Cilt: 21, Sayı 61 -Ocak 2019

ÖN KAPAK

AMAÇ VE KAPSAM

BAŞ EDİTÖRDEN

YAYIN KURULU

İÇİNDEKİLER

Polimetalik Bir Cevherden Falcon Santrifüj Zenginleştirici Kullanarak Altın Kazanımı Olanaklarının Araştırılması
Investigation of Gold Recovery Possibilities of a Polymetallic Ore by Using Falcon
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216101
Özgür ÖZCAN

Çimentolu Macun Dolgunun Dayanım ve Mikroyapı Özellikleri; C-Sınıfı Uçucu Külün Etkisi
Strength and Microstructure Properties of Cemented Paste Backfill; Effect of Class-C Fly Ash
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216102
Bayram ERÇIKDI, Tekin YILMAZ

Ultrases Prosesi ile Modifiye Edilen Uçucu Kül Kullanılarak Metil Kırmızısı Boyasının Adsorpsiyon Prosesi ile Giderimi
Removal of Methyl Red Dye by Adsorption Process using Modified Fly Ash with Ultrasound Process
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216103
Burcu İLERİ

Klorpromazin İlaç Örneğinin Elektron Spin Rezonans Spektroskopisi ile Dozimetrik İncelenmesi
Dosimetric Investigation of Cholorpromazine by ESR
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216104
Nazenin İPEK IŞIKCI

Farklı Kaynaklı Uydu Görüntüleri Kullanarak Bakü (Azerbaycan) Kıyılarındaki Petrol Kirliliğinin Gözlenmesi
Monitoring Oil Pollution of Caspian Sea Coastline of Bakü, Azerbaican by Using MultiSensor Based Approach
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216105
Atilla Hüsnü ERONAT

Feasibility of Hydrocarbon Gas Injection in Valdemar Field of Danish Central Graben in the North Sea
Kuzey Denizi'ndeki Danimarka Merkez Graben Valdemar Alanına Hidrokarbon Gaz Enjeksiyonunu Fizibilite Çalışması
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216106
Vural Sander SUİÇMEZ

Elektrokimyasal Anotlama Yöntemiyle ZnO Nanotellerin Üretilmesi ve Fotokatalitik Aktiviteleri
Production and Photocatalytic Activities of ZnO Nanowire by Electrochemical Anodization
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216107
Ahmet AYKAÇ

Schiff Base and Its Fe(II), Zn(II), Ru(II), Pd(II) Complexes Containing ONS Donor Atoms: Synthesis, characterization and Catalytic Studies
ONS Donor Atomları İçeren Schiff Bazı ve Fe(II), Zn(II), Ru(II), Pd(II) Kompleksleri: Sentez, Karakterizasyon ve Katalitik Çalışmalar
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216108
Kenan BULDURUN, Nevin TURAN, Naki ÇOLAK, İsmail ÖZDEMIR

Zirai Mücadele İlaçlarının Yerüstü Sularında Tespit Edilmesi, Azaltımı ve Yönetimi, Gediz Havzası Örneği
Identification, Reduction and Management of Pesticides in Surface Waters, A Case Study for Gediz Basin
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216109
B. Hande Gürsoy HAKSEVENLER, Elif Atasoy AYTIŞ, Mehmet DILAVER

Bitki Yüzeyinin Enerji Dengesi Bileşenlerinin Belirli Fenolojik Aşamalarda Analizi
Analysis of the Energy Balance Components of Vegetation during Particular Phenological Stages
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216110
Barış ÇALDAĞ

NiTi (Nitinol) Alaşımının V +4 ve V +5 İyonu İçeren İki Farklı Çözelti de Kimyasal Yöntem ile Kaplanması
NiTi (Nitinol) Alloy Coating of two different solutions containing V +4 and V +5 ion with chemical method
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216111
Sevil ŞENER

An Open Source Geographical Information System Tool for Province Administration
İl Özel İdareleri için Yeni Bir Açık Kaynak Coğrafya Bilgi Sistemi Yazılım
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216112
Ömer SAVAŞ, Gıyasettin ÖZCAN

Improving Exhaust Temperature Management At Low-loaded Diesel Engine Operations Via Internal Exhaust Gas Recirculation
Düşük-yüklü Dizel Motor Operasyonlarında İç Egzoz Gazı Devridaimi Yoluyla Egzoz Sıcaklığı Yönetiminin İyileştirilmesi
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216113
Hasan Üstün BAŞARAN

On the Moving Coordinate System and Euler-Savary Formula in Affine Cayley-Klein Planes
Afin Cayley-Klein Düzlemlerinde Hareketli Koordinat Sistemi ve Euler-Savary Formülü Üzerine
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216114
Nurten GÜRSES, Salim YÜCE

Sutton-Chen Potansiyel Fonksiyonu ile Cu Elementinin Örgü Kararlılığının İncelenmesi
Investigation of Lattice Stability of Cu Element with Sutton-Chen Potential Function
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216115
Sefa KAZANÇ

Çakallar Monojenik Sinder Konisi’nin Jeolojisi ve Yığışım Lapilli Oluşumları (Kula Na-Alkali Volkanizması-Batı Anadolu)
Geology of the Çakallar Monogenic Cinder Cones and Formation of the Accretionary Lapilli (Kula Na-Alkaline Volcanism-Western Anatolia)
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216116
Cüneyt AKAL, Yeşim YÜCEL ÖZTÜRK

2-Boyutlu (2B) Zemin-Anakaya Modellerinin Oluşturulması: Bornova Ovası (Izmir) Örneği
Modelling Of 2-Dimensional (2D) Soil-Bedrock Interface: A Case Study Of Bornova Plain (Izmir)
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216117
Eren PAMUK, Özkan Cevdet ÖZDAĞ, Mustafa AKGÜN, Tolga GÖNENÇ

İlaç Formülasyonundaki Asetilsalisilik Asit, Parasetamol ve Kafeinin Kemometrik Metotlarla Tayini
Determination of Acetylsalicylic Acid, Paracetamol and Caffeine in Drug Formulation with Chemometric Methods
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216118
Güzide PEKCAN ERTOKUŞ, Ayşe Merve AKKAYA, Ziya MERMERTAŞ, Reciye KURŞUNLU

Bonnet Canal Surfaces
Bonnet Kanal Yüzeyler
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216119
Gülşah Aydın ŞEKERCI, Muradiye ÇİMDİKER

Eskişehir Beylikahır Kompleks Cevher Çözündürülmesinde Cyphos IL 101 İyonik Sıvı Kullanımının İncelenmesi
Investigation of The Dissolution of Eskişehir Beylikahır Complex Ore Using Cyphos IL 101 Ionic Liquid
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216120
Şenol SERT

Gerilme Dağılımı Dikkate Alınarak En Uygun Uzun Ayak Çalışma Yüksekliğinin Belirlenmesi
Determination of The Most Suitable Working Height of Longwall Considering Stresses Distribution
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216121
Mustafa Emre YETKİN

Structural Synthesis of Parallel Manipulators Based on a Different Approach
Paralel Manipülatörlerin Farklı Bir Yaklaşıma Dayalı Yapısal Sentezi
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216122
Erkin GEZGİN

Deformation Analysis of East Mediterranean with Using SSPX Software
Doğu Akdeniz’in SSPX yazılımı ile deformasyon analizi
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216123
Barış Can MALALİÇİ, Oya PAMUKÇU, Ayça ÇIRMIK, Hilmi DİNDAR

Erzurum ve Çevresi Yerel Zemin Etkilerinin SSR ve HVSR Yöntemleri Kullanılarak Araştırılması
Investigation of the Local Soil Effects of Erzurum and Its Surroundings Using SSR and HVSR Methods
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216124
Çağlar ÖZER

Kentiçi Otobüs Sisteminin Güvenilirliğini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Investigation of the Factors Affecting the Reliability of Urban Bus System
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216125
S. Pelin ÇALIŞKANELLİ, Mustafa ÖZUYSAL

İnce Cidarlı Kompozit Kirişlerin Yanal Burkulma Davranışına Şerit Delaminasyonun Etkisi
Effect of Strip Delamination on Lateral Buckling Behavior of Thin-Walled Composite Beams
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216126
Yusuf Arman

Yunus ve Balina Bilgi Sistemi: Türkiye Denizleri Durum Çalışması
Cetacean Information System: Case Study for Turkish Seas
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216127
Fethi Bengil

North Atlantic Oscillation Effect on the Water Levels of the Turkish Lakeland with Regard to Meteorological Indicators
Meteorolojik Göstergeler Işığında Kuzey Atlantik Salınımının Göller Bölgesi Su Seviyeleri Üzerindeki Etkisi
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216128
Mustafa Doğan, Ayşegül Özgenç Aksoy

Lazer Gücü ve Işın Taramasının Kombinasyonu ile Isısal Doku Terapisinin Bilgisayar Simülasyonları
Computer Simulations of Thermal Tissue Therapy with Combination of Laser Power and Beam Scanning
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216129
Serhat Tozburun

Ege Bölgesi’nde Kentsel Katı Atık Üretimi ve Atığın Metan Gazı Enerji Potansiyelinin Belirlenmesi
Determination of Municipal Solid Waste Generation and its Methane Gas Energy Potential in Aegean Region
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216130
Elif Duyuşen GÜVEN

ARKA KAPAK