Türkçe metni rahat izleyebilmeniz için, "browser" ınızın "document encoding" ini "Turkish" olarak değiştirdiniz mi ? ...


Prof.Dr. Hikmet Toprak

Aktif Çamur Sürecinin Tasarımı - 1...

7. Aktif Çamur Süreci Tasarımı...

Veriler...

- Tasarım debisi = 1,098 m 3 / saat = 26,352 m 3 / gün
- Havalandırma havuzu sayısı = 2 adet ( Not : Her bir ön çökeltme havuzu bir havalandırma havuzuna hizmet edecektir. )
- Ön çökeltme havuzuna giren BOİ 5 konsantrasyonu = 286 mg / L
- Ön çökeltme havuzunda gerçekleşen BOİ 5 giderim oranı = % 30
- Ortalama atıksu sıcaklığı = 18 O C
- Atıksu nutrient oranı = 100 : 5 : 1
- Alıcı ortam BOİ 5 standardı = 20 mg / L
- F : M oranı = 0.60 kg BOİ 5 / kg MLVSS . gün
- MLVSS konsantrasyonu = 3,000 mg / L
- Son çökeltme havuzu çıkış suyu AKM konsantrasyonu = 22 mg / L
- BOİ 5 : BOİ L oranı = 0.68
- Çıkış suyundaki AKM'nin biyolojik olarak ayrışma oranı = 0.65
- BOİ L faktörü = 1.42
- Katı alıkonma süresi = 10 gün
- Verim katsayısı = 0.50
- İç solunum hız katsayısı = 0.06 1 / gün

Tasarım...

Sürecin Verimi...

- Biyolojik olarak ayrışabilir AKM konsantrasyonu = ( 0.65 ) ( 22 ) = 14.3 mg /L

- Biyolojik olarak ayrışabilir AKM'nin nihai BOİ değeri = ( 1.42 ) ( 14.3 ) = 20.3 mg / L

- Çıkış suyundaki AKM'nin BOİ 5 değeri = ( 0.68 ) ( 20.3 ) = 13.8 mg / L

- Arıtılamayan çözünmüş BOİ 5 konsantrasyonu = ( 20 ) - ( 13.8 ) = 6.2 mg / L

- Ön çökeltme havuzu çıkış BOİ 5 konsantrasyonu = ( 1 - 0.30 ) ( 286 ) = 200 mg / L

- Sürecin toplam BOİ 5 giderme verimi = ( 200 - 20 ) / ( 200 ) = 0.90 = % 90

- Sürecin çözünmüş BOİ 5 giderme verimi = ( 200 - 6.2 ) / ( 200 ) = 0.97 = % 97

Havalandırma Havuzu Hacmi...

V = [ ( KAS ) ( Q TASARIM ) ( Y ) ( S O - S E ) ] / { ( MLVSS ) [ 1 + ( k D ) ( KAS ) ] }

Burada ; KAS : katı alıkonma süresi ( = 10 gün ), Q TASARIM : tasarım debisi ( = 26,352 m 3 / gün ), Y : verim katsayısı ( = 0.50 mg MLVSS / mg BOİ 5 ), S O = giriş BOİ 5 konsantrasyonu ( = 200 mg / L ), S E : çıkış BOİ 5 konsantrasyonu ( = 6.2 mg / L ), MLVSS : MLVSS konsantrasyonu ( = 3,000 mg / L ) ve k D : iç solunum hız katsayısı ( = 0.06 1 / gün ).

V = [ ( 10 ) ( 26,352 ) ( 0.50 ) ( 200 - 6.2 ) ] / { ( 3,000 ) [ 1 + ( 0.06 ) ( 10 ) ] } = 5,319.81 ==== 5,320 m 3

Hidrolik Alıkonma Süresi...

t = ( V ) / ( Q TASARIM ) = ( 5,320 m 3 ) / ( 26,352 m 3 / gün ) = 0.20 gün = 4.8 saat
( Not : Klasik aktif çamur süreçleri için 3.5 ila 6.0 saat arasında verilen değerlerin arasında kalmaktadır. )

Günlük Çamur Üretimi...

P S = ( Y NET ) ( Q TASARIM ) ( S O - S E ) ( 10 - 3 )

Burada ; P S : günlük net atık çamur üretimi ( uçucu kuru katı madde cinsinden, kg / gün ) ve Y NET : net verim katsayısı ( organik maddenin hücre kütlesine dönüşüm oranı, kg / kg )

Y NET = ( Y ) / [ 1 + ( k D ) ( KAS ) ]

Y NET = ( 0.50 ) / [ 1 + ( 0.06 ) ( 10 ) ] = 0.3125 kg / kg

P S = ( 0.3125 ) ( 26,352 ) ( 200 - 6.2 ) ( 10 - 3 ) = 1,595.94 ==== 1,596 kg / gün

Toplam AKM cinsinden günlük çamur üretimi ;

P SS = ( 1,596 ) / ( 0.80 ) = 1,995 kg / gün

Günlük Çamur Atma Hızı...

Eğer fazla çamur geri devir hattından atılacak ise, günde atılması gereken çamur debisi ;

Q WR = [ ( V ) ( MLVSS ) ] / [ ( KAS ) ( MLVSS R ) ]

Burada ; MLVSS R : geri devir hattındaki MLVSS konsantrasyonu ( 8,000 mg / L olarak kabul edilmiştir ).

Q WR = [ ( 5,320 ) ( 3,000 ) ] / [ ( 10 ) ( 8,000 ) ] = 199.50 m 3 / gün

Geri Devir Oranı...

( 3,000 ) ( Q TASARIM + Q R ) = ( 8,000 ) ( Q R )

R = ( Q R ) / ( Q TASARIM ) = 0.60 = % 60

Gerekli Oksijen Miktarı...

- Çözünmüş organik madde giderimi için gerekli oksijen miktarı ;

OR OM = ( a ) ( E - BOİ 5 - ÇÖZÜNMÜŞ ) ( L - BOİ 5 - ÇÖZÜNMÜŞ ) ( T 1 )

- İç solunum için gerekli oksijen miktarı ;

OR İS = ( kr E ) ( M MLVSS ) ( T 2 )

Burada ; a : organik maddelerin oksidasyonu için gerekli birim oksijen miktarı ( = 0.50 kg O 2 / kg BOİ 5 - GİDERİLEN ), E - BOİ 5 - ÇÖZÜNMÜŞ : çözünmüş BOİ 5 giderme verimi, L - BOİ 5 - ÇÖZÜNMÜŞ : çözünmüş BOİ 5 yükü ( kg BOİ 5 / gün ), T 1 : atıksu oluşum süresi ( gün / saat ), kr E : iç solunum hız katsayısı ( = 0. 15 kg O 2 / kg MLVSS . gün ), M MLVSS : havalandırma havuzundaki MLVSS miktarı ( kg MLVSS ) ve T 2 : iç solunum oluşum süresi ( gün / saat ).

L - BOİ 5 - ÇÖZÜNMÜŞ = ( 200 ) ( 10 - 3 ) ( 26,352 ) = 5,270.40 kg / gün

OR OM = ( 0.50 ) ( 0.97 ) ( 5,270.40 ) ( 1 / 16 ) = 159.76 kg O 2 / saat

M MLVSS = ( 3,000 ) ( 10 - 3 ) ( 5,320 ) = 15,960 kg MLVSS

OR İS = ( 0.15 ) ( 15,960 ) ( 1 / 24 ) = 99.75 kg O 2 / saat

OR TOPLAM = 159.76 + 99.75 = 259.51 kg O 2 / saat

Yukarıda bulunan gerekli toplam oksijen miktarı standart koşullarda ve saf su için geçerlidir. Bu değerin atıksu ve sıcaklığa göre düzeltilmesi gerekir ;

OR TOPLAM - GERÇEK = ( OR TOPLAM / ALFA ) [ ( C S - 10 ) / ( C S - 18 - C L ) ] ( k D )

Burada ; ALFA : saf - atıksu düzeltme faktörü ( = 0.80 ), C S - 10 : 10 O C'de saf su için çözünmüş oksijen doygunluk konsantrasyonu ( = 11.33 mg / L ), C S - 18 : 18 O C'de saf su için çözünmüş oksijen doygunluk konsantrasyonu ( = 9.54 mg / L ), C L : havalandırma havuzunda korunması istenen minimum çözünmüş oksijen konsantrasyonu ( = 2.00 mg / L ) ve k D : difüzyon katsayıları ile sıcaklık düzeltme faktörü ( = 0.86 ).

OR TOPLAM - GERÇEK = ( 259.51 / 0.80 ) [ ( 11.33 ) / ( 9.54 - 2.00 ) ] ( 0.86 ) = 419.20 kg O 2 / saat

Sürece Verilmesi Gereken Güç ve Havalandırıcı Tipi...

Süreçte ister difüze isterse de mekanik yüzeysel havalandırıcılar kullanılsın, gerekli oksijen transferini sağlayabilecek ve gerekli tam karışımlı şartları yaratabilecek güç hesaplanmalıdır. Bu değer bulunduktan sonra istenen havalandırıcı tipi üretici firma kataloglarından seçilebilir. Bu tasarımda mekanik yüzeysel havalandırıcılar kullanılacaktır. Dengeleme havuzunun tasarımında değinildiği üzere ; " Böyle bir uygulamada, havuzun boyutlarını, seçilen yüzeysel havalandırıcının etki çapı ve etki derinliği belirler. Dengeleme havuzları birbirine özdeş kare parçalarından oluşturulacaktır. Aşağıda verilen katalog kullanılarak, bir dengeleme havuzunda seçilen yüzeysel havalandırıcı tiplerinin belirlenmesi siz kullanıcılara bırakılmıştır. "

Yüzeysel havalandırıcı kataloğu
Kaynak :

Basit bir yaklaşım olarak, bir yüzeysel havalandırıcının oksijenlendirme kapasitesi 1.50 kg O 2 / kW.saat olarak kabul edilebilir. ( Not : Günümüz teknolojisinde bu değerden daha büyük oksijenlendirme kapasitesine sahip mekanik yüzeysel havalandırıcılar üretilmektedir ). Gerekli güç ;

W = ( 419.20 kg O 2 / saat ) / ( 1.50 kg O 2 / kW.saat ) = 279.47 kW

Eğer süreçte difüze havalandırma kullanacaksanız, sürece verilmesi gereken hava debisinin hesaplanması gerekir ;

AB = ( OA ) ( D )

Burada ; AB : Absorbsiyon ve havalandırma oranı ( = yüzde olarak 5.5 ) ve D : difüzörlerin su yüzeyinden olan derinliği ( = 3.50 m ).

AB = ( 5.5 ) ( 3.50 ) = 19.25

Q HAVA = [ ( 100 ) ( OR TOPLAM - GERÇEK ) ] / [ ( CA ) ( AB ) ]

Burada ; Q HAVA : sürece verilmesi gereken hava debisi ( m 3 hava / saat ) ve CA : havadaki oksijen konsantrasyonu ( = 0.28 kg O 2 / m 3 hava ).

Q HAVA = [ ( 100 ) ( 419.20 ) ] / [ ( 0.28 ) ( 19.25 ) ] = 7,777.37 m 3 hava / saat

Havalandırma sisteminde oluşan yük kayıpları, gerekli hava debisi ve motor gücü kullanılarak üretici firmaların kataloglarından " blower " tipi ve sayısı seçilir.

8. Son Çökeltme Havuzu Tasarımı...

Veriler ve Tasarım...

- Tasarım debisi = 1,098 m 3 / saat = 26,352 m 3 / gün
- Hidrolik alıkonma süresi = 3 saat

*** Gerekli hacim = ( 1,098 ) ( 3 ) = 3,294 m 3

- Yüzeysel hidrolik yük = 0.50 m 3 / m 2 . saat

*** Gerekli yüzey alanı = ( 1,098 ) / ( 0.50 ) = 2,196 m 2

*** Son çökeltme havuzu çapı = [ ( 4 x 2,196 ) / ( PI ) ] 1 / 2 = 52.89 m ==== 53.00 m

*** Ortalama havuz derinliği = ( 3,294 ) / ( 2,196 ) = 1.50 m

- MLVSS : MLSS oranı = 0.80
- Giriş AKM konsantrasyonu = ( 3,000 ) / ( 0.80 ) = 3,750 mg / L
- Çıkış AKM konsantrasyonu = 22 mg / L

*** AKM giderme verimi = ( 3,750 - 22 ) / ( 3,750 ) = 0.99 = % 99

*** Günde giderilen AKM miktarı = ( 3,750 ) ( 0.99 ) ( 10 - 3 ) ( 26,352 ) = 97,831.80 kg / gün

- Çamurun katı madde içeriği = % 1.5
- Çamurun özgül ağırlığı = 1.005

*** Günde çökelen çamur debisi = ( 97,831.80 ) / [ ( 0.015 ) ( 1.005 ) ( 1,000 ) ] = 6,489.67 m 3 / gün

9. Klorlama Havuzu Tasarımı...

Veriler...

- Tasarım debisi = 1,098 m 3 / saat = 0.305 m 3 / sn
- Kırılma noktası klor dozu = Cl 2 = 10 g / m 3
- Temas süresi = 30 dakika = 1,800 sn

Tasarım...

- Gerekli klorlama havuzu hacmi = ( 0.305 m 3 / sn ) ( 1,800 sn ) = 549 m 3

- Gerekli klor miktarı = ( 549 m 3 ) ( 10 g / m 3 ) = 5,490 g Cl 2

- 1 mol Cl 2 = 70 g = 22.4 L

- Gerekli klor hacmi = [ ( 5,490 ) ( 22.4 ) ( 10 - 3 ) ] / ( 70 ) = 1.76 m 3

Prepared by Prof.Dr.Hikmet Toprak...
All rights reserved...   ©   1994 - 2006...