Türkçe metni rahat izleyebilmeniz için, "browser" ınızın "document encoding" ini "Turkish" olarak değiştirdiniz mi ? ...


Prof.Dr. Hikmet Toprak

Aktif Çamur Sürecinin Tasarımı - 1...

1. Atıksu Debilerinin Hesaplanması...

Evsel Nitelikli Atıksu Debileri...

Tasarım nüfusu 100,000 kişidir. Birim ortalam su tüketimi 170 L / kişi . gün olarak kabul edilmiştir. Maksimum debi ortalama debinin 1.50 katı olarak alınmıştır.

Q ORTALAMA - EVSEL = ( 100,000 ) ( 170 ) ( 10 - 3 ) = 17,000 m 3 / gün

Q MAKSİMUM - EVSEL = ( 1.50 ) ( Q ORTALAMA - EVSEL ) = ( 1.50 ) ( 17,000 ) = 25,500 m 3 / gün

Sızma Debisi...

Yeraltı suyunun kanalizasyon şebekesi boyunca borulara ve muayene bacalarına infiltrasyonu sonucu oluşan debilerin ; muayene bacalarının kapaklarından şebekeye giren yağmur suyu debilerinin toplamı ( kabul : 18 L / sn ) ;

Q SIZMA - YAĞMUR = 1,555 m 3 / gün

Endüstri Debisi...

Kentin önemli endüstrileri zeytinyağı işleyen fabrikalar ile deri fabrikalarıdır. Bu fabrikaların atıksularının ön arıtmadan geçirilip, kirletici unsurlarının kanalizasyona deşarj limitlerine indirildikten sonra kanalizasyon şebekesine sabit bir debi verdikleri kabul edilmiştir. Toplam endüstriyel atıksu debisi 30 L / sn ( kabul ) ;

Q ENDÜSTRİYEL = 2,592 m 3 / gün

Ortalama Günlük Debi...

Q ORTALAMA = 17,000 + 1,555 + 2,592 = 21,147 m 3 / gün

Maksimum Günlük Debi...

Q MAKSİMUM = 25,500 + 1,555 + 2,592 = 29,647 m 3 / gün

Tasarım Debisi...

Q TASARIM = ( 1 / 14 ) ( 25,500 ) + ( 1,555 / 24 ) + ( 2,592 / 8 ) = 2,210 m 3 / saat = 0.610 m 3 / sn

( Not : 100,000 kişilik bir kent için kullanılan suyun atıksuya dönüşüm oranının, bir başka ifade ile 24 saat boyunca atıksu üretim süresinin 14 saat / gün, sızma ve yağmur suyu girdisinin 24 saat / gün ve endüstrilerin günde 8 saat / gün çalışacağı kabul edilmiştir. )

Minimum Atıksu Debisi...

Q MİNİMUM = ( 1 / 40 ) ( 17,000 ) + ( 1,555 / 24 ) = 490 m 3 / saat = 0.136 m 3 / sn

( Not : 100,000 kişilik bir kent için kullanılan suyun atıksuya dönüşüm oranının, bir başka ifade ile 24 saat boyunca atıksu üretim süresinin 40 saat / gün, sızma ve yağmur suyu girdisinin 24 saat / gün ve endüstrilerin gece saatlerinde çalışmadığı ve dolayısı ile atıksu üretmediği kabul edilmiştir. )

Sonuç...

- Tasarımda kullanılacak maksimum atıksu debisi : Q MAKSİMUM = 0.610 m 3 / sn
- Tasarımda kullanılacak minimum atıksu debisi : Q MİNİMUM = 0.136 m 3 / sn

2. Kirlilik Yüklerinin Hesaplanması...

Evsel Kirlilik Yükü...

Kişi başına BOİ üretim hızı 54 g / kişi . gün olarak kabul edildiğinde ;

L BOİ - EVSEL = ( 54 ) ( 100,000 ) ( 10 - 3 ) = 5,400 kg / gün

Endüstriyel Kirlilik Yükü...

Kişi başına BOİ üretim hızı 6.50 g / kişi . gün olarak kabul edildiğinde ;

L BOİ - ENDÜSTRİYEL = ( 6.50 ) ( 100,000 ) ( 10 - 3 ) = 650 kg / gün

Ortalama BOİ Konsantrasyonu...

C BOİ - ORTALAMA = ( 5,400 + 650 ) / ( 21,147 ) = 0.286 kg / m 3 = 286 g / m 3 = 286 mg / L

3. Izgara Tasarımı...

Atıksuyun bünyesindeki iri ve yüzücü maddelerin tutulması amacı ile mekanik temizlemeli ince ızgara kullanılacaktır. Çubuk aralıkları t = 1.80 cm, çubuk kalınlığı d = 0.95 cm, çubukların şekil faktörü BETA = 1.67 olup çubuklar yatay ile ALFA = 75 O açı yapmaktadır.

Izgaranın Monte Edileceği Açık Kanalın Tasarımı ve Oluşacak Hidrolik Özellikler...

Hidrolik açıdan en ekonomik açık kanal enkesiti içerisine bir yarım dairenin gireceği dikdörtgen enkesittir.Izgara çubukları arasında tutulan maddelerin azalan alan ve bunun sonucunda artan akım hızı nedeni ile sürüklenip çubuklardan geçmemesi için, ızgara çubukları arasındaki maksimum akım hızı 1.20 m / sn olmalıdır. Bu nedenle, önce, maksimum debide ( 0.610 m 3 / sn ) ızgara çubukları arasında oluşan akım hızı hesaplanmalıdır. Bunun için, " Manning " denklemi ile süreklilik denklemi kullanılarak, ızgara kanalı genişliği ve oluşacak su yüksekliği hesaplanmalıdır.

V = ( 1 / n ) { [ ( B ) ( H ) ] / ( 2 H + B ) } 2 / 3 ( J ) 1 / 2

V = ( 1 / n ) { [ ( 2 H ) ( H ) ] / ( 2 H + 2 H ) } 2 / 3 ( J ) 1 / 2

V = ( 1 / n ) ( H / 2 ) 2 / 3 ( J ) 1 / 2

Q = ( V ) ( A ) = [ ( 1 / n ) ( H / 2 ) 2 / 3 ( J ) 1 / 2 ] ( 2 H 2 )

Q = ( 2 ) ( 1 / 2 2 / 3 ) ( 1 / n ) ( J ) 1 / 2 ( H 8 / 3 )

Kanal taban eğimi, J = 0.002 ve " Manning " pürüzlülük katsayısı, n = 0.013 olarak kabul edilmiştir. 0.610 m 3 / sn'lik maksimum debide oluşacak su yüksekliği ;

0.610 = ( 2 ) ( 1 / 2 2 / 3 ) ( 1 / 0.013 ) ( 0.002 ) 1 / 2 ( H 8 / 3 )

H MAKSİMUM = 0.48 m

Kanal taban genişliği ; B = ( 2 ) ( H MAKSİMUM ) = ( 2 ) ( 0.48 ) = 0.96 m

Bu aşamada gerekli çubuk sayısının saptanması gerekir. Baş ve sondaki çubuklar kanalın yan duvarlarına yapışık olacaktır.B = ( n ÇUBUK ) ( d ) + ( n ÇUBUK - 1 ) ( t )

96 = ( n ÇUBUK ) ( 0.95 ) + ( n ÇUBUK - 1 ) ( 1.80 ) === n ÇUBUK = 35.56 adet

Çubuk sayısının tam sayı olması gerekir. Bu nedenle, n ÇUBUK = 36 adet olarak alınmıştır. Bu durumda kanal taban genişliği değişmektedir ;

B = ( 36 ) ( 0.95 ) + ( 36 - 1 ) ( 1.80 ) = 97.2 m

Bu aşamada, maksimum debide oluşacak hidrolik özellikler değişeceğinden, hidrolik tasarım yeniden yapılmalıdır. Ancak, bu işlemden önce yukarıdaki koşulları kabul ederek, zaman kaybetmemek amacı ile ızgara çubukları arasında oluşacak akım hızının hesaplanmasında yarar vardır. Izgara çubukları arasındaki faydalı alan ve akım hızı ;

A BOŞLUK - MAKSİMUM = ( 0.48 ) ( 35 ) ( 0.018 ) = 0.302 m 2

V BOŞLUK - MAKSİMUM = ( 0.610 ) / ( 0.302 ) = 2.02 m / sn

Bu değer 1.20 m / sn'lik izin verilebilir değerden daha büyük olduğundan, maksimum debide çubuklar arasında tutulan maddeler çubuklardan geçecektir. Bunu önlemek için ızgaranın monte edileceği kısımda genişleme yapılmalıdır. Yukarıda bulunan B = 0.96 m ve H = 0.48 m değerleri ızgara yaklaşım ( A ) ve ızgara çıkış ( E ) kanalları için geçerli kılınmıştır.

Izgaranın Monte Edileceği Genişletilmiş Açık Kanalın Tasarımı ve Oluşacak Hidrolik Özellikler...

A ve E noktalarında oluşan su derinlikleri ( 0.48 m ), kararlı akım koşulları ( su yüksekliğinin noktadan noktaya değişmemesi ) nedeni ile B ve D noktaları için de geçerlidir. Izgara çubukları arasında maksimum debide oluşacak akım hızı 1.20 m / sn ise, çubuklar arasındaki boşluk alanı ;

A BOŞLUK - MAKSİMUM = ( 0.610 ) / ( 1.20 ) = 0.51 m 2

Bu durumda ızgaranın bulunduğu kanalın genişliği, süreklilik denkleminden ;

B = ( 0.610 ) / [ ( 1.20 ) ( 0.48 ) ] = 1.06 m

Çubuk sayısı yeniden belirlenmelidir ;

106 = ( n ÇUBUK ) ( 0.95 ) + ( n ÇUBUK - 1 ) ( 1.80 ) === n ÇUBUK = 39.20 adet

n ÇUBUK = 40 adet ve B IZGARA = 1.08 m

Maksimum debide B noktasında oluşacak akım hızı ;

V B - MAKSİMUM = ( 0.610 ) / [ ( 0.48 ) ( 1.08 ) ] = 1.18 m / sn

Minimum Debide Oluşacak Hidrolik Özellikler...

- A ve E noktalarında ;

0.136 = ( 2 ) ( 1 / 2 2 / 3 ) ( 1 / 0.013 ) ( 0.002 ) 1 / 2 ( H 8 / 3 )

H MİNİMUM = 0.27 m

V MİNİMUM = ( 0.136 ) / [ ( 0.27 ) ( 0.96 ) ] = 0.52 m / sn

- B ve D noktalarında ;

V MİNİMUM = ( 0.136 ) / [ ( 0.27 ) ( 1.08 ) ] = 0.47 m / sn

Özet...

Izgarada Oluşan Yük Kayıpları...

Izgarada oluşan yük kayıplarının hesaplanmasında aşağıdaki eşitlik kullanılmıştır ;

h KAYIP = ( BETA ) ( d / t ) 4 / 3 [ ( V 2 ) / ( 2 g ) ] [ Sin ( ALFA ) ]

Burada ; V : ızgara öncesindeki yatay akım hızı ( m / sn ).

- Minimum debide ;

h KAYIP - MİNİMUM = ( 1.67 ) ( 0.95 / 1.80 ) 4 / 3 [ ( 0.47 2 ) / ( 2 x 9.81 ) ] [ Sin ( 75 ) ] = 0.008 m

- Maksimum debide ;

h KAYIP - MAKSİMUM = ( 1.67 ) ( 0.95 / 1.80 ) 4 / 3 [ ( 1.18 2 ) / ( 2 x 9.81 ) ] [ Sin ( 75 ) ] = 0.049 m

Izgarada oluşan yük kaybı 0.05 m ( = 5 cm ) olarak alınmıştır. Bu yük kaybını dengelemek ve kararlı akım koşullarını sağlamak amacı ile ızgaranın taban ile birleştiği noktada tabanda 5 cm'lik düşü yapılacaktır.

Izgarada Tutulan Madde Miktarı...

" Fair - Geyer "e göre ızgaralarda tutulan katı madde miktarı , çubuklar arasındaki mesafe 15 mm olan ızgaralarda 6 L / kişi . yıl'dır. Bu tasarımda, çubuklar arasındaki mesafe 18 mm olduğundan, bu değer esas alınmıştır. Bu durumda, tutulan madde miktarı ;

V MADDE = ( 6 ) ( 100,000 ) = 600,000 L / yıl = 1.64 m 3 / gün

Izgarada tutulan maddeler susuzlaştırıldıktan sonra ya uygun bir yerde kireç ile işleme tabi tutularak gömülecek ya da kentin düzenli katı atık deponisine gönderilecektir.

Izgara " By - Pass " Kanalı...

Pik debi tasarım debisinin 2 katı alınarak, bu debide ızgaranın aşırı yüklenmesini önlemek amacı ile " by - pass " kanalı inşa edilecektir. Q PİK = ( 2 ) ( 0.610 ) = 1.220 m 3 / sn olarak hesaplanabilir. " By - pass " kanalına yönlendirilecek debi, Q BY - PASS = 1.220 - 0.610 = 0.610 m 3 / sn'dir. " By - pass " kanalındaki hidrolik özellikler, maksimum atıksu debisinde oluşan hidrolik özellikler ile aynıdır.

Izgara - Kum Tutucu Geçiş Yapısı...

Bu tasarımda öncelikle kum tutucunun tasarımı yapılmalıdır. Geçiş yapısının tasarımı oldukça karmaşık bir hidrolik hesap gerektirir. Geçiş yapısında tedricen genişleyen ve yavaşlayan bir akım söz konusu olduğundan akım şartları kararlı değildir. Üniform olmayan bu akımda su derinliği, maksimum debi için, 0.48 m'den 1.52 m'ye çıkmaktadır. Akım hızı ise 1.32 m / sn'den 0.30 m / sn'ye düşmektedir. Böyle bir akımda su yüzeyi mansap kesiminde yükselir. Geçiş yapısında oluşan su yüksekliği artışı 0.09 m ve eşik yüksekliği 0.95 m olarak kabul edilmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız...

4. Kum Tutucu Tasarımı...

Parabolik enkesitli yatay akımlı kum tutucu inşa edilecektir. 0.2 mm çapa ve 2.65 g / cm 3 'lük birim hacim ağırlığa sahip kum tanelerinin çökelmesi, bu işlem gerçekleştirilirken atıksuyun bünyesindeki askıda organik maddelerin çökelmemesi için, kum tutucuda her debide sağlanması gereken yatay akım hızı 0.30 m / sn'dir. Bu işlem kum tutucunun çıkışındaki kontrol yapısı ile gerçekleştirilmektedir. Parabolik enkesitin alanı ;

A = ( 2 / 3 ) ( H ) ( T )

Burada ; H : su yüksekliği ( m ) ve T : su yüzeyi genişliği ( m ).

Süreklilik denklemi uyarınca ;

Q = ( V YATAY ) ( 2 / 3 ) ( H ) ( T )

H = [ ( 3 / 2 ) ( Q ) ] / [ ( T ) ( V ) ]

T = 2.00 m olarak kabul edilirse ;

H = [ ( 3 / 2 ) ( 0.610 ) ] / [ ( 2.00 ) ( 0.30 ) ] = 1.53 m

Kum tutucu girişi ile kontrol kesiti arasında " Bernoulli " denklemi uygulanacak olursa ;

[ ( V YATAY 2 ) / ( 2 g ) ] + ( H ) = [ ( V KRİTİK 2 ) / ( 2 g ) ] + ( H KRİTİK ) + H YÜK KAYBI

H KRİTİK = ( 2 ) [ ( V KRİTİK 2 ) / ( 2 g ) ] ve H YÜK KAYBI = ( 0.10 ) [ ( V KRİTİK 2 ) / ( 2 g ) ]

olduğundan ( Not : kontrol kesitindeki yük kaybı kritik hız yüksekliğinin % 10 olarak kabul edilmiştir. ) ;

[ ( V KRİTİK 2 ) / ( 2 g ) ] = ( 1 / 3.10 ) [ H + ( V YATAY 2 ) / ( 2 g ) ]

[ ( V KRİTİK 2 ) / ( 2 g ) ] = ( 1 / 3.10 ) [ 1.53 + ( 0.30 2 ) / ( 2 x 9.81 ) ] = 0.495 m

Kontrol kesitindeki kritik su yüksekliği ;

H KRİTİK = ( 2 ) ( 0.495 ) = 0.99 m

Kontrol kesitindeki kritik akım hızı ;

V KRİTİK = [ ( 2 ) ( 9.81 ) ( 0.495 ) ] 1 / 2 = 3.12 m / sn

Kontrol kesiti alanı ;

a = ( 0.610 ) / ( 3.12 ) = 0.196 m 2

Kontrol kesiti genişliği ;

w = ( 0.196 ) / ( 0.99 ) = 0.198 m === 0.20 m

Maksimum Debide Oluşan Hidrolik Özellikler...

a = [ ( Q 2 ) ( w ) / ( g ) ] 1 / 3

a = [ ( 0.610 2 ) ( 0.20 ) / ( 9.81 ) ] 1 / 3 = 0.197 m 2

H KRİTİK = ( 0.197 ) / ( 0.20 ) = 0.983 m

H = ( 3.10 / 2 ) ( 0.983 ) = 1.524 m

T = ( 3 / 2 ) [ ( 0.610 ) / ( 1.524 ) ( 0.30 ) ] = 2.00 m

Minimum Debide Oluşan Hidrolik Özellikler...

a = [ ( 0.136 2 ) ( 0.20 ) / ( 9.81 ) ] 1 / 3 = 0.072 m 2

H KRİTİK = ( 0.072 ) / ( 0.20 ) = 0.360 m

H = ( 3.10 / 2 ) ( 0.360 ) = 0.558 m

T = ( 3 / 2 ) [ ( 0.136 ) / ( 0.558 ) ( 0.30 ) ] = 1.22 m

Parabolik Enkesitin Yamuk Enkesite Dönüştürülmesi...

İnşaat zorluğu nedeni ile parabolik enkesit yamuk enkesite dönüştürülür. Parabolik enkesitin orijinal hali aşağıdaki şekilde verilmiştir.Minimum ve maksimum debilerin koordinatları kullanılarak bir doğru ( Y = a + b X ) oluşturulur. Koordinatların saptanmasında şeklin simetrik olduğu unutulmamalıdır.

- Maksimum debi için : 1.52 = a + b ( 2.00 / 2 )
- Minimum debi için : 0.56 = a + b ( 1.22 / 2 )

Buradan, a = - 0.94 ve b = 2.46 olarak bulunur ve her iki noktadan geçen doğru saptanır. Y ekseninin 0 olduğu nokta kum toplama haznesinin koordinatlarını belirler. Bu durumda X = 0.38 m'dir. Hava payı uygulanacak kum temizleme sistemine göre seçilir. Bu tasarımda 0.75 m olarak kabul edilmiştir. Kum toplama haznesinin genişliği 2 x 0.38 =0.76 m'dir. Yamuk enkesit aşağıdaki şekilde kısmen verilmiştir.Kum toplama haznesinin yüksekliği henüz belli değildir. Çünkü toplanan kum miktarına ve kum tutucunun etkin uzunluğuna bağlıdır.

Kum Tutucu Uzunluğu ve Kum Toplama Haznesi Genişliği...

( Su yüksekliği / Çökelme hızı ) = ( 1.52 ) / ( 0.019 ) = 80.5 sn

L = ( 80.5 ) ( 0.30 ) = 24.16 m

Giriş ve çıkışta oluşacak türbülansların çökelmeyi etkileyeceği dikkate alınarak kum tutucu uzunluğu, L = 26.00 m olarak kabul edilmiştir.

Kişi başına oluşacak kum miktarı 12 x 10 - 3 m 3 / kişi . yıl olarak kabul edilmiştir. Bu durumda günde toplanacak kum miktarı ;

V KUM = [ ( 12 x 10 - 3 ) ( 100,000 ) ] / ( 365 ) = 3.29 m 3 / gün

Kum tutucunun el ile ( not : yedek bir kum tutucunun inşaası zorunludur ) haftada iki kez temizleneceği kabul edilirse, gerekli kum toplama haznesi hacmi ;

V KUM - HAZNE = ( 7 / 2 ) ( 3.29 ) = 11.52 m 3

Hazne yüksekliği = ( 11.52 ) / [ ( 0.76 ) ( 26.00 ) ] = 0.58 m

Temizlenecek kum tutucunun devre dışı bırakılması durumunda, içindeki atıksuyun boşaltılabilmesi için tabanına bir drenaj yapısı inşa edilmelidir. Atıksu tabandaki delikli drenaj borusu ile toplanacaktır. Tabandaki kumun bu borunun içine girmemesi için bu borunun üzerinde bir kum - çakıl yatağı oluşturulmalıdır. Kum tutucunun nihai enkesiti aşağıdaki şekilde verilmiştir. Drene edilen atıksu arıtma tesisinin başına geri devrettirilir.

Prepared by Prof.Dr.Hikmet Toprak...
All rights reserved...   ©   1994 - 2006...