<html> <head><title>The Terracottas Conference &raquo; First Circular &raquo; Trke</title> <link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css"> </head> <body> <table style="font-family: Arial; font-size: 10pt;" width="750px" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr><td colspan="2" align="center"><a href="http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/English/" target="_blank"><img src="i/deu.GIF" border="0"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.efa.gr/" target="_blank"><img src="i/efa.GIF" border="0"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.lychnology.org/rubrique.php3?id_rubrique=173" target="_blank"><img src="i/instrumentum.GIF" border="0"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://halma-ipel.recherche.univ-lille3.fr/Cadres.html" target="_blank"><img src="i/halma.GIF" border="0"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.archeo-lattes.cnrs.fr/" target="_blank"><img src="i/logo_umr_5140_s.jpg" border="0"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.frkultur.com/" target="_blank"><img src="i/logo_ccfi.gif" border="0"></a><br><img src="i/latin.gif" style="margin-top: 4px; margin-bottom: 10px;"></td></tr> <tr><td colspan="2"><img src="i/top_tr.GIF"></td></tr> <tr><td width="150px" valign="top"><table width="100%" style="font-family: Arial; font-size: 10pt;" cellspacing="2" cellpadding="4"><tr><td width="150px" style="border: 1; border-style: solid; border-color: darkgreen;" bgcolor="#D6F4B4"><a href="index.html">HOME</a></td></tr> <tr><td style="border: 1; border-style: solid; border-color: darkgreen;" bgcolor="#D6F4B4">FIRST CIRCULAR</td></tr> <tr><td style="border: 1; border-style: solid; border-color: darkblue;" bgcolor="#C9E1F8"><img src="i/uk_flag.gif" align="right"><a href="en.html">English</a></td></tr> <tr><td style="border: 1; border-style: solid; border-color: darkblue;" bgcolor="#C9E1F8"><img src="i/fr_flag.gif" align="right"><a href="fr.html">Franais</a></td></tr> <tr><td style="border: 1; border-style: solid; border-color: darkblue;" bgcolor="#C9E1F8"><img src="i/de_flag.gif" align="right"><a href="de.html">Deutsch</a></td></tr> <tr><td style="border: 1; border-style: solid; border-color: darkblue;" bgcolor="#C9E1F8"><img src="i/it_flag.gif" align="right"><a href="it.html">Italiano</a></td></tr> <tr><td style="border: 1; border-style: solid; border-color: darkblue;" bgcolor="#C9E1F8"><img src="i/gr_flag.gif" align="right"><a href="files/gr.pdf"></a></td></tr> <tr><td style="border: 1; border-style: solid; border-color: darkblue;" bgcolor="#C9E1F8"><img src="i/tr_flag.gif" align="right"><a href="tr.html">Trke</a></td></tr> <tr><td style="border: 1; border-style: solid; border-color: darkgreen;" bgcolor="#D6F4B4">LIST OF PARTICIPATORS</td></tr> <tr><td style="border: 1; border-style: solid; border-color: darkgreen;" bgcolor="#C9E1F8"><a href="organizers.html">Organizers</a></td></tr> <tr><td style="border: 1; border-style: solid; border-color: darkgreen;" bgcolor="#C9E1F8"><a href="applicants.html">Applicants</a></td></tr> <tr><td style="border: 1; border-style: solid; border-color: darkgreen;" bgcolor="#C9E1F8"><a href="observers.html">Observers</a></td></tr> <tr><td style="border: 1; border-style: solid; border-color: darkgreen;" bgcolor="#C9E1F8"><a href="publishers.html">Publishers</a></td></tr> <tr><td style="border: 1; border-style: solid; border-color: darkgreen;" bgcolor="#D6F4B4"><a href="second_circular.html">SECOND CIRCULAR</a></td></tr> <tr><td style="border: 1; border-style: solid; border-color: darkgreen;" bgcolor="#D6F4B4"><a href="uc.html">THIRD CIRCULAR</a></td></tr> <tr><td style="border: 1; border-style: solid; border-color: darkgreen;" bgcolor="#D6F4B4"><img src="i/new.gif" align="right"><a href="programme.html">PROGRAMME</a></td></tr> <tr><td style="border: 1; border-style: solid; border-color: darkgreen;" bgcolor="#D6F4B4"><img src="i/new.gif" align="right"><a href="abstracts.html">ABSTRACTS</a></td></tr> <tr><td style="border: 1; border-style: solid; border-color: darkgreen;" bgcolor="#D6F4B4">TRAVEL</a></td></tr> <tr><td style="border: 1; border-style: solid; border-color: darkblue;" bgcolor="#C9E1F8"><a href="flight.html">Flight</a></td></tr> <tr><td style="border: 1; border-style: solid; border-color: darkblue;" bgcolor="#C9E1F8"><a href="ferry.html">Ferry</a></td></tr> <tr><td style="border: 1; border-style: solid; border-color: darkblue;" bgcolor="#C9E1F8"><a href="highway.html">Highway</a></td></tr> <tr><td style="border: 1; border-style: solid; border-color: darkblue;" bgcolor="#C9E1F8"><a href="uc.html">Railway</a></td></tr> <tr><td style="border: 1; border-style: solid; border-color: darkgreen;" bgcolor="#D6F4B4"><a href="uc.html">ACCOMMODATION</a></td></tr> <tr><td style="border: 1; border-style: solid; border-color: darkgreen;" bgcolor="#D6F4B4"><a href="conference_venue.html">CONFERENCE VENUE</a></td></tr> <tr><td style="border: 1; border-style: solid; border-color: darkgreen;" bgcolor="#D6F4B4"><a href="uc.html">FINAL PUBLICATION</a></td></tr> <tr><td style="border: 1; border-style: solid; border-color: darkblue;" bgcolor="#C9E1F8"><a href="uc.html">Volume One</a></td></tr> <tr><td style="border: 1; border-style: solid; border-color: darkblue;" bgcolor="#C9E1F8"><a href="uc.html">Volume Two</a></td></tr> <tr><td style="border: 1; border-style: solid; border-color: darkgreen;" bgcolor="#D6F4B4"><a href="uc.html">USEFUL LINKS</a></td></tr> <tr><td style="border: 1; border-style: solid; border-color: darkgreen;" bgcolor="#D6F4B4"><a href="uc.html">TERRACOTTA LINKS</a></td></tr> <tr><td style="border: 1; border-style: solid; border-color: darkgreen;" bgcolor="#D6F4B4"><a href="tcbibliographies.html">TERRACOTTA BIBLIOGRAPHIES</a></td></tr> <tr><td style="border: 1; border-style: solid; border-color: darkgreen;" bgcolor="#D6F4B4"><a href="poster.html">CONFERENCE POSTER</a></td></tr></table></td> <td width="600px" valign="top"><br> <center><h3>Birinci Sirkler Bildiri ar1s1</h3></center> <p align="justify" style="margin-left: 4px;">Say1n meslekta_lar, sevgili arkada_lar,<br> <br> Bu ar1 mektubu ile sizleri 2-6 Haziran 2007 tarihlerinde 0zmir Dokuz Eyll niversitesi nde toplanacak bir uluslararas1 konferans ile ilgili olarak bilgilendirmek istiyoruz. Bu konferans1n ierii 0.. 7. yy. ile 0.S. 4. yy. aras1nda Eskia <a href="http://plato-dialogues.org/tools/images/bigmaps/east_med.gif" title="Web Sitesi" target="_blank">Dou Akdeniz</a> dnyas1nda retilmi_ Yunan ve Roma pi_mi_ toprak figrinler olarak belirlenmi_tir. Bu uluslararas1 akademik konferans 29. Uluslararas1 Kaz1, Ara_t1rma ve Arkeometri Sempozyumu ndan hemen sonra 0zmir de dzenlenecektir.<br> <br> Son y1llardaki arkeolojik al1_malarda gn 1_11na 1kar1lan pi_mi_ toprak figrinler ve e_itli kolleksiyonlar zerine yap1lan yay1nlar Bat1 Avrupa da Yunan ve Roma koroplastik sanat1 zerine bilgilerimizi artt1rm1_t1r. Bu konferans ise corafi alan olarak <a href="http://plato-dialogues.org/tools/images/bigmaps/east_med.gif" title="Resim" target="_blank">Dou Akdeniz ve Anadolu</a> zerine younla_acak olup, daha ok daha nce yay1nlanmam1_ kaz1 buluntular1 ile kolleksiyonlar1n tan1t1lmas1na ynelik olacakt1r. Konferans1m1zda ba_l1ca konular terrakotta figrinlerin retim, da1t1m, ikonografi ve i_lev sorunlar1d1r. Belirlenen bu konu ba_l1klar1 zerinde a_a1daki sorunlar irdelenecektir:<br> <br> <b>retim</b>: Bu seksiyonda terrakotta figrinlerin retim yerleri ile ilgili bildirilere yer verilecektir. Bu retim yerleri kk retim atlyelerinden byk fabrikalara kadar dei_ik boyutlarda faaliyet gstermekte idiler. Bu seksiyonda retim atlyelerinin konstrksiyonu ya da retim aletleri konu edilebilir. Terrakotta retimlerinde Yunanistan da 0.. 7. yy. dan itibaren geli_en bask1 teknii ve retim a_amalar1 iyi tan1nmaktad1r. Fakat bu retim a_amalar1nda baz1 zel retim teknii sorunlar1 henz a1klanamam1_t1r. Terrakottalarda uygulanan imza gelenei bu a1klanam1yan sorunlardan biridir. Ayr1ca kullan1lan tekniklerin (modelleme, arklama ya da kar1_1k teknikler) kullan1m sreleri, geli_im ve kronolojik olarak birbirlerini kapsama zamanlar1 da bu seksiyon iinde tart1_1labilecektir.<br> <br> <b>Da1t1m</b>: Dou Akdeniz blgesinde terrakotta figrinlerin da1l1m1 konusu baz1 nemli eskia tarihi, arkeolojisi ve sanat tarihi sorunlar1n1 beraberinde getirmektedir: retilen nesnelerin ile kullan1lan retim aletlerinin da1l1m1 ve bu da1t1m1n ticari yolla m1, yoksa gezici ustalar yoluyla m1 yap1ld11 sorunlar1; birbirinin tekrar1 kopya retimler ve bunlar1n modelleme yolu ile geli_imleri; varolan retimlerden esinlenerek yap1lan ve prototiplerin modellendii basit kopyalar gibi sorunlar bu seksiyonda irdelenecektir. Bylece terrakotta figrinlerde baz1 retim serileri ni daha iyi kavray1p, bunlar1n rekonstrksiyonlar1n1 yapmam1z kolayla_acakt1r. Bu bilgiler bize baz1 ortak formlar1n repertuar1n1 anlamak iin yard1m edebilir. Mesela, arkaik ada Rhodos-Ionik koinesi olarak adland1r1lan grup ile <a href="http://www.mlahanas.de/Greeks/Cities/Attica.gif" title="Resim" target="_blank">Tanagra</a> stili Hellenistik rnekler bu konu kapsam1nda ele al1nabilir; ayr1ca bu figrinlerin neden bu kadar geni_ bir alana bu kadar h1zl1 bir _eklide yay1lm1_ olmalar1n1n sebepleri de tart1_1labilir. Bylece baz1 zel form ve stillerin uzun sreli ya_amlar1 da irdelenebilecektir.<br> <br> <b>0konografi</b>: Koroplastik sanat1n1n konusal repertuar1 gnmze dein iyi anla_1lm1_ ve yorumlanm1_ olsa da konunun kimi k1s1mlar1 hala sorunlu bir nitelik ta_1maktad1r. Mesela baz1 nesnelerin neden s1n1rl1 say1da retilmi_ olduklar1 ve baz1lar1n1nsa ok say1da retilmi_ olduklar1 konusu hala a1klanamamaktad1r. Bu konunun ayd1nlat1lmas1nda mezarlarda ok say1da ele geen kad1n figrinleri nem ta_1maktad1r. Bu figrinlerin lml, s1radan kad1nlar1 m1 yoksa tanr1alar1 m1 sembolize ettikleri konusu kesin olarak a1klanamamaktad1r. Bu balamda sorgulanmas1 gereken bir ba_ka sorun da ikonografik elerin o dnemin dnyas1 iin evrensel birtak1m anlamlar ta_1y1p ta_1mad1klar1 ya da blgesel ve devirsel farkl1l1klar ierip iermediklerimidir. Metinler ya da ba_ka ikonografik eler (mesela vazo ressaml11, heykeltra_l1k, bronz figrinler, yzk ta_lar1 i_lemecilii vbg.) bu sorunlar1n a1klanmas1nda ya da irdelenmesinde yard1mc1 olabilmektedirler.<br> <br> <b>0_lev</b>: Baz1 iyi bilinen kaz1 merkezlerinden 1kan buluntular, figrinlerin i_levlerini byk oranda ayd1nlatm1_ ve bu nesnelerin sunu ve mezarl1k nesnesi olarak kullan1ld1klar1n1 bizlere byk lde ispatlam1_t1r. Fakat buna ramen figrinlerle yap1lan dini trenlerin ve i_levlerinin kronolojik ve corafi yay1l1mlar1 _u ana dein tam anlam1yla anla_1lamam1_t1r. Bu objelerin kullan1mlar1n1n cinsiyete ya da lm s1ras1ndaki ya_la ilintili olup olmad1klar1 bilinmemektedir. Bunun yan1nda figrinler ayn1 zamanda profan kontekslerde de, zellikle evlerde ele gemektedirler. Bu kontekstlerde figrinlerin, gnmzdeki biblolar gibi basit dekorasyon objeleri olduu veya ev kltleri ile ilgili olduklar1 ya da oyuncak ve hatta t1ls1m-nazar objeleri olduu d_nlmektedir; fakat bu konu yine beraberinde birok sorular dourmaktad1r. Bu konunun daha iyi irdelenmesi ve ayd1nlat1lmas1 iin arkeolojik kaz1lar1n sonular1n1 bu seksiyonda deerlendirmeyi arzulamaktay1z. Konu kapsam1nda bu seksiyonda dier metod ve disiplinlerin de yard1m1na ba_vurulacakt1r. Bu disiplinler arkeolojinin dier bran_lar1, arkeometri, sanat tarihi, ikonografi, klasik filoloji, kltr antropolojisi vbg. olabilir.<br> <br> Konferans1m1za zellikle Trkiye evresindeki kom_u lkelerden, mesela Yunanistan, Suriye gibi, kat1l1mlar olacakt1r. Bu durum terracotta figrinlerin daha geni_ bir corafya alan1nda tart1_1lmas1n1 ve bu konuda bilimsel bir forum olu_turulmas1n1 salayacakt1r.<br> <br> Bildiriler Trke, 0ngilizce, Almanca, Frans1zca ya da 0talyanca dillerinde verilebilir; bildirilerin 0ngilizce olmas1 tm kat1l1mc1lar1n anla_mas1n1 kolayla_t1raca1ndan, bildirilerde bu dilin tercih edilmesi sal1k verilir.<br> <br> Eer bu konferansa bir bildiri ile kat1lmak isterseniz, a_a1daki formu doldurup, e-mail, faks ya da posta yolu ile organizatrlere gndermeniz yeterli. Kat1l1m formunu ve bildirinizin 300 kelimeyi gemeyen bir zetini <b>1 Ekim 2006 tarihine kadar</b> &lt;<a href="mailto:terracottas@deu.edu.tr" title="Elektronik Posta">terracottas@deu.edu.tr</a>> adresine ya da 0232.453 41 88 no lu faks numaras1na gnderebilirsiniz <br> <br> <i>Instrumentum</i> adl1 Frans1z dergisinin 24. say1s1 (Aral1k 2006) konferans1m1za kabul edilen bildirilerin zetlerine ayr1lacak ve konferans zetleri burada yay1nlanacakt1r. Ayr1ca bildiri zetlerini konferans1m1n1z1n web sitesi &lt;<a href="http://web.deu.edu.tr/terracottas/" title="Web Sitesi" target="_blank">web.deu.edu.tr/terracottas/</a>> adresinden de okuyabileceksiniz.<br> <br> Konferans creti olarak Trkiye Cumhuriyeti nde ikamet etmekte olan T.C. vatanda_1 kat1l1mc1lardan 25,- al1nacakt1r. Bu cret konferans s1ras1ndaki masraflar1n kar_1lanmas1 iindir. Konferans organizasyonu kat1l1mc1lar1n yol ve konaklama masraflar1n1 maalesef kar_1layamayacakt1r.<br> <br> Konferans1m1zda sunulan bildiriler iki cilt kitap halinde EFA n1n Bulletin Correspondance Hellnique dizisi ierisinde bir Supplement olarak 2008 y1l1nda Fransa da bas1lacakt1r.<br> <br> Konferans1m1z1n ilk gn bildirilerin sunumu iin ayr1lm1_t1r. Bu gn sonras1nda, 5 ve 6 Haziran tarihlerinde <a href="http://www.ntimages.com/Turkey/Smyrna_Izmir/city/Izmir-map.gif" title="Resim" target="_blank">0zmir kent merkezindeki arkeoloji mzeleri, Agora ve Bayrakl1 kaz1lar1</a>, daha sonra da <a href="http://www.turkeyhotelinfo.com/tours_ephesus_files/EPHESUS.tour.jpg" title="Resim" target="_blank">Ephesos</a> kal1nt1lar1, Seluk Mzesi, <a href="http://www.whitman.edu/theatre/theatretour/pergamon/images/large%20images/pergamon.posterprint.jpg" title="Resim" target="_blank">Bergama</a> kal1nt1lar1 ve mzesi, Kyme ve <a href="http://www.vroma.org/images/mcmanus_images/comedy_tragedy.jpg" title="Resim" target="_blank">Myrina</a> antik kentleri gezilecektir. Buralardaki kaz1larda ayr1ca pi_mi_ toprak figrinlerin yerinde incelenmesi planlanmaktad1r. Konferans boyunca Dokuz Eyll niversitesi Rektrlk Sergi Salonu nda Anadolu dan Yunan ve Roma Dnemi Pi_mi_ Toprak Figrinler: Mzeler ve Kolleksiyonlardan Bir Seki ba_l1kl1 bir sergi a1lacakt1r.<br> <br> Eer konferans1m1za bir bildiri ile kat1l1rsan1z bizi mutlu edersiniz; Sizi 0zmir de, aram1zda grmek bize onur verecektir! Konferans1m1zda ncelikle Trkiye Mzeleri nin terrakotta seksiyonlar1n1n sorumlular1n1n (zellikle 0stanbul, Ankara ve 0zmir deki mzelerin) yada bu mzelerdeki malzemeleri al1_anlar1n veya Anadolu daki arkeolojik kaz1larda ele geen terrakottalar1 yay1na haz1rlayan meslekta_lar1m1z1n kat1l1m1n1 arzu etmekteyiz.<br> <br> Bu ilan1 bast1r1p, al1_t11n1z kuruma as1p ya da dier meslekta_lar1m1za ula_t1rabilirseniz, Size ok minnettar kalaca1z.<br> <br> Sizi 0zmir de greceimizi umar, sayg1lar sunar1z...<br> <br> <table width="100%" style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;"><tr><td width="50%" valign="top"><b><img src="i/erguen_s.jpg" align="left" border="0">Yard. Do. Dr. Ergn LAFLI, M.A.</b><br> Dokuz Eyll niversitesi<br>Fen-Edebiyat Fakltesi<br> Arkeoloji Blm<br>Oda No. A 461/1<br> T1naztepe / Kaynaklar Yerle_kesi<br> Buca, 35160, 0ZM0R.<br> <b>Faks:</b> 0232.453 41 88.<br> <b>E-mail:</b> &lt;<a href="mailto:elafli@yahoo.ca" title="Elektronik Posta">elafli@yahoo.ca</a>>.</td> <td width="50%" valign="top"><img src="http://www.clio.fr/images/vignettes/_securefilesystem_conferencier_muller_arthurMuller%20A%201(1)__70.jpg" align="left"><b>Prof. Dr. Arthur MULLER</b><br> Universit Charles-de-Gaulle Lille 3<br> HALMA-IPEL UMR 8164 (CNRS, Lille 3, MCC)<br> Histoire, Archologie, Littrature des Mondes Anciens, BP 60149<br> F-59653 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX, FRANSA.<br> <b>Faks</b>: 0033.3.204 163 65.<br> <b>E-mail:</b> &lt;<a href="mailto:arthur.muller@univ-lille3.fr" title="Elektronik Posta">arthur.muller@univ-lille3.fr</a>></td></tr></table> <hr size="1" width="75%"> <b>Bilimsel Organizasyon:</b><br> - Organizatr: <a href="mailto:elafli@yahoo.ca" title="elafli@yahoo.ca">Yard. Do. Dr. Ergn LAFLI</a> (DE, 0zmir).<br> - 0kinci Organizatr: <a href="mailto:arthur.muller@univ-lille3.fr" title="arthur.muller@univ-lille.fr">Prof. Dr. Arthur MULLER</a> (UL3, Lille).<br> - Bilimsel Dzenleme Komitesi: <a href="http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/English/Icerik/Icerik.php?KOD=164" title="Web Sitesi" target="_blank">Yard. Do. Dr. Ergn LAFLI</a>, <a href="http://halma-ipel.recherche.univ-lille3.fr/Biomembres/Muller%20A/Muller.html" title="Web Sitesi" target="_blank">Prof. Dr. Arthur MULLER</a> ve <a href="mailto:Michel.Feugere@wanadoo.fr" title="Michel.Feugere@wanadoo.fr">Dr. Michel FEUGERE</a> (CNRS, Lattes) ve <a href="mailto:dominique.mulliez@efa.gr">Prof. Dr. Dominique MULLIEZ</a> (EfA, Atina).<br> <br> <b>Kurumsal Organizasyon:</b><br> - <a href="http://www.deu.edu.tr/" title="Web Sitesi" target="_blank">Dokuz Eyll niversitesi</a>, 0zmir;<br> - <a href="http://halma-ipel.recherche.univ-lille3.fr/Cadres.html" title="Web Sitesi" target="_blank">Halma-Ipel UMR 8164 (CNRS, Lille 3, MCC)</a> Histoire, Archologie, Littrature des Mondes Anciens, Lille, Lille, FRANSA;<br> - <a href="http://www.lychnology.org/rubrique.php3?id_rubrique=173" title="Web Sitesi" target="_blank">Instrumentum</a>. Groupe de travail europen sur l'artisanat et les productions manufactures dans l'Antiquit, Montagnac, FRANSA;<br> - <a href="http://www.archeo-lattes.cnrs.fr/" title="Web Sitesi" target="_blank">UMR 5140 du CNRS</a> ("Archologie des Socits Mditerranennes"), <a href="http://www.tourisme.fr/office-de-tourisme/lattes.htm" title="Web Sitesi" target="_blank">Lattes</a>, FRANSA;<br> - <a href="http://www.efa.gr/" title="Web Sitesi" target="_blank">cole Franaise d'Athnes, Atina</a>, YUNAN0STAN.<br> - <a href="http://www.frkultur.com/" title="Web Sitesi" target="_blank">Centre Culturel Franais d Izmir/0zmir Frans1z Kltr Merkezi, 0zmir;</a><br> - <a href="http://www.sp.k12.tr/" title="Web Sitesi" target="_blank">Sainte-Pulchrie Mezunlar Dernei, 0stanbul</a>. <p align="center"><a href="files/regform_tr.doc" title="Kay1t Formu" target="_blank"><font style="font-size: 12pt;"><b>Kay1t formu iin ltfen buraya t1klay1n1z!</b></font></a></p></td></tr> <tr><td colspan="2" align="right"><br><font style="font-size: 8pt;"><a href="mailto:eomuris@gmail.com" title="Elektronik Posta: eomuris@gmail.com">Emrah mri_</a> taraf1ndan tasarlanm1_t1r.</font><br><font color="gray" style="font-size: 8pt;">Son Gncelleme: 01.07.2006.<br>Sayfayla ilgili grdnz hatalar1 ltfen bize bildiriniz.</font></td></tr> </table> <script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type="text/javascript"> </script> <script type="text/javascript"> _uacct = "UA-341760-2"; urchinTracker(); </script> <script type="text/javascript" src="http://include.reinvigorate.net/re_.js"></script> <script type="text/javascript"> re_("37204-p1vavyqlc4"); </script></body></html>