Cilt: 21, Sayı 63 -Eylül 2019

ÖN KAPAK

AMAÇ VE KAPSAM

BAŞ EDİTÖRDEN

YAYIN KURULU

İÇİNDEKİLER

Çözelti Yanma Sentezi ile Metal Oksit Tozlarının Üretilmesi
Metal Oxide Powder Production by Solution Combustion Synthesis
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd.2019216301
M. Şeref Sönmez

Yeraltı Deformasyonlarının Belirlenmesi Amacıyla K-Ortalamalar Kümeleme Algoritması Kullanılarak Kesit Model Geliştirilmesi
Developing a Cross-Section Model by K-Means Clustering Algorithm for Determining the
Underground Deformations
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd.2019216302
Mehmet Volkan Özdoğan

Türkçe Metinlerde Duygu Analizi İçin Farklı Makine Öğrenmesi Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Different Machine Learning Approaches for Emotion Analysis in Turkish
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd.2019216303
Mansur Alp Toçoğlu, Azer Çelikten, İrfan Aygün, Adil Alpkoçak

Bessel ve Airy Denklemlerini Çözmekte Uygulanan Yeni Metot
New Method of Solving Bessel and Airy Equations
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd.2019216304
Almazbek İsaev

Ro-Ro Kargo Gemisi İçin Tanımlanan Kurutuculu Buharlaşmalı Soğutma Sistemlerinin Termodinamik Analizi
Thermodynamic Analysis Of Desiccant Evaporative Cooling Systems Defined For Ro-Ro Cargo Vessel
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd.2019216305
Betül Saraç

Helianthus Annuus Çekirdeği Kabuklarında Toryum Sorpsiyonunun Taguchi Metodu Kullanılarak İncelenmesi
Investigation of Thorium Sorption on Helianthus Annuus Core Shell by using Taguchi Method
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd.2019216306
Cansu Endes Yılmaz, Mahmoud A.A. Aslani, Ceren Kütahyali Aslani

Tool Coating Effect on the Performance in Milling of Al2124 Aluminium Alloy
Al2124 Alüminyum Alaşımının Frezeleme Performansı Üstüne Takım Kaplamasının Etkisi
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216307
Emel Kuram

Bartın Nehri’nin Fizikokimyasal Özelliklerinin Yağışlı ve Kurak Dönemlerdeki Değişimi
The Change of Physicochemical Properties of Bartın River in Rainy and Dry Periods
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216308
Gülten Güneş

R290(Propan) ve R600(N-Bütan) Soğutucu Akışkanların Kullanıldığı Ardışık İki Kademeli (Kaskad) Bir Soğutma Sisteminin Optimum Çalışma Parametrelerinin Belirlenmesi
Determination Of The Optimum Operating Parameters Of The A Sequential Two-Stage Cooling System (Cascade), Using R290 (Propane) And R600 (N-Butane) Refrigerants
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216309
Halil Atalay

Doluluk Oranının 3B Yazıcıda Üretilen TPU ve TPE Numunelerinin Mekanik Özellikleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Investigation of the Effect of Infill Rate on Mechanical Properties of TPU and TPE Specimens Produced in 3B Printer
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216310
Hatice Evlen

Farklı Toprak Kullanım Alanlarında Poliaromatik Hidrokarbon (PAH) Kirliliği: İlkbahar Mevsimi
Polyaromatic Hydrocarbon (PAH) Pollution in Different Soil Uses: Spring Season
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216311
Gizem Eker Şanlı, Sabriye Sivri

Gezgin Satıcı Problemi İçin Yeni Bir Çözüm Yaklaşımı: TPORT
A Novel Solution Approach for Travelling Salesman Problem: TPORT
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216312
Kenan Karagül

Geliştirilmiş Benzetilmiş Tavlama Algoritması Kullanılarak Minimum Fiyat,Minimum Ağırlık ve Maksimum Doğal Frekans Açısından Hibrit GrafitKeten/Epoksi Tabakalı Kompozitlerin Optimum Tasarımı
Optimum Design of Hybrid Graphite-Flax/Epoxy Laminated Composites for Minimum Cost, Minimum Weight and Maximum Frequency Using Modified Simulated Annealing Method
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216313
Levent Aydın, Melih Savran

Kesikli Cam Liflerinden Oluşturulmuş Dokusuz Kumaşların Sıkıştırılabilirliği
Compressibility of Nonwoven Fabric from Chopped Glass Strands
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216314
Mehmet Erdem İnce

Real-Time Shading with Phong BRDF Model
Phong BRDF Modeli ile Gerçek Zamanlı Işıklandırma
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216315
Murat Kurt

Alümina-Grafen Hibrit Dolgu Karışımlarının, Polipropilen Matriksin Mekanik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi
Investigation of The Effect of Alumina-Graphene Hybrid Filler Mixtures on The Mechanical Properties of Polypropylene Matrix
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216316
Nusret Kaya, Hakan Bilgili , Mustafa Can

Fotovoltaik ve Rüzgâr Enerjisi Sistem Kapasitelerinin Tekno-Ekonomik Analizle Belirlenmesi: İndirim Oranı ve Satış Tarifesinin Etkileri
Sizing of Photovoltaic and Wind Energy Systems by Techno-Economic Analysis: Effects of Discount Rate and Feed-in-tariff
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216317
Onur Taylan

Zamanda Sürekli ve Süreksiz Yeraltısuyu Kot, Sıcaklık ve Özgül Elektriksel İletkenlik Verileri Işığında Demre Kıyı Akiferinde (Antalya) Yeraltısuyu Akım Dinamiği
Groundwater Flow Dynamics In The Demre Coastal Plain Aquifer (SW Turkey) Based On Continuous-Time and Discrete-Time Groundwater Head, Temperature And Specific Conductance Data
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216318
Pınar Avci, Celal Serdar Bayari, Naciye Nur Özyurt

Ariyet Ocağında Kontrollü Patlatmalarla İlgili Bir Çalışma
A Study on Controlled Blasting at a Quarry
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216319
Vehbi Özacar

An Experimental Study On Drying Behavior in Digital Printed Fabrics
Dijital Baskılı Kumaşlarda Kuruma Davranışı Üzerine Deneysel Bir Çalışma
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216320
Şehpal Özdemir, Füsun Doba Kadem

Video Görüntülerinde Şiddet İçeren Aktivitelerin Lstm Ağı İle Tespiti
Detection of Violent Activities in Video Images with Lstm Network
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216321
Ali Seydi Keçeli, Aydın Kaya

Investigation of SiO2 Coatings Synthesized by Acid and Base Catalysis Sol-Gel Dip Coating Technique
Asit ve Baz Kataliz Sol-Jel Daldırmalı Kaplama Tekniği ile Üretilen SiO2 Kaplamaların İncelenmesi
for Different Grain Sizes of Bed Material
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216322
Tolga Tavşanoğlu

Artık Çam Ağacı Talaşı İlave Edilmiş Daneli Zeminlerin Mukavemet Ve Geçirimlilik Özellikleri
Strength and Permeability Properties of Granular Soils Added to Pine Tree Sawdust
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216323
Necmi Yarbaşı

Biosorption of Eu(III) onto Narcissus Tazetta L. Leaf Powder
Eu (III) 'un Narcissus Tazetta L. Yaprak Tozu Üzerine Biyosorpsiyonu
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216324
Süleyman İnan, Bekir Özkan

Stabilize Edilmiş İzmir Körfez Bölgesi Doğu Kıyı Şeridi Delta Zeminlerinin XRD ve SEM Analizleri
SEM and XRD Analyses of Stabilized East Coastline Delta Soils of Izmir Bay Area
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216325
Okan Önal, Çağrıhan Sarıavcı

Çevresel Kirleticilere Karşı Kuyu Koruma Alanının Parçacık Taşınımı ile Değerlendirilmesi: Menderes (İzmir) Örneği
Evaluation of Wells Protection Zone for Environmental Pollutants Using Mathematical Modeling: A Case Study from Menderes (Izmir)
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216326
Celalettin Şimşek, Nurcihan Taşkın, Murat Ozan Özdayı, Vehbi Özacar, Feride Özyol

Sığacık Körfezi ve Doğanbey Burnu Deniz İçi Termal Su Kaynaklarının Deniz Suyuna Kimyasal ve Fiziksel Etkileri (Sonbahar 2016-İlkbahar 2017)
Chemical and Physical Effects to Seawater of Submarine Thermal Springs in the Doğanbey Cape and Sığacık Gulf (Autumn 2016-Spring 2017)
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216327
Özde Bakak, Faik Erdeniz Özel

İnsansız Görüntüleme Sistemleri ile Elde Edilen Sayısal Yüzey Modellerinin Mermer Madenciliğinde Kullanımı
The Usage of Digital Surface Models Obtained by Unmanned Imaging Systems in Marble Mining
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216328
Mete Kun, Özgür Güler

Farklı Kalınlıkta UYPB Laminelerin Eğilme Kapasitesine Katkısının İncelenmesi
Investigate the Influence of Different UHPC Laminates Thickness to the Flexural Capacity
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216329
Esra Gökçe Sağır, Hasan Murat Tanarslan, Reza Jahangiri, Çağlar Yalçınkaya

Öbek Eşzamanlılığın Nedensellik Entropisi ile Belirlenmesi
Detection of Cluster Synchronization via Causation Entropy
DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd. 2019216330
Özge Canlı, Serkan Günel

ARKA KAPAK