Cilt: 21, Sayı 62 -Mayıs 2019

ÖN KAPAK

AMAÇ VE KAPSAM

BAŞ EDİTÖRDEN

YAYIN KURULU

İÇİNDEKİLER

Grafit Nanoplaka Takviyeli Ultra Yüksek Molekül Ağırlıklı Polietilen Tabanlı Nano-Kompozit Malzeme Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu
Development and Characterization of Graphite Nanoplate Reinforced Ultra High Molecular Weight Polyethylene Based Nano-Composite Materials
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd.2019216201
Lütfiye Altay, Metehan Atagür, Müslüm Erbektaş, Mehmet Sarıkanat

Bir Konfeksiyon İşletmesinde MACBETH ve TOPSIS Yöntemleri ile Tedarikçi Seçimi
The Supplier Selection with MACBETH and TOPSIS Methods for A Garment Supplier
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd.2019216202
Deniz Karataş Cevizci, Ozan Kayacan

Açık Deniz Rüzgar Enerjisi Türbinleri Grup Kazıklı Jacket Temel Sistemi Nihai Yük Taşıma Kapasitesi
Ultimate Load Capacity of Group-Pile Supported Jacket Foundations for Offshore Wind Energy Converters
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd.2019216203
Cihan Taylan Akdağ

Şehir İçi Deniz Yolu Toplu Taşımacılığında Vapur Atama ve Rotalama Optimizasyonu: İstanbul Şehir Hatları Uygulaması
Ferry Assignment and Routing Optimization for Public Ferry Transportation: A Case Study for Istanbul Şehir Hatları
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd.2019216204
Eda Yücel

Effects of Lay-Up Sequence and Widths on The SERR of Woven Glass Fiber Reinforced Polymer Composites
Dokuma Cam Elyaf Takviyeli Polimer Kompozitlerin Tabaka Diziliminin ve Genişliklerinin SERR Üzerindeki Etkileri
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd.2019216205
M. Evren Toygar, Farshid Khosravi Maleki

Betonarme Yurt Binasının Perde Duvar İle Güçlendirilmesinde Mevcut Duvarların Etkisinin İncelenmesi
The Effect of the Infill Walls in the Strengthening of the Reinforced Concrete Dormitory Building with the Shear Walls
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd.2019216206
Didem Dönmez

The Effects of Agro-Waste Reinforcing Fillers as Single and Hybrid on Mechanical and Thermal Properties of Polypropylene
Tek ve Hibrit Olarak Tarımsal Atık Takviyelendirici Dolguların Polipropilenin Mekanik ve Isıl Özellikleri Üzerindeki Etkileri
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216207
Kutlay Sever, Yaşar Aycan

FDY ile POY, CDPET ve Mikro POY Polyester Filamentlerin Farklı Tekstüre Şartlarında Birleştirilmesiyle Elde Edilen İpliklerin Özellikleri ve Örme Kumaştaki Görsel Etkileri
Properties of Yarns Obtained by Combining FDY with POY, CDPET and Micro POY Polyester Filaments Under Different Texturing Conditions and Their Visual Effects in Knitted Fabric
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216208
Osman Babaarslan, Abdurrahman Telli, Abdulkadir Geylani Gören

Attenuation of the Rayleigh Waves in a Covered Half-SpaceMade of Viscoelastic Materials
Genelleştirilmiş Rayleigh Dalgaların Viskoelastik Tabakalı Yarı-uzay Ortamlarda Sönümlenmesi
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216209
Masoud Negin

Bulanık Mantık Esaslı Karar Destek Sistemi ile Robot Elin Kuvvet Kontrolü
Fuzzy Logic Based Decision Support System for Force Control of Robot Hand
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216210
Çağlar Conker, Aslıhan Karaca

İç Boşluklu Akustik Metamalzemelerin Homojenizasyonu ve İletim Kayıplarının Transfer Matris Metodu ile Belirlenmesi
Homogenization of In-line Cavity Based Acoustic Metamaterials and The Determination of Transmission Losses via Transfer Matrix Method
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216211
Abdullah Seçgin, Tuba Baygün

Cystoseira Barbata İle Toryum Biyosorpsiyonu
Biosorption of radioactive thorium by Cystoseira barbata
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216212
Yeliz Özüdoğru

Farklı Profillere Sahip Kirişlerde Meydana Gelen Eğilme Gerilmesi ve Sehim Miktarının Teorik ve Nümerik Yöntemler ile Analizi
Analysis with Theoretical and Numerical Methods of Bending Stress and Deflection Value of Beams with Different Profiles
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216213
Salih Korucu, Kadir Gök, Mert Tümsek, Gürkan Soy, Arif Gök

Su Kalitesi Gözlem Ağlarının Performansının Değerlendirilmesi için Bir Yöntem Önerisi ve Gediz Havzasında Uygulanması
A Method Proposal for Evaluation of the Performance of Water Quality Monitoring Networks
and Application in Gediz River Basin
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216214
Cem Polat Çetinkaya, Sezer Dilek Yiğit

Bizmut-BAL Şelatı Sentezinin Optimizasyonu ve Escherichia coli, Streptococcus pyogenes veAktif Çamur Üzerindeki İnhibisyon Etkisi
Synthesis Optimization and Inhibition Effects of Bismuth-BAL chelate on Escherichia coli,
Streptococcus pyogenes, and Activated Sludge
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216215
Börte Köse-Mutlu, Türker Türken, Selin Okatan, Gamze Durmaz, Melike Ürper-Bayram,
Serkan Güçlü, Süleyman Övez, İsmail Koyuncu

Yukarı Gediz Havzası Yağışlarının Meteorolojik Kuraklık Analizleri
Meteorological Drought Analysis of Upper Gediz Basin Precipitations
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216216
Ahmet Ali Kumanlıoğlu, Okan Fıstıkoğlu

Detection of Antipodal Signals Under Skewed Alpha-Stable Noise
Asimetrik Alfa-Kararlı Gürültü Altında Zıt Kutuplu İşaretlerin Tespiti
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216217
Mehmet Emre Çek, Özge Şentürk

An Ordinal Classification Approach for Software Bug Prediction
Yazılım Hata Tahmini için Sıralı Sınıflandırma Yaklaşımı
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216218
Elife Öztürk-Kıyak, Kökten Ulaş Birant, Derya Birant

Erken Yaşta Basınç Yükü Altında Önyüklemenin Betonun Mekanik Özellikleri ve Geçirimliliğine Etkisi
Effect of Premature Compressive Loading on the Mechanical and Transport Properties of Concrete
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216219
Furkan Kunduzcu, Oktay Dutar, Murat Tuyan, Kambiz Ramyar

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu için Bir Onam Ontolojisi Geliştirimi
Development of A Consent Ontology for the Law on The Protection of Personal Data
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216220
Özgü Can, Emre Olca

Polimer-Viskoelastik Malzemeli Boru Hatlarındaki Eğilme Dalgalarının Dispersiyonu
Dispersion of Flexural Waves in Polymer-Viscoelastic Material Pipelines
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216221
Tarık Koçal

Dalga Etkisindeki Şevli Yüzlü Dalgakıran Etrafında Oluşan Yerel Oyulmaların
Farklı İrilikteki Taban Malzemesi Durumunda Sayısal Araştırılması

Numerical Investigation of Wave Induced Local Scour Around Rubble Mound Breakwater
for Different Grain Sizes of Bed Material
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216222
Ali Temel, Mustafa Doğan

Elektro Erozyon ile İşlemede Yüzey Pürüzlülüğü ve İş Parçası İşleme Hızının
Alüminyum Alaşımı İçin Taguchi Tekniği ile Optimizasyonu
Optimization of Surface Roughness and Material Removal Rate for Aluminum Alloy by
Taguchi Technique in Electro Discharge Machining
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216223
Ali Kalyon

Investigation of Microstructure and Mechanical Properties of SrBr2-doped Calcium Phosphate Materials Produced by Sol-Gel Method
Sol-jel Yöntemi İle Üretilen SrBr2 Katkılı Kalsiyum Fosfat Malzemelerin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216224
Mehtap Demirel, Dilek Çanakçı

8x8 Ağır Hizmet Aracı Fren Sistemi Tasarım, Hesaplama ve Uygulama Örneği
Design, Calculation and Application Example of 8x8 Heavy-Duty Brake System
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216225
Yiğit Vatansever, N. Sefa Kuralay, M. Umut Karaoğlan

Aydıncık-Duruhan (Mersin) Arasının Stratigrafisi
The Stratigraphy between of the Aydıncık and Duruhan
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216226
Ahmet Turan

Çok Kipli Yüz Analizi
Multimodal Face Analysis
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216227
Büşra Çanak, Hazım Kemal Ekenel

β-L-Arabinokloraloz’un Mono- ve Di-Sülfonat Esterleri; 3-O-Korunmuş-5-Azido
ve 5-O-Alkil Türevleri

Mono- and Di-Sulfonate Esters of -L-Arabinochloralose; 3-O-Protected-5-Azido and 5-OAlkyl Derivatives
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216228
Nilgün Yenil

İscehisar Andezitinin Donma Çözülme Sürecinde Bazı Fiziksel Parametrelerdeki
Değişiminin İncelenmesi

Investigation of the Variation in Some Physical Parameters of Iscehisar Andesites During
Freze-Thaw Process
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216229
Mustafa Yavuz Çelik

Dağıtık Sıkıştırmalı Video Algılama için Basit ve Uyarlanabilir bir Veri Hızı
Kontrolü Tasarımı
A Simple and Adaptive Data Rate Control Scheme for Distributed Compressive Video
Sensing
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216230
Sinem Aslan , E. Turhan Tunalı

ARKA KAPAK