Cilt: 19, Sayı 55 - Ocak 2017

ÖN KAPAK

AMAÇ VE KAPSAM

BAŞ EDİTÖRDEN

YAYIN KURULU

İÇİNDEKİLER

IEEE 802.11 KABLOSUZ AĞLARI İÇİN BİR GERÇEK ZAMANLI İLETİŞİM PROTOKOLÜ
A REAL‐TIME COMMUNICATION PROTOCOL FOR IEEE 802.11 WIRELESS NETWORKS
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2017195501
Tolga AYAV

EKONOMİK YÜK DAĞITIMI PROBLEMİNİN YAPAY İŞBİRLİKÇİ ALGORİTMASI İLE ÇÖZÜMÜ
SOLUTION OF THE ECONOMIC LOAD DISPATCH PROBLEMS WITH ARTIFICIAL COOPERATIVE SEARCH ALGORITHM
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2017195502
Mert Sinan TURGUT, Güleser Kalaycı DEMiR

ÇOK ATLAMALI İLETİM İÇEREN BİR TELSİZ DUYARGA AĞINDA HEDEF TAKİBİ İÇİN UYARLI DUYARGA NİCEMLEME EŞİKLERİNİN ÇOK AMAÇLI ENİYİLEME İLE BELİRLENMESİ
EVALULATION OF ADAPTIVE SENSOR QUANTIZATION THRESHOLDS USING MULTI OBJECTIVE OPTIMIZATION FOR TARGET TRACKING IN A WIRELESS SENSOR NETWORK INVOLVING MULTIHOP TRANSMISSIONS
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2017195503
Engin MAŞAZADE, Abdulkadir KÖSE

GENİŞ BANTLI AKIM ALGILAYICI İÇİN GEREKLİ AKTİF ENTEGRATÖR DEVRESİ TASARIM VE GERÇEKLEMESİ
A REQUIRED ACTIVE INTEGRATOR CIRCUIT DESIGN AND IMPLEMENTATION FOR A WIDEBAND CURRENT SENSOR
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2017195504
Buket TURAN AZİZOĞLU, Haldun KARACA

TEHLİKELİ ATIK YAKMA TESİSLERİNİN DURUŞ PERİYODUNDA GAZ AKIŞI PCDD/F EMISYONLARI: İZAYDAŞ İÇİN BİR ARAŞTIRMA
PCDD/F EMISSIONS OF GAS STREAM AT SHUTDOWN PERIOD OF HAZARDOUS WASTE
INCINERATORS: A CASE STUDY FOR IZAYDAS
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2017195505
Mahmut Kemal KORUCU

YÜZME HAVUZLARINDA KARBON BAZLI DEZENFEKSİYON YAN ÜRÜNLERİNİN OLUŞUMU
FORMATION OF CARBON‐BASED DBPS IN SWIMMING POOL
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd.2017195506
İlker HARMAN, Ertaç TANAÇAN, Mesut GENİŞOĞLU, Ş. Şule KAPLAN BEKAROĞLU, Nuray
ATEŞ, Nevzat Ö. YİĞİT, Tuğba SARDOHAN KÖSEOĞLU Amer A.S. KANAN

INVESTIGATION OF SINGLE SECTION PART FABRICATION IN SHIPBUILDING BY UTILIZING SIMULATION ENVIRONMENT
GEMİ İNŞAATINDA SİMÜLASYON ORTAMI KULLANARAK TEKİL PROFİL İMALATININ İNCELENMESİ
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2017195507
Murat ÖZKÖK

BAĞ KİRİŞLERİNİN GÖÇME OLASILIKLARININ MONTE CARLO SİMÜLASYONU İLE BELİRLENMESİ
THE FAILURE PROBABILITY OF THE COUPLING BEAMS WITH MONTE CARLO SIMULATION
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2017195508
Bilge DORAN, Sema ALACALI

İSTANBUL’UN KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ İÇİN ÜRETİLEN BİNALARIN DEPREM GÜVENLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
INVESTIGATION ON EARTHQUAKE SAFETY OF BUILDINGS CONSTRUCTED FOR THE URBAN TRANSFORMATION OF ISTANBUL
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd.2017195509
Ahmet Tuğrul AKYILDIZ, Konuralp GİRGİN

KİLLİ KIRMATAŞ VE KİLLİ DOĞAL ÇAKILLARIN KAYMA MUKAVEMETİ DAVRANIŞLARININ BÜYÜK ÖLÇEKLİ DİREK KESME DENEYLERİYLE İNCELEMESİ
INVESTIGATION OF SHEAR STRENGTH BEHAVIOR OF CLAYEY CRUSHED STONE AND CLAYEY NATURAL GRAVEL WITH LARGE SCALE DIRECT SHEAR TESTS
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd.2017195510
Hasan Fırat PULAT

EFFECTIVENESS OF STEAM CURING ON REPAIRING EARLY AGE MORTAR DAMAGES
ERKEN DÖNEM HARÇ HASARLARININ TAMİRİNDE BUHAR KÜRÜNÜN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2017195511
Hüseyin YİĞİTER

İZMİR VE ÇEVRESİNİN 1‐B (BİR‐BOYUTLU) SİSMİK HIZ YAPISININ BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF 1‐D (ONE‐DIMENSIONAL) SEISMIC VELOCITY STRUCTURE OF IZMIR AND SURROUNDINGS
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2017195512
Çağlar ÖZER, Orhan POLAT

MAĞMATİK KAYAÇLARIN KIRILGANLIK İNDEKSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ASSESSMENT OF BRITTLENESS INDEX OF MAGMATIC ROCKS
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2017195513
Murat YILMAZ, Selman ER, Sinem ERİŞİŞ, Atiye TUĞRUL

MERMERLERİN CNC MAKİNESİ İLE İŞLENMESINDE KESME KUVVETLERI VE SPESİFİK
KESME ENERJİSİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ

STATISTICAL ANALYSIS OF THE CUTTING FORCES AND SPECIFIC CUTTING ENERGY WITH THE PROCESSING OF MARBLES BY CNC MACHINE
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2017195514
Gencay SARIIŞIK, Erkan ÖZKAN

PİRAZOL BAZLI DİSAZO BOYARMADDELERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE
ABSORPSİYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND INVESTIGATION OF ABSORPTION PROPERTIES OF PYRAZOLE BASED DISAZO DYES
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2017195515
Çiğdem KARABACAK ATAY, Merve GÖKALP, Tahir TİLKİ

MG EŞ‐KATKILI ZN0.95LI0.05O NANO PARÇACIKLARIN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF MG CO‐DOPED ZN0.95LI0.05O NANOPARTICLES
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2017195516
Sevim DEMİRÖZÜ ŞENOL

HAVACILIK SEKTÖRÜNDE BAKIM KOLAYLIĞI İÇİN YARATICI PROBLEM ÇÖZME TEORİSİ UYGULAMALARI
APPLICATIONS OF THEORY OF INVENTIVE PROBLEM SOLVING FOR MAINTAINABILITY IN AVIATION SECTOR
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2017195517
Serkan ALTUNTAŞ, Türkay DERELİ, Mustafa Kemal YILMAZ, Bilgen ERTÜRK, Ahmet DEMİRBAŞ

KESİCİ TAKIM BAĞLAMA UZUNLUĞUNUN MİKRO FREZELEMEDE TAKIM AŞINMASI,
KUVVETLER VE ÇAPAK BOYUTU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

EFFECTS OF THE CUTTING TOOL OVERHANG LENGTH ON THE TOOL WEAR, FORCES
AND BURR DIMENSION IN MICRO‐MILLING
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2017195518
Emel KURAM

DEĞİŞİK DEŞARJ ORANLARINDA ZARF BATARYA HÜCRESİNİN ISIL İNCELEMESİ
THERMAL INVESTIGATION OF POUCH BATTERY CELL WITH DIFFERENT DISCHARGE
RATES
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2017195519
Gamze GEDİZ İLİŞ

CHARACTERISTIC PROPERTIES OF THE NEW SUBCLASSES OF ANALYTIC FUNCTIONS
ANALİTİK FONKSİYONLARIN YENİ ALT SINIFLARININ KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2017195520
Nizami MUSTAFA

THE EFFECT OF BICHROMATIC POTENTIAL ON THIRRING INSTANTONS
BİKROMATİK POTANSİYELİN THIRRING İNSTANTONLARI ÜZERINE ETKİSİ
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2017195521
Fatma AYDOGMUS

MİKRODALGA KURUTMANIN KAOLEN NUMUNESİNİN BİLYALI DEĞİRMENDEKİ ÖZGÜL KIRILMA HIZINI ARTIRICI ETKİSİ
IMPROVING THE SPECIFIC RATES OF BREAKAGE OF KAOLEN IN THE BALL MILL BY MICROWAVE DRYING
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2017195522
Selçuk SAMANLI, Özcan ÖNEY, Kamil GEVEZE

KAVİTE – KANAT KESİTİ ETKİLEŞİMİNİN AEROAKUSTİK ANALİZİ
AEROACOUSTIC ANALYSIS OF CAVITY – AIRFOIL INTERACTION
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2017195523
Baha ZAFER, Onur Konan

TALK VE EPDM MİKTARININ PP/TALK/EPDM KOMPOZİTİNİN MEKANİKSEL
ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESI

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF THE AMOUNT OF TALK AND EPDM ON MECHANICAL PROPERTIES OF PP/TALC/EPDM COMPOSITES
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2017195524
Salih Hakan YETGİN

ARKA KAPAK