BİLDİRİ DEĞERLENDİRME FORMLARI

Ulusal Pazarlama Kongreleri Bildiri Özeti / Abstract Değerlendirme Formu

PPAD, Ulusal Pazarlama Kongreleri Bildiri Tam Metin Değerlendirme Formu

Yapılandırılmış Özet Yazım Kılavuzu

Bildiri Gönderme Kuralları

Genisletilmis Ozet Yazımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

YAPILANDIRILMIŞ ÖZET YAZIM KILAVUZU

PPAD, Ulusal Pazarlama Kongrelerine sunulmak üzere gönderilecek özetlerin aşağıda detayları belirtilen şekilde hazırlanması için bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı geçmiş kongrelere gönderilen özetlerin değerlendirilmesinde yaşanan zorlukları önlemek ve aynı zamanda değerlendirme sürecini gerekli bilgiler ışığında daha objektif, etkin ve verimli kılmaktır.

Yapılandırılmış özet hazırlanırken başlığın ardından çalışmanın amacı, tasarımı ve yöntemi, bulguları ve çıkarımları ve özgün değeri mutlaka alt bölüm başlıkları halinde ifade edilmelidir. Ayrıca, çalışmanın kısıtları ve gelecek çalışmalara ilişkin öneriler de sunulabilinir. Özetler 500 kelimeyi geçmeyecek şekilde kısa ve öz olmalı, aynı zamanda da bildirinin tamamını okumaya gerek kalmaksızın çalışmayı kapsayıcı olmalıdır.

Başlık Kısa, öz ve çalışmayı yansıtacak şekilde olmalıdır (Türkçe).
Yazarlar ve
İletişim Bilgileri:
Unvan Ad Soyad, Kurum adı, elektronik posta adresi
(Bu satırdaki bilgiler değerlendirme sürecinin öncesinde Kongre Düzenleme Kurulu tarafından silinir ve bu satıra bildiri kodu verilir.)
Anahtar
Kelimeler:
Çalışmanın içeriğini yansıtacak en fazla 5 kelimeden oluşur.
Alt Konu
Başlığı:
Çalışmanın kongre çağrısında ilan edilen hangi alt konu başlığı altında değerlendirilmesi istenildiği belirtilmelidir.
Amaç: Çalışmada ulaşılmak istenenin(lerin) ne(ler) olduğu açıkça ifade edilmelidir.
Tasarım ve
Yöntem:
Belirlenen amaç(lar)a nasıl ulaşılacağı, hangi yöntem(ler)in kullanılacağı tartışılmalıdır.
Bu noktada;
- çalışmanın türü (uygulamalı, kavramsal, kuramsal, derleme),
- eğer uygulamalı bir araştırma ise çalışmanın tasarımı (keşifsel, betimsel, nedensel),
- çalışmanın problem(ler)i (amaç kısmında belirtilenlerle uyumlu olarak),
- eğer var ise modeli ve/veya hipotez(ler)i,
- anakütlesi, örnekleme yöntemi, örnekleme süreci,
- veri toplama tekniği açıkça ifade edilmeli;
- eğer çalışma tamamlanmış ise hangi nicel/nitel analizlerin kullanıldığı kısaca belirtilebilinir.
Bulgular: Elde edilen(cek) verilerin analizleri ile ulaşılan(beklenen) sonuçlar kısaca ifade edilmelidir.
Çıkarımlı ve
Özgün Değer:
Çalışmanın pazarlama teorisine ve uygulamaya katkısı ile sunduğu özgün değer ortaya konmalıdır. Çalışma eğer tamamlanmamış ise, beklenen katkılar ifade edilebilir.
Çalışmanın
Kısıtları:
Bu bölümde çalışma sürecinde yapılamayanlar ile sınırları ifade edilmeli ve gelecek çalışmalara ilişkin öneriler sunulmalıdır. Çalışma eğer tamamlanmamış ise, öngörülen kısıtlar ve gelecek çalışmalara öneriler ifade edilebilinir.