Türleri,TDK-1983.

 

140)Akalın Mehmet:Tarihi Türk Şiveleri,Ankara-1979.

 

141)Mehmet Kaplan:Kültür ve Dil,İstanbul-1996.

 

142)Eski Türkçenin Grameri,A.Von Gabain, Ankara-1995.

 

143)Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü,Kültür Bakanlığı,Ankara-1991.

 

144)Orhun Abideleri,Muharrem Ergin,İstanbul-1998.