Lisans

Lisans Programına Dair Genel Bilgiler

Lisans Müfredatı

Lisans Yönetmeliği (ders/sınıf geçme, yatay geçiş, yan dal gibi konularda temel esaslar) http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php?KOD=5683 sayfasından görülebilir.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi bünyesinde örgün öğretim temelli ve %30 İngilizce olarak açılması önerilen Psikoloji lisans programının temel hedefi, psikolojinin çeşitli alt alanlarında nitelikli hizmetler verebilecek donanımda mezunlar yetiştirmektir. Böylelikle alanda yürütülen uygulamalı ve bilimsel araştırma temelli çalışmaları takip edebilecek ve temel düzeyde uygulayabilecek kalitede meslek elemanlarının ülkemize kazandırılması amaçlanmaktadır.

Programdan mezun olan psikologlar sağlık bakanlığı, aile ve sosyal politikalar bakanlığı, adalet bakanlığı, milli eğitim bakanlığı gibi çeşitli bakanlıklar bünyesinde yer alan hastaneler, üniversiteler, kreş ve anaokulları, huzurevleri, ceza ve tevkif evleri, aile mahkemeleri, psikoteknik değerlendirme merkezleri, özel eğitim merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, danışmanlık merkezleri, araştırma merkezleri, endüstri ve örgütler, insan kaynakları, reklamcılık, medya sektörleri gibi oldukça geniş bir yelpaze içerisinde istihdam edilebilmektedir.

Dünyada ivedilikle çözüm bekleyen sorunların başında toplumda giderek artan şiddet olayları, uyuşturucu ve alkol bağımlılığı, suç oranlarındaki artış, aile kurumunda gözlenen çözülme, cinsiyet ayrımcılığı, trafik kazalarındaki artış, ülke ve toplumsal güvenlik, bireyin yaşam kalitesini artırma, sağlık sorunları, engelli bireylerin topluma kazandırılması, yaşlılık, insan kaynaklarının geliştirilmesi gibi konular yer almaktadır. Alt çalışma alanları ile büyük bir zenginliğe sahip olan psikoloji bilimi, sayılan tüm bu sorunların çözümünde hem ürettiği bilimsel bilgi, hem de uygulamalı alanlarda çalışmak üzere yetiştirdiği meslek elemanları nedeni ile vazgeçilmez bir önem taşımaktadır. Buna bağlı olarak, gelişen ve gelişmekte olan ülkelerde psikoloji mezunlarına duyulan ihtiyaç hızla büyümektedir.

Öte yandan, ülkemizin ruh sağlığı alanında çağı yakalaması için hakim olan yaklaşımda gerekli dönüşümleri gerçekleştirmesi, buna bağlı olarak toplum-temelli bir ruh sağlığı sistemi kurması, koruyucu hizmetlere ağırlık vermesi ve ilaç merkezli tedavi anlayışını terk ederek ruh sağlığı hizmetlerini çok yönlüleştirmesi gerekmektedir. Bu dönüşüm, Avrupa Birliği uyum süreci açısından da önem taşımaktadır. Ruh sağlığı alanında temel bir aktör olan psikoloji bilimi çerçevesinde düşünüldüğünde, temel psikolojik hizmetleri sunabilecek psikologlar, ruh sağlığı alanının dönüştürülmesinde kritik bir rol oynayabilir ve koruyucu ruh sağlığı, tarama/yönlendirme, psiko-eğitim, psiko-sosyal destek/rehabilitasyon, özel eğitim gibi hizmetleri ruh sağlığı kurumlarında tüm ülkeye yayılmış tarzda verebilirler. Açılması önerilen program gibi, bu niteliklere sahip psikologlar yetiştirebilecek kapasitede psikoloji bölümlerinin açılması, söz konusu dönüşüme katkı sağlaması açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu çerçevede, ülkemizde psikologlara duyulan ihtiyacın, kamu ve özel sektörde psikoloji mezunlarına olan talebinin ve psikologluk mesleğine duyulan ilginin hızla arttığı ve artmaya devam edeceği söylenebilir. Ancak ülkemizde, mevcut psikoloji bölümlerinden mezun olan meslek elemanı sayısı, bu ihtiyacı halen yeterli düzeyde karşılayamamaktadır. İhtiyacın giderilmesine yönelik olarak, mevcut psikoloji lisans programların kontenjanları arttırılmakta, bu ise psikoloji bölümü öğrencilerinin kaliteli ve asgari niteliklere sahip olamadan mezun olmalarına yol açabilmektedir. Bu bağlamda, Dokuz Eylül Üniversitesi, Psikoloji Lisans Programı mezunları, ihtiyaç duyulan uygulama birimlerinde ve kurumlarda istihdam ihtiyacını gidermede önemli bir rol üstlenecektir.

Öte yandan, ülkemizde psikoloji eğitimine yönelik lisans programlarında vakıf üniversitelerinin yoğunluğu dikkat çekicidir. Örneğin, İzmir ilinde vakıf üniversitelerine ait 3 (üç) adet psikoloji bölümü bulunmasına karşılık, devlet üniversitesine ait psikoloji bölümü sayısı sadece 1 (bir)’dir. Bir ülkenin gelişmiş, nitelikli ve bilimsel bir eğitim sistemine sahip olmasının önkoşullarından birisi, lisans düzeyinde verilen eğitim ve öğretimin üniversiteler bazında temsil edilen farklı ekol, yaklaşım ve özelleşmiş ilgi alanları ile çeşitlilik arz etmesinin yanı sıra farklı sosyo-ekonomik koşullara sahip olan öğrencileri kapsayacak bir kurumsal çeşitliliğe de sahip olmasıdır. Bu bağlamda, Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde önerilen psikoloji lisans programı, psikoloji biliminin ülkemizdeki eğitim ve öğretim sürecinde ihtiyaç duyulan çeşitliliğe katkıda bulunabilecek niteliktedir.

Temel psikolojik hizmetler birey ve/veya yakınları ile görüşme ve gözlem yapma, objektif ve tarama test uygulamalarını yürütme ve rapor hazırlama, psikolojik destek, rehabilitasyon ve psiko-eğitim çalışmaları yürütme, Koruyucu Ruh Sağlığı Hizmetlerine katkıda bulunma, hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesinde ve uygulanmasında görev alma, alan çalışmalarına katılma ve araştırma ve incelemelerde görev alma gibi faaliyetleri kapsamaktadır. Önerilen psikoloji lisans programı, yurtiçi ve yurtdışı örneklerin sentezlenmesi sonucu oluşturulmuş bir yapıya ve zengin bir seçmeli ders havuzuna sahiptir. Buna göre programda, mezun olunduğunda ruh sağlığı alanındaki temel psikolojik hizmetleri ek eğitimler almaya ihtiyaç duymaksızın yürütebilecek düzeyde uygulama deneyimi kazandıracak derslere özellikle yer verilmiştir.

Önerilen programın eğitim dili %30 İngilizcedir. Psikoloji bilimindeki kaynakların çoğu uluslararası bağlamda iletişimi sağlamak adına İngilizce olarak yayımlanmaktadır. Bu kaynakların çok az bir kısmı Türkçeye çevrilmekte ve sınırlı sayıda Türkçe kaynak üretilmektedir. Ayrıca, günümüzde pek çok bilim dalında olduğu gibi, Psikoloji biliminde de bilgiler hızla değişmekte, dolayısıyla eski bilgiler geçerliğini yitirirken güncellenmekte ve yeni kavram ve kuramlar ileri sürülmektedir. Bu nedenlerle, psikoloji öğrencilerinin çağımız koşullarına uygun nitelikli psikologlar olarak yetişebilmesi için İngilizce bilmeleri elzem görünmektedir. Açılması önerilen psikoloji lisans programının %30 İngilizce eğitim verecek şekilde planlanmış olması, çağdaş psikoloji eğitiminde günümüzde gelinen nokta açısından önem taşımaktadır. Karma dilde eğitim yapacak böyle bir psikoloji lisans programı sayesinde öğrenciler bir yandan güncel literatürü aktif bir şekilde takip edebilecek, diğer yandan ağırlıklı olarak anadillerinde eğitim alarak mesleki bilgilerini derinleştirebilecek ve psikoloji alanında analitik düşünme ve öğrendiklerini hayata geçirme becerisine daha fazla sahip olabileceklerdir.

Sonuç olarak, bu başvuru ile önerilen psikoloji lisans programı kamuya sunulan psikolojik hizmetin kalitesini arttırmaya yönelik, İngilizce dil becerilerini kullanabilen, ulusal/uluslararası literatürü takip edebilen ve katkıda bulunabilen ve böylece çağı yakalayan mezunlar verebilecek, uluslararası tanınırlığı ve kabul edilebilirliği olacak nitelikte bir müfredata sahip, topluma ulaşımı ve yaygın hizmet sunulmasını hedefleyen, bu nedenle temel düzey uygulama becerilerine ağırlık veren, iç ve dış değerlendirmeler aracılığıyla sürdürülebilir bir kalite güvencesi sağlama hedefine sahip ve bünyesinde çeşitli uzmanlık alanlarında deneyimli, yetkin ve akademik yeterlilikte öğretim üyelerini barındıracak şekilde planlanmıştır.

Psikoloji lisans programımız 2013-2014 akademik eğitim-öğretim yılından itibaren aktif hale gelerek, öğrenci kabul etmeye başlamıştır.

 

LİSANS MÜFREDATI

Güncel haline DEU Ders Kataloğu Sayfasından Ulaşabilirsiniz :

 

1.Yarıyıl
Kod Dersin Adı T U K AKTS
PSİ 1003  Psikolojiye Giriş I* 3 0 3 5
PSİ 1005 Psikolojide İstatistik Yöntemleri I 3 2 4 6
İST 1111 Bilgisayar Uygulamaları 2 2 3 5
BIO 1112 Genel Biyoloji 3 0 3 5
MUT 1111 İngilizce Okuma ve Yazma Becerileri* 3 0 3 5
TDL 1001 Türk Dili I 2 0 2 2
ATA 1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  2 0 2 2
    18 4 20 3
2. Yarıyıl
Kod Dersin Adı T U K AKTS
PSİ 1004  Psikolojiye Giriş II* 3 0 3 5
PSİ 1006 Psikolojide İstatistik Yöntemleri II 3 0 3 6
FEL 1111 Felsefeye Giriş 3 0 3 5
SOS 1112 Sosyolojiye Giriş 3 0 3 5
MUT 1112 İngilizce Akademik Sunum Becerileri* 3 0 3 5
TDL 1002 Türk Dili II 2 0 2 2
ATA 1002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2
    19 0 19 30
3.Yarıyıl
Kod Dersin Adı T U K AKTS
PSİ 2003 Araştırma Yöntemleri I 3 2 4 6
PSİ 2005 Gelişim Psikolojisi I*   3 0 3 5
PSİ 2007 Sosyal Psikoloji I 3 0 3 5
PSİ 2009 Öğrenme Psikolojisi 3 0 3 5
PSİ 2011 Klinik Psikolojiye Giriş 3 0 3 5
PSİ 2013 Psikolojide Temel Kavramlar* 3 0 3 4
    18 2 19 30
4.Yarıyıl
Kod Dersin Adı T U K AKTS
PSİ 2004 Araştırma Yöntemleri II 3 0 3 5
PSİ 2006 Gelişim Psikolojisi II*  3 0 3 5
PSİ 2008 Sosyal Psikoloji II  3 0 3 5
PSİ 2010 Bilişsel Psikoloji 3 0 3 5
PSİ 2012 Kişilik Kuramları 3 0 3 5
PSİ 2014 Psikoloji Okumaları I* 3 0 3 5
    18 0 18 30
5. Yarıyıl
Kod Dersin Adı T U K AKTS
PSİ 3001 Psikopatoloji I 3 0 3 5
PSİ 3005 Gözlem ve Görüşme Teknikleri 3 0 3 5
PSİ 3007 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi* 3 0 3 5
PSİ 3009 Psikolojik Ölçme ve Değerlendirme 3 0 3 5
  Seçmeli ders* 3 0 3 5
  Seçmeli ders 3 0 3 5
    18 0 18 30
Seçmeli Dersler
PSİ 3011 Psikoloji Okumaları II* 3 0 3 5
PSİ 3013 Nitel Araştırma Yöntemleri 3 0 3 5
PSİ 3015 Duyum ve Algı* 3 0 3 5
PSİ 3017 Duygular Psikolojisi* 3 0 3 5
PSİ 3019 Stres Yönetimi ve Uyum 3 0 3 5
PSİ 3021 Grup Süreçleri* 3 0 3 5
PSİ 3023 Sosyal Benlik* 3 0 3 5
PSİ 3025 Sağlık Psikolojisi 3 0 3 5
PSİ 3027 Psikoloji Tarihi 3 0 3 5
6. Yarıyıl
Kod Dersin Adı T U K AKTS
PSİ 3002 Psikopatoloji II 3 0 3 5
PSİ 3004 Fizyolojik Psikoloji 3 0 3 5
PSİ 3006 Kişilerarası Anlaşmazlık Çözümü* 3 0 3 5
  Seçmeli ders* 3 0 3 5
  Seçmeli ders 3 0 3 5
  Seçmeli ders 3 0 3 5
    18 0 18 30
Seçmeli Dersler
PSİ 3008 Psikoloji Okumaları III* 3 0 3 5
PSİ 3012 Gözlem Görüşme Uygulamaları 2 2 3 5
PSİ 3014 Aile Terapisine Giriş 3 0 3 5
PSİ 3016 Toplumsal Ruh Sağlığı  3 0 3 5
PSİ 3018 Sosyal Biliş* 3 0 3 5
PSİ 3020 Bireysel Farklılıklar 3 0 3 5
PSİ 3022 Sosyal Psikolojide Seçme Konular* 3 0 3 5
PSİ 3024 Trafik Psikolojisi 3 0 3 5
7. Yarıyıl
Kod Dersin Adı T U K AKTS
PSİ 4001 Klinik Psikoloji 3 0 3 5
  Seçmeli ders* 3 0 3 5
  Seçmeli ders* 3 0 3 5
  Seçmeli ders 3 0 3 5
  Seçmeli ders 3 0 3 5
  Seçmeli ders 3 0 3 5
    18 0 18 30
Seçmeli Dersler
PSİ 4005 Araştırma Projesi I* 0 6 3 5
PSİ 4007 Psikolojik Testler I  2 2 3 5
PSİ 4009 Klinik Psikoloji Uygulamaları I  0 6 3 5
PSİ 4011 Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi  3 0 3 5
PSİ 4013 İnsan Belleği* 3 0 3 5
PSİ 4015 Nöropsikoloji 3 0 3 5
PSİ 4017 Politik Psikoloji 3 0 3 5
PSİ 4019 Önyargı Psikolojisi* 3 0 3 5
PSİ 4021 Yaratıcılık Psikolojisi 3 0 3 5
PSİ 4023 Endüstri ve Örgüt Psikolojisinde Seçme Konular* 3 0 3 5
PSİ 4025 Alan Uygulamaları I 2 2 3 5
PSİ 4027 Özel Eğitim 3 0 3 5
8. Yarıyıl
Kod Dersin Adı T U K AKTS
PSİ 4002 Psikolojide Mesleki Etik* 3 0 3 5
  Seçmeli ders* 3 0 3 5
  Seçmeli ders 3 0 3 5
  Seçmeli ders 3 0 3 5
  Seçmeli ders 3 0 3 5
  Seçmeli ders 3 0 3 5
    18 0 18 30
Seçmeli Dersler
PSİ 4006 Araştırma Projesi II* 0 6 3 5
PSİ 4008 Psikolojik Testler II 2 2 3 5
PSİ 4010 Klinik Psikoloji Uygulamaları II 0 6 3 5
PSİ 4012 Psikoterapi Teknikleri 3 0 3 5
PSİ 4014 Krize Müdahale 3 0 3 5
PSİ 4016 Grup Psikoterapisi 3 0 3 5
PSİ 4018 Psikofarmakoloji 3 0 3 5
PSİ 4020 Deneysel Sosyal Psikoloji* 2 2 3 5
PSİ 4022 Anlaşmazlıkların Çözümünde Arabuluculuk* 3 0 3 5
PSİ 4024 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Uygulamaları 2 2 3 5
PSİ 4026 Alan Uygulamaları II 2 2 3 5
PSİ 4028 Adli Psikoloji 3 0 3 5
  • Bu programın eğitim dili %30 İngilizcedir.
  • Ögrenciler 5. yarıyılda biri İngilizce olmak üzere 2 (iki), 6. yarıyılda biri İngilizce olmak üzere 3 (üç), 7. yarıyılda ikisi İngilizce ve 8. yarıyılda biri İngilizce olmak üzere 5 (bes) seçmeli ders almak zorundadır.
  • Bir dönemde Bölüm içi derslerinden 30 (otuz) AKTS koşulunu sağlayan öğrenci eğer isterse serbest seçimlik olarak fakülte içinden ve dışından 8 (sekiz) AKTS krediye kadar ders seçebilir. Seçtiği dersler, not ortalamasına dahil edilmeyecek fakat diploma ekinde gösterilecektir.
  • * Bu dersler İngilizce yürütülecektir.
  • Toplam Kredi: 148